Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Σλοβενία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Ένας γονέας μπορεί να μετακινήσει νόμιμα το παιδί του σε άλλη χώρα χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα, όταν ο άλλος γονέας έχει απολέσει την επιμέλεια του παιδιού ή τη δικαιοπρακτική του ικανότητα. Όταν ένας γονέας έχει απολέσει την επιμέλεια ή τη δικαιοπρακτική του ικανότητα, η επιμέλεια του παιδιού ασκείται αποκλειστικά από τον άλλο γονέα (άρθρο 115 του νόμου περί γάμου και οικογενειακών σχέσεων/Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih).

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Η συγκατάθεση του άλλου γονέα στη μετακίνηση ενός παιδιού σε άλλη χώρα είναι πάντοτε αναγκαία, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η επιμέλεια ασκείται αποκλειστικά από τον άλλο γονέα.

Σύμφωνα με τον νόμο περί γάμου και οικογενειακών σχέσεων, η επιμέλεια του παιδιού ασκείται από κοινού από τον πατέρα και τη μητέρα (τρίτη παράγραφος του άρθρου 4).

Οι γονείς ασκούν την επιμέλεια κοινή συναινέσει σύμφωνα με τα συμφέροντα του παιδιού (άρθρο 113 πρώτη παράγραφος του νόμου περί γάμου και οικογενειακών σχέσεων) Η άσκηση της επιμέλειας περιλαμβάνει την απόφαση σχετικά με τη χώρα όπου θα κατοικεί το παιδί.

Όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί και δεν έχουν και οι δύο την ευθύνη της φροντίδας και ανατροφής του παιδιού, αποφασίζουν κοινή συναινέσει, σύμφωνα με τα συμφέροντα του παιδιού (άρθρο 113 δεύτερη παράγραφος του νόμου περί γάμου και οικογενειακών σχέσεων), όσον αφορά τα ζητήματα που επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη του παιδιού στα ζητήματα αυτά περιλαμβάνεται η μετακίνηση του παιδιού σε άλλη χώρα.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Αν οι γονείς δεν συμφωνούν όσον αφορά την άσκηση της επιμέλειας, ένα κέντρο κοινωνικών υποθέσεων τους βοηθά να καταλήξουν σε συμφωνία. Το κέντρο κοινωνικών υποθέσεων βοηθά επίσης τους γονείς όταν δεν μπορούν συμφωνήσουν σε θέματα που επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη του παιδιού, και όταν δεν ζουν μαζί και δεν έχουν και οι δύο την ευθύνη της φροντίδας και ανατροφής του παιδιού.

Αν, παρά τη βοήθεια του κέντρου κοινωνικών υποθέσεων, οι γονείς δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε θέματα που επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη του παιδιού, το δικαστήριο αποφαίνεται για το ζήτημα σε διαδικασία εξώδικου διακανονισμού κατόπιν αιτήματος ενός από τους γονείς. Η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από αποδείξεις από αρμόδιο κέντρο κοινωνικών υποθέσεων που τεκμηριώνουν ότι οι γονείς προσπάθησαν να καταλήξουν σε συμφωνία για την άσκηση της επιμέλειας με τη συνδρομή του κέντρου. Πριν εκδώσει απόφαση, το δικαστήριο υποχρεούται να ζητήσει τη γνωμοδότηση κέντρου κοινωνικών υποθέσεων σχετικά με τα συμφέροντα του παιδιού. Το δικαστήριο λαμβάνει επίσης υπόψη τη γνώμη του παιδιού, αν την εκφράσει το ίδιο το παιδί ή κάποιο πρόσωπο που το παιδί εμπιστεύεται και έχει το ίδιο επιλέξει, και εφόσον το παιδί είναι ικανό να κατανοήσει τη σημασία και τις συνέπειες της διαδικασίας.

Τα ανωτέρω στοιχεία βασίζονται στο άρθρο 113 του νόμου περί γάμου και οικογενειακών σχέσεων.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Όταν το ζήτημα που έχει σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη του παιδιού αφορά την προσωρινή μετακίνησή του, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όπως και στη μετακίνηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/03/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.