Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Κάτω Χώρες
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Ένας γονέας μπορεί να μετακινήσει νομίμως ένα τέκνο σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα μόνο στην περίπτωση που του έχει ανατεθεί η πλήρης γονική μέριμνα.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Πριν από τη μετακίνηση του τέκνου σε άλλο κράτος απαιτείται η συναίνεση του άλλου γονέα στην περίπτωση που οι δύο γονείς ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Στην περίπτωση που η μετακίνηση του τέκνου σε άλλο κράτος είναι απαραίτητη, αλλά ο άλλος γονέας που ασκεί από κοινού τη γονική μέριμνα δεν συναινεί σε αυτή, μπορεί να ζητηθεί από το δικαστήριο να υποκαταστήσει την έλλειψη συγκατάθεσης [άρθρο 253Α, βιβλίο Ι του ολλανδικού Αστικού Κώδικα (Burgerlijk Wetboek)]

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Ναι, στις Κάτω Χώρες ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή και για τη μόνιμη μετακίνηση. Εδώ υπάρχει το σχετικό έντυπο «toestemming om te reizen» (έντυπο συγκατάθεσης γονέα για ταξίδι ανηλίκου) PDF (288 Kb) nl. English version PDF (298 Kb) en

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.