Seaduslik lastega välismaale suundumine või sinna elama asumine

Itaalia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Millistel asjaoludel võib üks lapsevanem viia lapse seaduslikult teise riiki, ilma et tal oleks selleks teise lapsevanema nõusolek?

Vanem võib viia lapse teise liikmesriiki teise vanema loata või teise vanema tahte vastaselt, kui last teise liikmesriiki viival vanemal on lapse ainuhooldusõigus või kui kohus on sellist teise liikmesriiki viimist lubanud.

2 Millistel asjaoludel on teise lapsevanema nõusolek vajalik, et viia laps teise riiki?

Kui vanemlik vastutus lasub mõlemal vanemal ja neil on lapse ühine hooldusõigus, on lapse teise liikmesriiki viimiseks vajalik mõlema vanema nõusolek.

3 Kuidas saab lapse viia seaduslikult teise riiki siis, kui teine lapsevanem selleks oma nõusolekut ei anna, kuid lapse teise riiki viimine on vajalik?

Kui teine vanem ei ole nõus lapse viimisega teise liikmesriiki või on selle vastu, peab last teise liikmesriiki viia sooviv vanem taotlema selleks kohtu luba. Loa võib anda kohus, mis valvab eestkoste järele lapse elukohas, või kohus, milles käib parasjagu menetlus vanemliku vastutuse küsimuses.

4 Kas ajutise äraviimise (nt puhkus, ravi) ja püsiva äraviimise korral kohaldatakse samu eeskirju? Võimaluse korral esitage asjaomased nõusoleku vormid.

Lapse ajutise välismaale viimise korral tuleb kontrollida selle põhjusi. Kui tegemist on lühikese puhkusega, võib seda käsitada lihtsama asjana, mille võib otsustada ilma, et selleks oleks tarvis luba mõlemalt vanemalt.

Kui ajutisel välismaale viimisel on kaalukamad põhjused, näiteks lapse ravi, on nõutav mõlema vanemlikku vastutust kandva vanema luba. Kui vanemad kokkuleppele ei jõua, peab asja otsustama kohus.

Viimati uuendatud: 21/07/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.