Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Βόρεια Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Η νομοθεσία της Βόρειας Ιρλανδίας προβλέπει τη νόμιμη μετακίνηση παιδιών από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το άρθρο 13 παράγραφος 1 του διατάγματος του 1995 για τα παιδιά (Βόρεια Ιρλανδία) [Children (Northern Ireland) Order 1995] επιτρέπει σε πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί διαταγή σχετικά με τη διαμονή του παιδιού (επιμέλεια) να μετακινήσει το παιδί από το Ηνωμένο Βασίλειο για περίοδο μικρότερη του ενός μηνός.

Η ρύθμιση αυτή συνάδει με το άρθρο 3(2Α) του διατάγματος του 1985 για την απαγωγή παιδιών (Βόρεια Ιρλανδία ) (Child Abduction (Northern Ireland) Order 1985), το οποίο προβλέπει ότι ένα πρόσωπο δεν διαπράττει αδίκημα όταν παίρνει μαζί του ή αποστέλλει το παιδί εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, αν είναι πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί διαταγή περί διαμονής και η μετακίνηση διαρκεί λιγότερο από έναν μήνα (υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει διαταγή που να απαγορεύει τη μετακίνηση του παιδιού).

Αν δεν υπάρχει ισχύουσα διαταγή περί διαμονής και η μητέρα έχει την αποκλειστική γονική μέριμνα, μπορεί νομίμως να μετακινήσει το παιδί από το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς την άδεια του πατέρα. Ωστόσο, ο πατέρας που δεν έχει τη γονική μέριμνα μπορεί να προσπαθήσει να εμποδίσει τη μετακίνηση του παιδιού του από την περιοχή δικαιοδοσίας, υποβάλλοντας στα δικαστήρια της Βόρειας Ιρλανδίας αίτηση για έκδοση διαταγής απαγόρευσης της μετακίνησης. Μπορεί επίσης να απευθυνθεί στα δικαστήρια για έκδοση διαταγής περί χορηγήσεως της γονικής μέριμνας [ο όρος «γονική μέριμνα» ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του διατάγματος του 1995 για τα παιδιά (Βόρεια Ιρλανδία)] ή διαταγή περί διαμονής (αν το δικαστήριο εκδώσει διαταγή διαμονής υπέρ του, πρέπει επίσης να εκδώσει διαταγή περί γονικής μέριμνας).

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Το άρθρο 13 του διατάγματος του 1995 για τα παιδιά (Βόρεια Ιρλανδία) προβλέπει ότι, αν υπάρχει διαταγή περί διαμονής σε σχέση με κάποιο παιδί, κανείς δεν μπορεί να μετακινήσει το παιδί αυτό από το Ηνωμένο Βασίλειο για περισσότερο από έναν μήνα χωρίς τη γραπτή συναίνεση κάθε προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού ή χωρίς την άδεια του δικαστηρίου.

Επιπλέον, το άρθρο 3 παράγραφος 1 του διατάγματος του 1985 για την απαγωγή παιδιών (Βόρεια Ιρλανδία) ορίζει ότι πρόσωπο που συνδέεται με παιδί διαπράττει αδίκημα (απαγωγή παιδιού) αν το πάρει μαζί του ή το στείλει εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς τη δέουσα συναίνεση.

Όταν δεν υπάρχει διαταγή περί διαμονής αλλά περισσότερα του ενός πρόσωπα έχουν τη γονική μέριμνα του παιδιού, κανένα πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα για το παιδί αυτό δεν επιτρέπεται να το μετακινήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς τη συναίνεση των άλλων δικαιούχων της γονικής μέριμνας ή την άδεια του δικαστηρίου.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Γονέας υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί διαταγή περί διαμονής που αφορά το παιδί και ο οποίος επιδιώκει να μετακινήσει μόνιμα το παιδί από το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί νόμιμα να μετακινηθεί μαζί με το παιδί χωρίς την παρέμβαση του δικαστηρίου, αν έχει τη γραπτή συναίνεση του άλλου γονέα που έχει τη γονική μέριμνα ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα. Αν δεν δοθεί η συναίνεση, πρέπει να υποβληθεί στο δικαστήριο αίτηση για άδεια μετακίνησης του παιδιού από τη Βόρεια Ιρλανδία σε μόνιμη βάση [άρθρο 13 παράγραφος 1 του διατάγματος για τα παιδιά (Βόρεια Ιρλανδία) του 1995].

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το πρώτιστο κριτήριο και ο καθοριστικός παράγοντας στις υποθέσεις διεθνούς μετεγκατάστασης είναι πάντα η ευημερία του παιδιού. Οι δικαστές των Οικογενειακών Δικαστηρίων της Βόρειας Ιρλανδίας λαμβάνουν υπόψη όλες τις πληροφορίες που διαθέτουν σε κάθε υπόθεση πριν από την έκδοση ανεξάρτητης απόφασης. Επιδιώκουν πρωτίστως να λαμβάνουν αποφάσεις που είναι προς το συμφέρον του παιδιού.

Αν δεν υπάρχει ισχύουσα διαταγή περί διαμονής, το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού και το οποίο επιδιώκει να μετακινήσει οριστικά το παιδί από το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει πάντοτε να ζητά τη συναίνεση του άλλου γονέα ή την άδεια του δικαστηρίου για να το πράξει. Διαφορετικά, μπορεί να υποβληθεί εναντίον του καταγγελία για απαγωγή παιδιού.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Η απάντηση στην ερώτηση 1 ανωτέρω ορίζει τις διατάξεις που διέπουν τη νόμιμη μετακίνηση παιδιού από το Ηνωμένο Βασίλειο για περίοδο μικρότερη του ενός μήνα. Πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί διαταγή περί διαμονής σε σχέση με το παιδί μπορεί να πάρει το παιδί στο εξωτερικό για διάστημα μικρότερο του ενός μηνός και, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται την άδεια του άλλου γονέα για να πάρει μαζί του το παιδί για διακοπές.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.