Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Πορτογαλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Τα ζητήματα μείζονος σημασίας πρέπει να αποφασίζονται από κοινού από αμφότερους τους γονείς (άρθρα 1901, 1902, 1911 και 1912 του Αστικού Κώδικα).

Σε περίπτωση διάλυσης της σχέσης των γονέων (με διαζύγιο ή χωρισμό), εξακολουθούν αμφότεροι να είναι υπεύθυνοι για ζητήματα μείζονος σημασίας (άρθρο 1906 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα), εκτός αν το δικαστήριο, με αιτιολογημένη απόφαση, αποφανθεί ότι η γονική μέριμνα θα ασκείται μόνο από τον έναν εκ των δύο γονέων ή όταν η άσκηση της γονικής μέριμνας από κοινού θεωρηθεί ότι δεν είναι προς όφελος του παιδιού (άρθρο 1906 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα).

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός για τα «ζητήματα μείζονος σημασίας». Αναφέρονται σε περιορισμένο εύρος των πτυχών της ζωής ενός παιδιού ή σε σοβαρά και ασυνήθη υπαρξιακά ζητήματα που σχετίζονται με τα βασικά δικαιώματα του παιδιού.

Η γεωγραφική θέση ή η επιλογή του επίκεντρου της ζωής ενός παιδιού, δηλαδή, η επιλογή του τόπου κατοικίας του είναι ζήτημα μείζονος σημασίας. Αμφότεροι οι γονείς είναι υπεύθυνοι γι’ αυτήν την απόφαση σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων ως προς το ζήτημα αυτό, ο τόπος κατοικίας του παιδιού καθορίζεται από το δικαστήριο (άρθρο 1906 παράγραφος 5 του Αστικού Κώδικα).

Ως εκ τούτου, ένας γονέας μπορεί να μετακινήσει νόμιμα το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση του έτερου γονέα μόνο όταν έχει αποκλειστική γονική μέριμνα ή ο τόπος κατοικίας του παιδιού έχει καθοριστεί ή μεταβληθεί από δικαστήριο, επιτρέποντας τη μετακίνηση σε άλλο κράτος.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Η συναίνεση απαιτείται όταν η γονική μέριμνα ασκείται από αμφότερους τους γονείς, όπως είναι επί του παρόντος ο γενικός κανόνας δυνάμει του άρθρου 1906 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Εάν ένας εκ των γονέων δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος και η γονική μέριμνα ασκείται από αμφότερους τους γονείς, η μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω δικαστικής απόφασης (άρθρο 1906 παράγραφος 5 του Αστικού Κώδικα).

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Στη νομική θεωρία και τη νομολογία, η προσωρινή μετακίνηση για διακοπές ή αναψυχή δεν θεωρείται ζήτημα μείζονος σημασίας, στις περιπτώσεις όπου η μετακίνηση δεν απαιτεί μεταβολές στον τόπο όπου βρίσκεται το επίκεντρο της ζωής ενός παιδιού. Εξαιρέσεις περιλαμβάνουν τη μετακίνηση σε χώρες όπου μαίνονται ένοπλες συρράξεις, σε χώρες που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες ή σε χώρες που πλήττονται από πανδημίες, στις οποίες περιπτώσεις η υγεία και η ασφάλεια του παιδιού θα ετίθετο σε κίνδυνο.

Εντούτοις, η προσωρινή μετακίνηση για υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να θεωρείται ζήτημα μείζονος σημασίας, που απαιτεί τη συμφωνία αμφότερων των γονέων, ανάλογα με την εκάστοτε υγειονομική περίθαλψη και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η εν λόγω περίθαλψη στα βασικά δικαιώματα του παιδιού. Μπορεί να περιλαμβάνει σημαντική ιατρική θεραπεία (χημειοθεραπεία, πειραματικές θεραπείες) ή την ανάγκη συνοδείας του παιδιού, επειδή το παιδί δεν κατανοεί τη γλώσσα που χρησιμοποιείται από το ιατρικό προσωπικό ή το ιατρικό προσωπικό μπορεί να δυσκολεύεται ή να αδυνατεί να λάβει ακριβείς πληροφορίες από το παιδί σχετικά με τα συμπτώματα, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη μετάφραση.

Έντυπα

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Συνόρων (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - SEF) διαθέτει υποδείγματα εντύπων για τη μετακίνηση ανηλίκων. Τα υποδείγματα αυτά διατίθενται στις ακόλουθες διευθύνσεις:

https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73

Υπόδειγμα εντύπου (μετακίνηση Πορτογάλου ανηλίκου):

https://www.sef.pt/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL.doc

Υπόδειγμα εντύπου (μετακίνηση αλλοδαπού ανηλίκου):

https://www.sef.pt/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL.doc

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/07/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.