Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Ιταλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Ένας γονέας μπορεί να μετακινήσει ένα παιδί σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση ή παρά τη θέληση του άλλου γονέα, όταν ο γονέας που μετακινεί το παιδί ασκεί αποκλειστικά τη γονική μέριμνα του παιδιού ή όταν δικαστικό μέτρο επιτρέπει την εν λόγω μετακίνηση.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Σε περίπτωση που αμφότεροι οι γονείς ασκούν τη γονική μέριμνα και έχουν από κοινού την επιμέλεια του παιδιού, απαιτείται η συναίνεση και των δύο γονέων για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Εάν ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού ή αντιτίθεται σ’ αυτήν, ο γονέας που επιθυμεί να μετακινήσει το παιδί πρέπει να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση σχετικής άδειας στην αρμόδια δικαστική αρχή, η οποία μπορεί να είναι το αρμόδιο για ζητήματα επιτροπείας δικαστήριο (giudice tutelare) του τόπου κατοικίας του παιδιού ή το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί διαδικασία που αφορά τη γονική μέριμνα.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Για την προσωρινή μετακίνηση του παιδιού στο εξωτερικό πρέπει να ελέγχεται ο λόγος της μεταφοράς. Εάν πρόκειται για σύντομες διακοπές, μπορεί να θεωρηθεί ότι το θέμα εμπίπτει στη σφαίρα της καθημερινής ζωής και μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τη συναίνεση και των δύο γονέων.

Εάν η προσωρινή μεταβίβαση οφείλεται σε σημαντικό λόγο, για παράδειγμα γίνεται στο πλαίσιο ιατρικής θεραπείας, απαιτείται η συναίνεση και των δύο γονέων που ασκούν τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση διαφωνίας, το θέμα αποφασίζεται από το δικαστήριο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.