Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Σλοβακία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Αυτό μπορεί να γίνει, όταν η μετακίνηση αφορά σύντομη παραμονή, π.χ. για σπουδές μικρής διάρκειας, για επίσκεψη σε συγγενικά πρόσωπα, για κατασκήνωση ή διακοπές κ.λπ. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μην υπάρχει η πρόθεση ούτε από το παιδί ούτε από τον γονέα να εγκατασταθεί μόνιμα το παιδί σε άλλο κράτος.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Όταν η μετακίνηση στο εξωτερικό έχει μόνιμο χαρακτήρα.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Θα πρέπει να παραπεμφθεί η υπόθεση σε δικαστήριο κηδεμονίας (poručenský súd), το οποίο θα εκδώσει απόφαση σχετικά μ’ αυτό το σημαντικό ζήτημα γονικής μέριμνας. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο μπορεί να συναινέσει στη μετακίνηση του παιδιού στο εξωτερικό σε μόνιμη βάση.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Βλέπε παραπάνω. Δεν υπάρχουν τέτοια έντυπα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.