Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Γιβραλτάρ
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Το άρθρο 30 του νόμου του 2009 για τα παιδιά (Children Act 2009) επιτρέπει σε πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί διαταγή σχετικά με τη διαμονή του παιδιού να μετακινήσει το παιδί από το Γιβραλτάρ για περίοδο μικρότερη του ενός μήνα.

Αν δεν υπάρχει ισχύουσα διαταγή περί διαμονής, ο γονέας που έχει την αποκλειστική γονική μέριμνα μπορεί να μετακινήσει νόμιμα το παιδί από το Γιβραλτάρ χωρίς την άδεια του άλλου γονέα. Ωστόσο, ο άλλος γονέας που δεν έχει τη γονική μέριμνα μπορεί να εμποδίσει τη μετακίνηση του παιδιού του από την περιοχή δικαιοδοσίας, υποβάλλοντας στα δικαστήρια αίτηση για έκδοση διαταγής απαγόρευσης της μετακίνησης.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Το άρθρο 30 του νόμου του 2009 για τα παιδιά ορίζει ότι, αν υπάρχει διαταγή περί διαμονής σε σχέση με κάποιο παιδί, κανείς δεν μπορεί να μετακινήσει το παιδί αυτό από το Γιβραλτάρ (για περισσότερο από έναν μήνα) χωρίς τη γραπτή συναίνεση κάθε προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού ή χωρίς την άδεια του δικαστηρίου.

Επιπλέον, το άρθρο 184 του νόμου του 2011 περί εγκλημάτων (Crimes Act 2011) προβλέπει ότι ένας γονέας (καθώς και συγκεκριμένα άλλα πρόσωπα στα οποία περιλαμβάνεται το πρόσωπο που είναι κηδεμόνας του παιδιού, το πρόσωπο υπέρ του οποίου ισχύει απόφαση για τη διαμονή του παιδιού ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του παιδιού) διαπράττει αδίκημα (απαγωγή παιδιού) αν πάρει μαζί του ή αποστείλει παιδί εκτός του Γιβραλτάρ χωρίς τη δέουσα συναίνεση (δηλαδή τη συναίνεση της μητέρας του παιδιού και του πατέρα του παιδιού, αν αυτός έχει τη γονική μέριμνα — ή τη συναίνεση του συγκεκριμένου άλλου προσώπου που αναφέρεται ανωτέρω).

Όταν δεν υπάρχει διαταγή περί διαμονής αλλά περισσότερα του ενός πρόσωπα έχουν τη γονική μέριμνα του παιδιού, κανένα πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα για το παιδί αυτό δεν επιτρέπεται να το μετακινήσει από το Γιβραλτάρ χωρίς τη συναίνεση των άλλων δικαιούχων της γονικής μέριμνας ή την άδεια του δικαστηρίου.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Γονέας υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί διαταγή για τη διαμονή του παιδιού και ο οποίος επιδιώκει να μετακινήσει μόνιμα το παιδί από το Γιβραλτάρ μπορεί νόμιμα να μετακινηθεί μαζί με το παιδί χωρίς την παρέμβαση του δικαστηρίου, αν έχει τη γραπτή συναίνεση του άλλου γονέα που έχει τη γονική μέριμνα ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα. Αν δεν δοθεί η συναίνεση, πρέπει να υποβληθεί στο δικαστήριο αίτηση για άδεια μετακίνησης του παιδιού από το Γιβραλτάρ σε μόνιμη βάση (άρθρο 30 του νόμου του 2009 για τα παιδιά).

Το πρώτιστο κριτήριο και ο καθοριστικός παράγοντας στις υποθέσεις διεθνούς μετεγκατάστασης είναι πάντα η ευημερία του παιδιού. Οι δικαστές λαμβάνουν υπόψη όλες τις πληροφορίες που διαθέτουν σε κάθε υπόθεση πριν από την έκδοση ανεξάρτητης απόφασης. Επιδιώκουν πρωτίστως να λαμβάνουν αποφάσεις που είναι προς το συμφέρον του παιδιού.

Επιπλέον, αν δεν υπάρχει ισχύουσα διαταγή περί διαμονής, το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού και το οποίο επιδιώκει να μετακινήσει μόνιμα το παιδί από το Γιβραλτάρ πρέπει να ζητήσει σχετική άδεια από το δικαστήριο, αν οποιοσδήποτε άλλος που έχει τη γονική μέριμνα αρνηθεί να δώσει τη συναίνεσή του.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Η απάντηση στην ερώτηση 1 ανωτέρω ορίζει τις διατάξεις που διέπουν τη νόμιμη μετακίνηση παιδιού από το Γιβραλτάρ για περίοδο μικρότερη του ενός μήνα. Πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί διαταγή για τη διαμονή του παιδιού μπορεί να πάρει το παιδί στο εξωτερικό για διάστημα μικρότερο του ενός μήνα και, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται την άδεια του άλλου γονέα για να πάρει μαζί του το παιδί για διακοπές.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.