Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Λεττονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Εάν ένα δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι η διαμονή του τέκνου βρίσκεται σε άλλο κράτος, ο γονέας που μετακινεί το τέκνο για μόνιμη διαμονή στο εν λόγω κράτος δεν χρειάζεται τη συναίνεση του άλλου γονέα.

Ο γονέας μπορεί να μετακινήσει νομίμως το παιδί για μόνιμη διαμονή σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα, εάν ο γονέας που μετακινεί το τέκνο έχει δικαιώματα αποκλειστικής επιμέλειας του τέκνου, τα οποία που καθορίζονται με βάση συμφωνία μεταξύ των γονέων ή με δικαστική απόφαση.

Ο γονέας μπορεί να μετακινήσει νομίμως το παιδί για μόνιμη διαμονή σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα, εάν τα δικαιώματα επιμέλειας του άλλου γονέα έχουν ανασταλεί με απόφαση του οικογενειακού δικαστηρίου (bāriņtiesa) ή έχουν ανακληθεί με δικαστική απόφαση.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Ο γονέας του οποίου τα δικαιώματα επιμέλειας δεν έχουν ανασταλεί ή ανακληθεί μπορεί νομίμως να μετακινήσει το τέκνο για μόνιμη διαμονή σε άλλο κράτος με τη συναίνεση του άλλου γονέα που έχει δικαιώματα επιμέλειας (κοινής ή αποκλειστικής).

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Εάν ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού, ο γονέας που επιθυμεί να μετακινήσει το τέκνο για μόνιμη διαμονή σε άλλο κράτος μπορεί να προσφύγει σε δικαστήριο με αίτημα να καθοριστεί ότι ο τόπος διαμονής του τέκνου βρίσκεται στο κράτος στο οποίο ο εν λόγω γονέας επιθυμεί να μετακινήσει το τέκνο.

Εάν ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού, ο γονέας που επιθυμεί να μετακινήσει το τέκνο για μόνιμη διαμονή σε άλλο κράτος μπορεί να προσφύγει σε δικαστήριο με αίτημα να θεσπιστούν αποκλειστικά δικαιώματα επιμέλειας για τον ίδιο/την ίδια.

Εάν ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του τέκνου, ο γονέας που επιθυμεί να μετακινήσει το τέκνο για μόνιμη διαμονή σε άλλο κράτος μπορεί να προσφύγει στο οικογενειακό δικαστήριο με αίτημα να ανασταλούν τα δικαιώματα επιμέλειας του άλλου γονέα (όταν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι) ή μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο με αίτημα να ανακληθούν τα δικαιώματα επιμέλειας του άλλου γονέα (εάν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι).

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Για μόνιμη μετακίνηση βλ. απαντήσεις στα προηγούμενα ερωτήματα.

Στην περίπτωση της προσωρινής μετακίνησης δεν απαιτείται η συναίνεση του άλλου γονέα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.