Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Γαλλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Αν οι γονείς ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα, ο καθένας τους μπορεί να ταξιδέψει με το παιδί χωρίς τη ρητή συναίνεση του άλλου γονέα, εκτός εάν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις. Εάν, ωστόσο, ένας από τους δύο γονείς αρνηθεί ρητά να συναινέσει στο ταξίδι και δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, το ζήτημα παραπέμπεται στον δικαστή οικογενειακών υποθέσεων προς επίλυση της διαφοράς.

Εάν οι γονείς ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα, κανένας από τους δύο δεν μπορεί να αποφασίσει μόνος του να εγκατασταθεί μόνιμα στο εξωτερικό χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα. Εάν ο ένας γονέας ασκεί μόνος τη γονική μέριμνα, δεν είναι αναγκαία η ρητή ή τεκμαιρόμενη συναίνεση του άλλου γονέα, είτε για διακοπές είτε για εγκατάσταση στο εξωτερικό. Ο άλλος γονέας πρέπει ωστόσο να ενημερωθεί σύμφωνα με το άρθρο 373-2-1 του αστικού κώδικα, το οποίο προβλέπει ότι ο γονέας που δεν ασκεί τη γονική μέριμνα πρέπει να ενημερώνεται για τις σημαντικές επιλογές που αφορούν τη ζωή του παιδιού.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Μετακίνηση για διακοπές:

Για να αντιταχθεί στη μετακίνηση του παιδιού στο εξωτερικό από τον έναν γονέα, ο άλλος γονέας, εφόσον ασκεί και αυτός τη γονική μέριμνα, μπορεί να υποβάλει στις νομαρχιακές υπηρεσίες ένσταση επί της εξόδου από τη χώρα η οποία ισχύει για 15 ημέρες και/ή να ζητήσει από τον δικαστή οικογενειακών διαφορών απαγόρευση εξόδου από τη χώρα χωρίς την άδεια και των δύο γονέων (άρθρο 373-2-6 του αστικού κώδικα), η οποία ισχύει μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού ή την έκδοση νέας απόφασης. Το μέτρο απαγόρευσης της εξόδου από τη χώρα χωρίς την έγκριση και των δύο γονέων συνεπάγεται ότι το παιδί δεν επιτρέπεται να βγει από τη χώρα. Οι γονείς μπορούν ωστόσο να δώσουν κατ’ εξαίρεση τη συγκατάθεσή τους για συγκεκριμένο ταξίδι του παιδιού, μόνο του ή με τον έναν γονέα, υποβάλλοντας σχετική δήλωση σε αξιωματικό της δικαστικής αστυνομίας (υποβάλλεται κανονικά 5 ημέρες πριν από το ταξίδι). Εάν ο ένας γονέας αρνηθεί να υποβάλει δήλωση έγκρισης, ο άλλος γονέας μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να ζητήσει την άρση της απαγόρευσης της εξόδου από τη χώρα ή την έκδοση κατ’ εξαίρεση άδειας ώστε το παιδί να βγει από τη χώρα.

Μετακίνηση με σκοπό την αλλαγή κατοικίας:

Ακόμη και όταν δεν υπάρχει ένσταση επί της εξόδου από τη χώρα ή απαγόρευση αυτής της εξόδου, εάν η μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος αποσκοπεί στην αλλαγή της κατοικίας του παιδιού, είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του άλλου γονέα, εκτός εάν ο γονέας που επιθυμεί να μετακομίσει ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Στην περίπτωση αυτή και μόνο, μπορεί να μετακομίσει χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα, αλλά πρέπει να τον ενημερώσει γι’ αυτή τη νέα και σημαντική για το παιδί κατάσταση.

Εάν ο γονέας αγνοήσει την έλλειψη συγκατάθεσης του άλλου γονέα, ο δεύτερος μπορεί να υποβάλει αίτημα επιστροφής του παιδιού με το αιτιολογικό της παράνομης μετακίνησης βάσει της σύμβασης της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών. Η διαδικασία αυτή πρέπει να κινείται στο κράτος στο οποίο έχει μετακινηθεί το παιδί, με τη βοήθεια, εάν χρειαστεί, των κεντρικών αρχών που έχουν συσταθεί κατ᾽ εφαρμογή της σύμβασης.

Ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της μετακίνησης, και εκτός των ειδικών περιπτώσεων απαγόρευσης και ένστασης επί της εξόδου από τη χώρα, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται από τον γονέα που βγαίνει από τη χώρα με το παιδί να αποδείξει τη ρητή συγκατάθεση του άλλου γονέα, η ύπαρξη της οποίας τεκμαίρεται έναντι τρίτων.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Σε περίπτωση που ένας γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα αρνηθεί να συναινέσει στο ταξίδι, ο γονέας που επιθυμεί να ταξιδέψει με το παιδί μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, ώστε να επιτραπεί στο παιδί να βγει από τη χώρα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα χωρίς την άδεια και των δύο γονέων.

Παρομοίως, εάν η μετακίνηση του παιδιού συνίσταται στην πραγματικότητα σε αλλαγή κατοικίας, ο γονέας που επιθυμεί να μετακομίσει με το παιδί πρέπει, σε περίπτωση άρνησης του άλλου γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, να προσφύγει στον δικαστή οικογενειακών υποθέσεων του τόπου κατοικίας του παιδιού πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ προσωρινής και μόνιμης μετακίνησης. Γίνεται παραπομπή στα προηγούμενα σημεία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/07/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.