Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Ισπανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Όταν έχει την αποκλειστική γονική μέριμνα, η οποία νοείται ως το σύνολο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των γονέων έναντι των ανήλικων παιδιών, και η οποία, σε περίπτωση ρήξης της έγγαμης σχέσης, είναι εντελώς ανεξάρτητη από τα δικαιώματα επιμέλειας και προσωπικής επικοινωνίας.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Όταν η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς, ανεξαρτήτως από το ποιος γονέας έχει δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας και από το ποιος γονέας έχει το δικαίωμα επιμέλειας.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Σε περίπτωση διαφωνίας, όταν είναι αναγκαία η συναίνεση του άλλου γονέα και ο γονέας δεν συναινεί, αρμόδια να επιτρέψει τη μετακίνηση είναι η δικαστική αρχή.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Οι κανόνες που ισχύουν σε περίπτωση προσωρινής μετακίνησης είναι διαφορετικοί από τους κανόνες που διέπουν τη μόνιμη μετακίνηση. Όταν η μετακίνηση του ανηλίκου γίνεται για συνήθη υγειονομική περίθαλψη, διακοπές ή παρόμοιες περιστάσεις, η απόφαση λαμβάνεται από τον γονέα με τον οποίο βρίσκεται ο ανήλικος τη συγκεκριμένη στιγμή, είτε είναι ο γονέας που έχει την επιμέλεια, είτε ο γονέας που έχει δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται οι περίοδοι και τα διαστήματα διαμονής του ανηλίκου με τον κάθε γονέα. Η έγκριση του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα απαιτείται μόνο όταν πρόκειται για σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή του ανηλίκου όπως, για παράδειγμα, η μόνιμη μετακίνηση.

Η άδεια εξόδου του ανηλίκου από την επικράτεια της χώρας με κοινή συναίνεση των δύο γονέων μπορεί να υποβληθεί σε τμήμα της πολιτοφυλακής (Guardia Civil) ή σε αστυνομικό τμήμα (Policía Nacional), σύμφωνα με τα κατωτέρω υποδείγματα

(https://www.guardiacivil.es/documentos/pdfs/autorizacion_menor_extranjero/PRC_197953_Formulario_declaracixn_firmada_permiso_viaje_fuer.pdf o https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_ciudadania_documentacionviajar.php).

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.