Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Ρουμανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 εδάφιο 1 στοιχείο γ) του νόμου αριθ. 248/2005 σχετικά με το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας των Ρουμάνων πολιτών στο εξωτερικό, ο ανήλικος που είναι κάτοχος ατομικού ταξιδιωτικού εγγράφου ή, ανάλογα με την περίπτωση, δελτίου ταυτότητας, απλού ή ηλεκτρονικού και ο οποίος ταξιδεύει στο εξωτερικό μαζί με έναν από τους δύο γονείς του μπορεί να εγκαταλείψει την επικράτεια της Ρουμανίας χωρίς να είναι απαραίτητη δήλωση του άλλου γονέα, μόνο αν ο συνοδός γονέας προσκομίσει απόδειξη για το γεγονός ότι ο ανήλικος τού έχει ανατεθεί βάσει οριστικής και αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή ότι ασκεί μόνος/-η τη γονική μέριμνα βάσει οριστικής και αμετάκλητης δικαστικής απόφασης (ή βάσει οριστικής δικαστικής απόφασης, για τις διαδικασίες που άρχισαν στις 15 Φεβρουαρίου 2013 και μετά).

Επίσης, δεν είναι αναγκαία δήλωση του γονέα που έχει εκπέσει των γονικών του δικαιωμάτων ή, ανάλογα με την περίπτωση, που έχει κηρυχθεί σε αφάνεια, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, αν ο συνοδός γονέας αποδείξει το γεγονός αυτό.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 30 εδάφιο 6 σημείο 1 του νόμου αριθ. 248/2005, η δήλωση του άλλου γονέα, η δήλωση αμφότερων των γονέων ή, κατά περίπτωση, του γονέα που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου, του γονέα που ασκεί την αποκλειστική γονική μέριμνα, του επιζώντος γονέα ή του νόμιμου εκπροσώπου του, σχετικά με τη συγκατάθεσή τους να ταξιδέψουν στην αλλοδαπή κατά την αναχώρησή τους από τη Ρουμανία, δεν απαιτείται όταν ο Ρουμάνος ανήλικος που κατοικεί ή διαμένει στη χώρα προορισμού μεταβαίνει, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 248/2005, στη χώρα αυτή.

Τα όργανα της συνοριοφυλακής επιτρέπουν την έξοδο από τη Ρουμανία σε ανηλίκους που συνοδεύονται στην περίπτωση κατά την οποία ο συνοδός τεκμηριώνει την ανάγκη του ταξιδίου στο εξωτερικό αποδεικνύοντας ότι ο ανήλικος χρήζει ιατρικής αγωγής που δεν είναι δυνατόν να του παρασχεθεί στην επικράτεια της Ρουμανίας και χωρίς την οποία η ζωή ή η υγεία του τίθενται σε σοβαρό κίνδυνο, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζει έγγραφα που αποδεικνύουν τα λεγόμενα και τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από ρουμανική ιατρική αρχή, και από τα οποία προκύπτει η περίοδος και το κράτος ή τα κράτη στο οποίο/στα οποία πρόκειται να χορηγηθεί η αντίστοιχη ιατρική αγωγή, ακόμη και όταν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη και των δύο γονέων, του άλλου γονέα, του επιζώντος γονέα ή του νόμιμου εκπροσώπου. Επίσης, τα όργανα της συνοριοφυλακής επιτρέπουν την έξοδο από τη Ρουμανία σε ανηλίκους που συνοδεύονται στην περίπτωση κατά την οποία ο συνοδός αποδεικνύει ότι ο ανήλικος μετακινείται λόγω σπουδών ή επίσημου διαγωνισμού, με την υποβολή των σχετικών εγγράφων, από τα οποία προκύπτει η περίοδος και το κράτος ή τα κράτη στο οποίο/στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι σπουδές ή οι διαγωνισμοί, ακόμα και όταν υπάρχει συμφωνία μόνο ενός από τους γονείς.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Η συναίνεση του άλλου γονέα είναι αναγκαία για τη μετακίνηση ανηλίκου σε άλλο κράτος μέλος μόνο όταν η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού από τους δύο γονείς.

Με άλλα λόγια, οι γονείς ασκούν τη γονική μέριμνα μαζί και ισότιμα, ανεξάρτητα από το αν ο ανήλικος έχει γεννηθεί εντός ή εκτός γάμου (άρθρο 503 εδάφιο 1 του αστικού κώδικα).

