Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Αποφύγετε το ενδεχόμενο να θεωρηθείτε «απαγωγέας» γονέας μαθαίνοντας πώς μπορείτε να διασχίζετε νόμιμα τα σύνορα με τα παιδιά σας.

Η πείρα έχει δείξει ότι σε πολλές περιπτώσεις η παράνομη μετακίνηση ή η μη επιστροφή (κατακράτηση) ενός παιδιού οφείλεται στην έλλειψη ενημέρωσης εκ μέρους του καλούμενου «γονέα που απήγαγε το παιδί». Συνήθως οι γονείς δεν γνωρίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να μετακινούνται διασυνοριακά με τα παιδιά τους ή τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβαίνουν όταν ταξιδεύουν νόμιμα στο εξωτερικό με τα παιδιά τους.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.