Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Ουγγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

A) Σε γενικές γραμμές, ένας γονέας μπορεί να μετακινήσει το παιδί του σε άλλο κράτος για μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς την πρόθεση να παραμείνει, χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα. Οι περιπτώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν καταστάσεις όπου:

  • οι γονείς ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα
  • ένας από τους γονείς ασκεί τη γονική μέριμνα βάσει συμφωνίας μεταξύ των γονέων ή δικαστικής απόφασης, αλλά η γονική μέριμνα του άλλου δεν έχει περιοριστεί ή ανακληθεί από το δικαστήριο
  • το παιδί μεταφέρεται σε άλλο κράτος από τον γονέα στο πλαίσιο του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας κατά τον χρόνο που έχει οριστεί για άμεση επαφή με το παιδί, εκτός αν απαιτείται η συναίνεση του άλλου γονέα δυνάμει απόφασης δικαστηρίου ή αρχής κηδεμονίας.

B) Ένας γονέας μπορεί να μετακινήσει το παιδί σε άλλο κράτος ακόμα και για μεγάλο διάστημα ή με την πρόθεση να παραμείνει, χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα, εφόσον η γονική μέριμνα του άλλου γονέα έχει περιοριστεί ή ανακληθεί από το δικαστήριο.

Γ) Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ο κηδεμόνας μπορεί επίσης να μετακινήσει ένα παιδί σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση του γονέα, με την προϋπόθεση ότι η αρχή κηδεμονίας δεν έχει περιορίσει το δικαίωμά του/της για κάτι τέτοιο:

  • για μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς την πρόθεση να παραμείνει, εφόσον το παιδί βρίσκεται με ανάδοχη οικογένεια
  • εάν το παιδί βρίσκεται με τρίτο άτομο και η γονική ευθύνη του γονέα έχει, επομένως, ανασταλεί.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

A) Εάν ένας γονέας μετακινήσει το παιδί σε άλλο κράτος για μεγάλο χρονικό διάστημα ή με πρόθεση να παραμείνει, είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • γονείς που ασκούν γονική μέριμνα από κοινού
  • έναν από τους γονείς που ασκεί τη γονική μέριμνα βάσει συμφωνίας μεταξύ των γονέων       ή δικαστικής απόφασης, χωρίς όμως η γονική μέριμνα του άλλου γονέα να έχει περιοριστεί ή ανασταλεί από το δικαστήριο

B) Αν το παιδί έχει τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια, ο κηδεμόνας μπορεί να μετακινήσει το παιδί σε άλλο κράτος για μεγάλο χρονικό διάστημα ή με την πρόθεση να παραμείνει μόνο με τη συναίνεση του γονέα.

Η αναχώρηση για άλλο κράτος με σκοπό τη συνέχιση σπουδών, για εργασία ή για παρόμοιο σκοπό θεωρείται ως παραμονή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Αν ο άλλος γονέας δεν έχει δώσει τη συναίνεσή του για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, ο γονέας μπορεί να ζητήσει να αποφασίσει επί του θέματος η αρχή κηδεμονίας. Στις περιπτώσεις αυτές η απόφαση της αρχής κηδεμονίας για μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος υποκαθιστά τη συναίνεση του άλλου γονέα.

Ένας γονέας που αιτείται τον ορισμό τόπου διαμονής σε άλλο κράτος πρέπει να συνάψει στην αίτησή του/της έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η εκπαίδευση, η συντήρηση και η φροντίδα του παιδιού, καθώς και η συνέχιση των σπουδών του/της εξασφαλίζονται στο άλλο κράτος (συνεπώς, συγκεκριμένα, μια αξιολόγηση του περιβάλλοντος ανατροφής που εκδίδει η αλλοδαπή αρχή, ένα πιστοποιητικό σχολικής παρακολούθησης, εκκαθαριστικό σημείωμα αποδοχών του γονέα, δήλωση αποδοχής). Κατόπιν αιτήματος του γονέα, η αρχή κηδεμονίας θα κανονίσει να λάβει αξιολόγηση του περιβάλλοντος ανατροφής. Αν ο γονέας δεν έχει αρχίσει ακόμα να εργάζεται στο άλλο κράτος, η αρχή κηδεμονίας μπορεί να δεχτεί δήλωση από τον γονέα σχετικά με τις προσδοκώμενες αποδοχές του αντί για εκκαθαριστικό σημείωμα αποδοχών.

Κατά την επίλυση της διαφοράς, η αρχή κηδεμονίας εξετάζει κατά πόσον είναι δυνατόν να επιβάλει δικαστική απόφαση ή απόφαση της αρχής κηδεμονίας που διευθετεί τη διατήρηση της άμεσης επαφής μεταξύ παιδιού και του γονέα που ζουν χωριστά, απουσία διεθνούς συνθήκης ή αμοιβαιότητας.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Όπως αναφέρεται στο σημείο 1., αν το ταξίδι στο εξωτερικό δεν είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο γονέας μπορεί να μετακινήσει το παιδί σε άλλο κράτος ακόμα και χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις για τη διέλευση των συνόρων προκειμένου να ταξιδέψει το παιδί στο εξωτερικό (για παράδειγμα, το παιδί πρέπει να διαθέτει έγκυρο διαβατήριο).

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.