Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Ρουμανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του νόμου αριθ. 248/2005 σχετικά με το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας των Ρουμάνων πολιτών στο εξωτερικό, ο ανήλικος που είναι κάτοχος ατομικού ταξιδιωτικού εγγράφου ή, ανάλογα με την περίπτωση, δελτίου ταυτότητας και ο οποίος ταξιδεύει στο εξωτερικό μαζί με έναν από τους δύο γονείς του μπορεί να εγκαταλείψει την επικράτεια της Ρουμανίας χωρίς να είναι απαραίτητη δήλωση του άλλου γονέα, μόνο αν ο συνοδός γονέας προσκομίσει απόδειξη για το γεγονός ότι ο ανήλικος τού έχει ανατεθεί βάσει οριστικής και αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή ότι ασκεί μόνος/-η τη γονική μέριμνα βάσει οριστικής και αμετάκλητης δικαστικής απόφασης (ή βάσει οριστικής δικαστικής απόφασης, για τις διαδικασίες που άρχισαν στις 15 Φεβρουαρίου 2013 και μετά).

Επίσης, δεν είναι αναγκαία δήλωση του γονέα που έχει εκπέσει των γονικών του δικαιωμάτων ή, ανάλογα με την περίπτωση, που έχει κηρυχθεί σε αφάνεια, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, αν ο συνοδός γονέας αποδείξει το γεγονός αυτό.

Τα όργανα της συνοριοφυλακής επιτρέπουν την έξοδο από τη Ρουμανία σε ανηλίκους που συνοδεύονται στην περίπτωση κατά την οποία ο συνοδός τεκμηριώνει την ανάγκη του ταξιδίου στο εξωτερικό αποδεικνύοντας ότι ο ανήλικος χρήζει ιατρικής αγωγής που δεν είναι δυνατόν να του παρασχεθεί στην επικράτεια της Ρουμανίας και χωρίς την οποία η ζωή ή η υγεία του τίθενται σε σοβαρό κίνδυνο, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζει έγγραφα που αποδεικνύουν τα λεγόμενα και τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από ρουμανική ιατρική αρχή, και από τα οποία προκύπτει η περίοδος και το κράτος ή τα κράτη στο οποίο/στα οποία πρόκειται να χορηγηθεί η αντίστοιχη ιατρική αγωγή, ακόμη και όταν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη και των δύο γονέων, του άλλου γονέα, του επιζώντος γονέα ή του νόμιμου εκπροσώπου. Επίσης, τα όργανα της συνοριοφυλακής επιτρέπουν την έξοδο από τη Ρουμανία σε ανηλίκους που συνοδεύονται στην περίπτωση κατά την οποία ο συνοδός αποδεικνύει ότι ο ανήλικος μετακινείται λόγω σπουδών ή επίσημου διαγωνισμού, με την υποβολή των σχετικών εγγράφων, από τα οποία προκύπτει η περίοδος και το κράτος ή τα κράτη στο οποίο/στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι σπουδές ή οι διαγωνισμοί, ακόμα και όταν υπάρχει συμφωνία μόνο ενός από τους γονείς.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Η συναίνεση του άλλου γονέα είναι αναγκαία για τη μετακίνηση ανηλίκου σε άλλο κράτος μέλος μόνο όταν η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού από τους δύο γονείς.

Με άλλα λόγια, οι γονείς ασκούν τη γονική μέριμνα μαζί και ισότιμα, ανεξάρτητα από το αν ο ανήλικος έχει γεννηθεί εντός ή εκτός γάμου.

Αν ο γάμος έχει λυθεί με διαζύγιο, η γονική μέριμνα επανέρχεται από κοινού στους δύο γονείς γονείς, εκτός αν το δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά. Αν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία, και λαμβανομένου υπόψη του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας μόνο στον έναν γονέα.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Αν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των γονέων ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων τους ή την εκπλήρωση των γονικών υποχρεώσεών τους, ένας δικαστής επιτροπείας, αφού ακούσει τους γονείς και λάβει υπόψη τα πορίσματα της ψυχοκοινωνικής εξέτασης, αποφασίζει με γνώμονα το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η συναίνεση του άλλου γονέα ως προς τη μετακίνηση του παιδιού στο εξωτερικό μπορεί να αντικατασταθεί από τη δικαστική απόφαση.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Ο νόμος αριθ. 248/2005 σχετικά με το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας των Ρουμάνων πολιτών στο εξωτερικό δεν προβαίνει σε διάκριση μεταξύ προσωρινής και οριστικής μετακίνησης. Δεν υπάρχει τυποποιημένο έντυπο δήλωσης συναίνεσης του ενός γονέα για τη μετακίνηση ανηλίκου συνοδευομένου από τον άλλο γονέα. Ο νόμος προβλέπει ότι, από το κείμενο της εν λόγω δήλωσης, πρέπει να προκύπτει η σύμφωνη γνώμη του γονέα για την πραγματοποίηση του ταξιδίου στο κράτος ή τα κράτη προορισμού, όπως και για την περίοδο που θα διαρκέσει η μετακίνηση.

Αν το παιδί πρόκειται να εγκαταλείψει την επικράτεια της Ρουμανίας μαζί με άλλο πρόσωπο πλην του γονέα του, τότε απαιτείται δήλωση που θα περιλαμβάνει τη συναίνεση και των δύο γονέων ως προς την πραγματοποίηση του ταξιδίου του ανήλικου προσώπου, ως προς το κράτος ή τα κράτη προορισμού, την περίοδο στην οποία θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι, όπως και τα στοιχεία του προσώπου που συνοδεύει τον ανήλικο. Η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει, επίσης, τον σκοπό της μετακίνησης, τη διαδρομή που θα ακολουθηθεί έως το κράτος προορισμού, την αναφορά στο γεγονός ότι ο ανήλικος πρόκειται να παραμείνει στο κράτος προορισμού, οπότε πρέπει να αναφερθεί το πρόσωπο στο οποίο θα ανατεθεί ο ανήλικος, ή αν πρόκειται να επιστρέψει μαζί με συνοδό, τα στοιχεία αυτού του πρόσωπου, αν πρόκειται για άλλο πρόσωπο από εκείνο με το οποίο έφυγε από τη Ρουμανία. Επισυνάπτεται υπόδειγμα εντύπου δήλωσης για τη συναίνεση των γονέων για την έξοδο από τη χώρα ανηλίκου συνοδευομένου από άλλο φυσικό ενήλικο πρόσωπο.

Οι προαναφερόμενες δηλώσεις πρέπει να συντάσσονται σε δύο αντίγραφα και να επικυρώνονται στη χώρα από συμβολαιογράφο ή, στο εξωτερικό, από τις διπλωματικές αποστολές ή τα προξενεία της Ρουμανίας ή, αν έχουν πραγματοποιηθεί ενώπιον αρχών αλλοδαπής χώρας, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις επικύρωσης που προβλέπονται από τον νόμο είτε να έχει τοποθετηθεί επισημείωση σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων. Ένα αντίγραφο της δήλωσης κρατά ο συνοδός, ενώ το δεύτερο αντίγραφο συνοδεύει το διαβατήριο του ανηλίκου.

Σχετικά αρχεία

Δήλωση για τη συναίνεση των γονέων για την έξοδο από τη χώρα ανηλίκου συνοδευομένου από άλλο φυσικό ενήλικο πρόσωπο. PDF (23 Kb) ro

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/07/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.