Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Σουηδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα;

Εάν ένα παιδί έχει δύο κηδεμόνες, απαιτείται η από κοινού λήψη αποφάσεων σχετικά με τα θέματα που αφορούν τις προσωπικές υποθέσεις του παιδιού, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ταξιδίων σύντομης διάρκειας στο εξωτερικό όσο και τυχόν μόνιμης αλλαγής κατοικίας. Εάν το παιδί κατοικεί, ωστόσο, μόνο με τον έναν από τους δύο κηδεμόνες του, ο γονέας με τον οποίο κατοικεί το παιδί θεωρείται ότι έχει το δικαίωμα να αποφασίσει πού θα διαμένει το παιδί κατά τον ελεύθερο χρόνο του, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων σύντομης διάρκειας στο εξωτερικό, στο μέτρο που η σχετική επιλογή δεν συνιστά παραβίαση τυχόν δικαιωμάτων του παιδιού όσον αφορά την επικοινωνία με τον έτερο κηδεμόνα.

Σε περίπτωση που ένας γονέας ασκεί την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, έχει το δικαίωμα να πάρει μαζί του το παιδί σε ταξίδια που πραγματοποιεί στο εξωτερικό ή να μετοικήσει μόνιμα με το παιδί σε άλλο κράτος, χωρίς τη συναίνεση του έτερου γονέα. Εντούτοις, εάν το παιδί δικαιούται να διατηρεί επικοινωνία με τον έτερο γονέα, το δικαίωμα αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τον γονέα που ασκεί την επιμέλεια του παιδιού. Ο έτερος γονέας, με τον οποίο το παιδί διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας, δύναται να υποβάλει αίτηση αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης περί επικοινωνίας στη νέα χώρα κατοικίας του παιδιού, εφόσον αυτό είναι εφικτό βάσει των διατάξεων που ισχύουν στη νέα χώρα κατοικίας. Ο έτερος γονέας μπορεί επίσης να υποβάλει αίτηση επικοινωνίας δυνάμει της σύμβασης της Χάγης του 1980, εφόσον η εν λόγω σύμβαση εφαρμόζεται στη χώρα στην οποία κατοικεί το παιδί. Εάν ο γονέας ο οποίος ασκεί την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού δεν συμμορφώνεται με την απόφαση περί επικοινωνίας και δεν καλύπτει, συνεπώς, την ανάγκη του παιδιού να διατηρεί στενή και καλή επαφή με αμφότερους τους γονείς, το στοιχείο αυτό επηρεάζει συνήθως τον τρόπο με τον οποίο το σουηδικό δικαστήριο θα κρίνει την υπόθεση σε περίπτωση πιθανής επακόλουθης δικαστικής διαμάχης. Ως εκ τούτου, οι γονείς φέρουν από κοινού την ευθύνη για την εξασφάλιση της ομαλής επικοινωνίας με το παιδί.

2 Σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Όπως προκύπτει από την απάντηση στην ερώτηση 1, οι γονείς που ασκούν από κοινού την επιμέλεια του παιδιού λαμβάνουν κοινές αποφάσεις σχετικά με τα θέματα που αφορούν το παιδί, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης διαμονής του στο εξωτερικό. Από την απάντηση στην ερώτηση 1 συνάγεται επίσης το συμπέρασμα ότι, ακόμη και αν μόνον ο ένας γονέας ασκεί την επιμέλεια του παιδιού, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες ο κηδεμόνας πρέπει να προσαρμόζει πιθανές μετακινήσεις σύντομης διάρκειας ή μόνιμης διαμονής στο εξωτερικό στις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας του παιδιού με τον έτερο γονέα. Η παράνομη μετακίνηση παιδιού μπορεί να συνιστά έγκλημα δυνάμει του σουηδικού δικαίου.

3 Εάν ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρότι αυτή είναι επιβεβλημένη, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Σε περίπτωση που ο κηδεμόνας ασκεί από κοινού την επιμέλεια του παιδιού με τον έτερο γονέα, ο εν λόγω κηδεμόνας δύναται να λαμβάνει μόνος του αποφάσεις σε ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν την επιμέλεια του παιδιού. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται υπό τον όρο ότι ο έτερος κηδεμόνας κωλύεται λόγω απουσίας, ασθένειας ή άλλου λόγου να συμμετάσχει στη λήψη τυχόν αποφάσεων που δεν μπορούν εύκολα να αναβληθούν. Ομοίως, δεν επιτρέπεται να λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο αποφάσεις που είναι καίριας σημασίας για το μέλλον του παιδιού, εκτός εάν η λήψη των εν λόγω αποφάσεων κρίνεται αναγκαία για το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα λήψης αποφάσεων περί ψυχιατρικής ή ψυχολογικής θεραπείας από τις τις τοπικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, ακόμη και αν συναινεί προς τον σκοπό αυτόν μόνον ο ένας κηδεμόνας, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη, κ.λπ.) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συγκατάθεσης.

Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και στην περίπτωση άσκησης γονικής επιμέλειας αποκλειστικά από τον έναν γονέα. Εάν το παιδί κατοικεί μόνο με τον έναν από τους δύο κηδεμόνες, ο γονέας με τον οποίο κατοικεί το παιδί θεωρείται ότι έχει το δικαίωμα να αποφασίσει πού θα διαμένει το παιδί κατά τον ελεύθερο χρόνο του, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων σύντομης διάρκειας στο εξωτερικό (βλ. απάντηση στην ερώτηση 1). Κηδεμόνας που ασκεί από κοινού την επιμέλεια του παιδιού με τον έτερο γονέα δύναται επίσης, κατόπιν απόφασης των τοπικών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, να μετακινήσει το παιδί στο εξωτερικό για ψυχιατρική ή ψυχολογική θεραπεία χωρίς τη συναίνεση του έτερου γονέα (βλ. απάντηση στην ερώτηση 3).

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/07/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.