Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Μάλτα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Οι συνθήκες ποικίλλουν ανάλογα με την κατάσταση, όμως η πιο συνήθης είναι ότι δεν χρειάζεται να ζητηθεί η συγκατάθεση του άλλου γονέα όταν είναι άγνωστη η κατοικία του. Το άρθρο 56 παράγραφος 5 του Αστικού Κώδικα προβλέπει ότι το δικαστήριο μπορεί να στερήσει από κάθε γονέα το δικαίωμα γονικής μέριμνας και, κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή ο γονέας που έχει τη φροντίδα και την επιμέλεια του παιδιού δεν χρειάζεται να ζητήσει τη συγκατάθεση του γονέα που έχει στερηθεί των δικαιωμάτων του.

Ωστόσο, ο γονέας πρέπει πάντοτε να διασφαλίζει ότι μπορεί να μεταφέρει το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα ζητώντας χορήγηση άδειας από το αρμόδιο δικαστήριο, δηλαδή το πολιτικό δικαστήριο (τμήμα οικογένειας).

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Προκειμένου να μεταφέρει ένας γονέας το παιδί του βάσει της εθνικής νομοθεσίας, η συγκατάθεση του άλλου γονέα είναι πάντοτε απαραίτητη, ιδίως όταν το δικαίωμα του άλλου γονέα παραβιάζεται με τη μεταφορά του παιδιού. Στα εν λόγω δικαιώματα περιλαμβάνονται το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή του παιδιού (σε αυτές περιλαμβάνονται η τοποθεσία, το περιβάλλον και η κουλτούρα στην οποία πρόκειται να μεγαλώσει το παιδί). Υπό τις περιστάσεις αυτές, ο γονέας που δεν δίνει τη συγκατάθεσή του μπορεί να αντιταχθεί, για διάφορους λόγους, στη μεταφορά, για παράδειγμα επικαλούμενος το γεγονός ότι μια τέτοια μεταφορά θα του στερήσει την πρόσβαση στο παιδί του.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Τα παιδιά μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο κράτος χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα εφόσον έχει δοθεί σχετική άδεια από το αρμόδιο δικαστήριο.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Ναι, οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για προσωρινή μεταφορά. Η συγκατάθεση του γονέα μπορεί να δοθεί ως εξής:

_Ο υπογεγραμμένος/ Η υπογεγραμμένη γονέας του/της________________________________________(όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός ταυτότητας του ανηλίκου) επιτρέπω ο υιός μου/η κόρη μου(επιλέγεται το κατάλληλο) να εγκαταλείψει τη νήσο Μάλτα προς τον σκοπό_________________ _______________________________________ (αιτία αναχώρησης από το νησί για αόριστη χρονική περίοδο/για την περίοδο_______________(χρονική περίοδος) (επιλέγεται το κατάλληλο).

_________________________________

Υπογραφή, ακολουθούμενη από το όνομα, το επώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας του γονέα

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/07/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.