Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Λιθουανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Η μετακίνηση τέκνου σε ξένη χώρα χωρίς τη συναίνεση του πατέρα ή της μητέρας μπορεί να γίνει μόνο σε προσωρινή βάση (π.χ. για διακοπές). Η αλλαγή χώρας διαμονής του τέκνου υπόκειται στη συναίνεση του άλλου γονέα ή σε δικαστική απόφαση που ορίζει τον τόπο κατοικίας του τέκνου σε ξένη χώρα.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Εάν οι γονείς είναι έγγαμοι και ο γάμος δεν έχει λυθεί, ανεξαρτήτως του αν ζουν μαζί ή χωριστά, είναι απαραίτητη η συναίνεση και των δύο γονέων για την αλλαγή της χώρας διαμονής του παιδιού.

Εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι και έχει καθοριστεί η διαμονή του παιδιού με έναν από τους γονείς, για να μετακινηθεί το παιδί σε ξένη χώρα με σκοπό τη μόνιμη διαμονή απαιτείται η συναίνεση του άλλου γονέα (μητρική), δεδομένου ότι ο καθορισμός του τόπου διαμονής του παιδιού με έναν από τους γονείς δεν παρέχει σε αυτόν (μητέρα) πρόσθετα δικαιώματα όσον αφορά το παιδί, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά η απόφαση του δικαστηρίου.

Εάν οι γονείς δεν είναι έγγαμοι και ο τόπος διαμονής του παιδιού δεν έχει καθοριστεί στον ένα από τους γονείς του, ο πατέρας και η μητέρα έχουν ίσα δικαιώματα και απαιτείται η συναίνεση και των δύο για αλλαγή της χώρας διαμονής του παιδιού.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Εάν δεν συναινεί ο άλλος γονέας, ο πατέρας ή η μητέρα που επιθυμεί τη μετακίνηση οφείλει να προσφύγει στο δικαστήριο το οποίο θα καθορίσει τον τόπο διαμονής του παιδιού, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας με τον άλλο γονέα. Εάν ο τόπος διαμονής έχει ήδη καθοριστεί, ο γονέας προσφεύγει στο δικαστήριο για τον καθορισμό του τρόπου επικοινωνίας.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Η λιθουανική νομοθεσία δεν απαιτεί πρόσθετη συναίνεση του πατέρα ή της μητέρας για την προσωρινή παραμονή του τέκνου στο εξωτερικό.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/10/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.