Αν ο γάμος έχει λυθεί με διαζύγιο, η γονική μέριμνα επανέρχεται από κοινού στους δύο γονείς γονείς, εκτός αν το δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά. Αν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία, και λαμβανομένου υπόψη του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας μόνο στον έναν γονέα (άρθρο 397 και άρθρο 398 εδάφιο 1 του αστικού κώδικα).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο β), του νόμου 248/2005, για τη μετακίνηση ανήλικου Ρουμάνου πολίτη εκτός της χώρας, ο γονέας που τον συνοδεύει πρέπει να υποβάλει στις συνοριακές αστυνομικές αρχές δήλωση με την οποία ο άλλος γονέας συμφωνεί να ταξιδέψει ο ανήλικος στην αλλοδαπή για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 3 έτη από την ημερομηνία σύνταξής της.

Η δήλωση πρέπει να είναι επικυρωμένη στη Ρουμανία από συμβολαιογράφο, και στην αλλοδαπή από τις ρουμανικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, ή, εάν έχει εκδοθεί ενώπιον των αλλοδαπών αρχών, να πληροί τις προϋποθέσεις επικύρωσης του γνησίου της υπογραφής που προβλέπονται από τον νόμο ή να έχει εφαρμογή με επισημείωση σύμφωνα με τη Σύμβαση που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων, η οποία συνήφθη στη Χάγη στις 5 Οκτωβρίου 1961, με εξαίρεση εκείνων των εγγράφων που προέρχονται από κράτος με το οποίο η Ρουμανία έχει συνάψει συμβάσεις ή συμφωνίες περί δικαστικής συνδρομής σε θέματα αστικού δικαίου ή οικογενειακού δικαίου, οι οποίες προβλέπουν εξαίρεση από την υποχρέωση επικύρωσης του γνησίου της υπογραφής. Η δήλωση πρέπει να χορηγείται στα μέρη σε δύο αντίτυπα, εκ των οποίων ένα αντίγραφο φυλάσσεται από τον συνοδό και το δεύτερο αντίγραφο συνοδεύει το διαβατήριο του ανηλίκου.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Αν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των γονέων ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων τους ή την εκπλήρωση των γονικών υποχρεώσεών τους, ένας δικαστής επιτροπείας, αφού ακούσει τους γονείς και λάβει υπόψη τα πορίσματα της ψυχοκοινωνικής εξέτασης, αποφασίζει με γνώμονα το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού (άρθρο 486 του αστικού κώδικα). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η συναίνεση του άλλου γονέα ως προς τη μετακίνηση του τέκνου στο εξωτερικό μπορεί να αντικατασταθεί από τη δικαστική απόφαση.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Σε περίπτωση κατά την οποία η μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος αποσκοπεί στην αλλαγή της κατοικίας του τέκνου, είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του άλλου γονέα, εκτός εάν ο γονέας που επιθυμεί να μετακομίσει ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο αστικός κώδικας προβλέπει ότι, αν θίγεται η άσκηση της εξουσίας ή των γονικών δικαιωμάτων, η μεταφορά της κατοικίας του τέκνου, μαζί με τον γονέα με τον οποίο κατοικεί, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεση του άλλου γονέα. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των γονέων, αποφασίζει το δικαστήριο επιτροπείας (άρθρο 497 του αστικού κώδικα).

Ο νόμος αριθ. 248/2005 σχετικά με το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας των Ρουμάνων πολιτών στο εξωτερικό δεν προβαίνει σε διάκριση μεταξύ προσωρινής και οριστικής μετακίνησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 της κυβερνητικής απόφασης αριθ. 94/2006 για την έγκριση των κανόνων εφαρμογής του νόμου 248/2005, το υπόδειγμα των δηλώσεων που απαιτούνται για την έξοδο του ανηλίκου από τη χώρα καθορίζεται με διάταξη του Γενικού Επιθεωρητή της Γενικής Επιθεώρησης της Συνοριοφυλακής.

Το κείμενο του νόμου 248/2005 διατίθεται εδώ.

Σχετικά αρχεία

Υπόδειγμα δήλωσης συναίνεσης ενός από τους δύο γονείς για την έξοδο από τη χώρα ανηλίκου συνοδευόμενου από τον άλλο γονέα  PDF (100 Kb) ro

Υπόδειγμα δήλωσης συναίνεσης των γονέων για την έξοδο από τη χώρα ανηλίκου συνοδευόμενου από άλλο ενήλικο φυσικό πρόσωπο  PDF (194 Kb) ro  PDF (194 Kb) ro
Τελευταία επικαιροποίηση: 14/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.