Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Λουξεµβούργο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Καταρχήν, η συγκατάθεση του άλλου γονέα δεν είναι απαραίτητη για την προσωρινή μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος. Εάν οι γονείς ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα, μπορεί ο καθένας τους να ταξιδεύει με το παιδί χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του άλλου. Εάν, κατ’ εξαίρεση, ο ένας γονέας ασκεί τη γονική μέριμνα σε αποκλειστική βάση, η συγκατάθεση του άλλου γονέα, τεκμαιρόμενη ή ρητή, δεν είναι απαραίτητη.

Ο γονέας που δεν ασκεί τη γονική μέριμνα μπορεί, κατά τη διάρκεια του δικαιώματος επικοινωνίας και φιλοξενίας, να πάρει το παιδί του για προσωρινές μετακινήσεις σε άλλο κράτος χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα. Προσωρινή μετακίνηση μικρής διάρκειας (π.χ. διέλευση των συνόρων για αγορές) ή προσωρινή μετακίνηση μεγαλύτερης διάρκειας (π.χ. κατά τις διακοπές) είναι δυνατή χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η μετακίνηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του δικαιώματος επικοινωνίας και φιλοξενίας.

Τα έγγραφα ταυτότητας ή άλλα έγγραφα που απαιτούνται σε περίπτωση προσωρινής μετακίνησης διαφέρουν ανάλογα με τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν στη χώρα προορισμού.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Για κάθε μόνιμη μετακίνηση του παιδιού ή για προσωρινή μετακίνησή του για σοβαρούς λόγους (π.χ. εξειδικευμένη ιατρική θεραπεία) απαιτείται υποχρεωτικά η συγκατάθεση των δύο γονέων, αν ασκούν τη γονική μέριμνα από κοινού. Η μεταφορά της κατοικίας ή διαμονής στο εξωτερικό εξομοιώνεται με μόνιμη μετακίνηση και απαιτεί τη συγκατάθεση και των δύο γονέων. Σε περίπτωση αποκλειστικής γονικής μέριμνας, δεν απαιτείται η συμφωνία του άλλου γονέα. Ωστόσο, κατόπιν αιτήσεως του άλλου γονέα, το δικαίωμα επικοινωνίας μπορεί να προσαρμοστεί.

Για λόγους αποδείξεως, η συγκατάθεση των γονέων πρέπει να είναι γραπτή. Το σχετικό έγγραφο μπορεί να συντάσσεται από τους γονείς. Εάν ζητηθεί από το κράτος υποδοχής, οι γονείς μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο για να καταχωριστεί επίσημα η συγκατάθεσή τους.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Όταν ο ένας γονέας αρνείται να δώσει τη συγκατάθεσή του για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, αρμόδιο να αποφανθεί για αίτηση αναχώρησης του παιδιού στο εξωτερικό είναι το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Όπως διευκρινίζεται στα σημεία 1 έως 3, οι διατάξεις διαφέρουν ανάλογα με το αν η μετακίνηση του παιδιού είναι προσωρινή ή μόνιμη.

Για κάθε προσωρινή μετακίνηση στο εξωτερικό που πραγματοποιείται από παιδί το οποίο δεν συνοδεύεται από τους γονείς του, το παιδί πρέπει να έχει άδεια εξόδου από την επικράτεια (έγγραφο με το οποίο ο γονέας επιτρέπει την έξοδο του ανήλικου παιδιού του από το έδαφος του Λουξεμβούργου).

Έντυπα άδειας μετακίνησης υπάρχουν στη διάθεση των γονέων στους δήμους. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι δήμοι ζητούν για την έκδοση ενός τέτοιου εντύπου την καταβολή ειδικού τέλους διοικητικών εξόδων. Το ποσό αυτού του τέλους μπορεί να διαφέρει από δήμο σε δήμο.

Αν και το έντυπο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, πολλές αρχές άλλων χωρών το απαιτούν επί ποινή απαγόρευσης της εισόδου του παιδιού στο έδαφός τους.

Εάν το παιδί συνοδεύεται μόνο από έναν από τους γονείς του, είναι χρήσιμο να λαμβάνεται άδεια από τον άλλο γονέα, ενώ ορισμένες χώρες το απαιτούν.

Σύνδεσμοι

http://www.legilux.lu/
https://justice.public.lu/fr.html#

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.