Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Στην περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν έχει επιμέλεια (guardianship) του παιδιού και εφόσον δεν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που να απαγορεύουν τη μετακίνηση του παιδιού χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα.

Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί στα δικαστήρια αίτηση για την επιμέλεια (guardianship) την καθημερινή φροντίδα (custody) ή την προσωπική επικοινωνία (access) πριν από τη μετακίνηση του παιδιού / των παιδιών από τη χώρα.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Στην περίπτωση που ο άλλος γονέας έχει επιμέλεια (guardianship) του παιδιού

και/ή

στην περίπτωση που η μετακίνηση του παιδιού θίγει δικαιώματα καθημερινής φροντίδας (custody) και/ή δικαιώματα προσωπικής επικοινωνίας (access)

και/ή

στην περίπτωση που δικαστική απόφαση όρισε ειδικά ότι η συναίνεση του άλλου γονέα ή οποιουδήποτε άλλου κατονομαζόμενου προσώπου αποτελεί προϋπόθεση της μετακίνησης του παιδιού σε άλλο κράτος.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Μπορεί να υποβληθεί αίτηση στο δικαστήριο να επιτρέψει τη νόμιμη μετακίνηση του παιδιού.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Ναι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.