Seaduslik lastega välismaale suundumine või sinna elama asumine

Rumeenia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Millistel asjaoludel võib üks lapsevanem viia lapse seaduslikult teise riiki, ilma et tal oleks selleks teise lapsevanema nõusolek?

Seaduse nr 248/2005 (Rumeenia kodanike välisriikides vaba liikumise korra kohta) artikli 30 lõike 1 punkti c kohaselt võib alaealine laps, kellel on eraldi reisidokument või isikutunnistus – harilik või elektrooniline – ja kes reisib välisriiki koos ühe vanemaga, Rumeenia territooriumilt teise vanema nõusolekuta lahkuda, kui last saatev vanem tõendab, et laps on talle usaldatud lõpliku ja jõustunud kohtuotsusega või kui tal on lõpliku ja jõustunud kohtuotsuse (alates 15. veebruarist 2013 algatatud menetluste puhul lõpliku kohtuotsuse) alusel ainuhooldusõigus.

Teise vanema nõusolekut ei ole vaja, kui talt on vanemlikud õigused ära võetud või kui ta on ametlikult teadmata kadunuks tunnistatud ja kui last saatev vanem seda tõendab.

Samuti ei ole seaduse nr 248/2005 artikli 30 lõike 6 esimese taande kohaselt lapse Rumeeniast lahkumiseks teise vanema, mõlema vanema või selle vanema nõusolekut, kellel laps on usaldatud, samuti ainuhooldusõigusega vanema, üleelanud vanema või viimase seadusliku esindaja nõusolekut tarvis, kui sihtkohariigis alaliselt elav või viibiv Rumeenia alaealine reisib selles riigis koos saatjaga, nagu on sätestatud seaduses nr 248/2005.

Piiripolitsei lubab saatjaga alaealistel Rumeeniast lahkuda, kui last saatev vanem põhjendab välisriiki reisimise vajadust sellega, et laps läheb saama Rumeenia territooriumil kättesaamatut ravi, mille saamata jäämise korral on lapse elu või tervis tõsises ohus, ja esitab selle kohta tõendid, mille on välja andnud või kinnitanud Rumeenia tervishoiuasutused ja milles on märgitud ravi toimumise aeg ja riik (riigid), isegi kui mõlemad vanemad, teine vanem, üleelanud vanem või seaduslik esindaja ei ole selleks oma nõusolekut andnud. Piiripolitsei lubab saatjaga alaealistel Rumeeniast lahkuda ka juhul, kui last saatev vanem tõendab, et laps läheb õppima või ametlikule võistlusele, esitades asjakohased dokumendid, milles on märgitud õpingute või võistluse toimumise aeg ja riik (riigid), isegi kui nõusoleku selleks on andnud ainult üks vanem.

2 Millistel asjaoludel on teise lapsevanema nõusolek vajalik, et viia laps teise riiki?

Lapse teise liikmesriiki viimiseks on teise vanema nõusolek vajalik, kui vanematel on ühine hooldusõigus.

Vanematel on ühine ja võrdne hooldusõigus olenemata sellest, kas nad on omavahel abielus või mitte (tsiviilseadustiku artikli 503 lõige 1).

Lahutuse korral jääb vanematele ühine hooldusõigus, kui kohus ei otsusta teisiti. Kohus võib mõjuvatel põhjustel ja lapse parimaid huve silmas pidades otsustada anda ühele vanemale ainuhooldusõiguse (tsiviilseadustiku artikkel 397 ja artikli 398 lõige 1).

Kooskõlas seaduse nr 248/2005 artikli 30 lõike 1 punktiga b peab last saatev vanem esitama last Rumeeniast ära viies piiripolitseile teise vanema nõusolekuavalduse lapse välismaale viimiseks ajaks, mis ei ületa kolme aastat alates avalduse koostamise kuupäevast.

Rumeenias peab olema avalduse tõestanud notar ja välismaal Rumeenia diplomaatiline või konsulaaresindus. Alternatiivina – kui avalduse on koostanud välisriigi ametiasutus – peab see vastama seaduses sätestatud legaliseerimisnõuetele või kandma Haagi 5. oktoobri 1961. aasta välisriigi avalike dokumentide legaliseerimise nõude kaotamise konventsiooni kohaselt apostilli, välja arvatud juhul, kui tegemist on sellise riigiga, millega Rumeenia on sõlminud tsiviil- või perekonnaasjades õigusabi andmist käsitleva lepingu, konventsiooni või kokkuleppe, millega on ette nähtud vabastus legaliseerimise nõudest. Nõusolekuavaldus tuleb väljastada kahes eksemplaris, millest üks antakse saatjale ja teine lisatakse alaealise passile.

3 Kuidas saab lapse viia seaduslikult teise riiki siis, kui teine lapsevanem selleks oma nõusolekut ei anna, kuid lapse teise riiki viimine on vajalik?

Kui vanematel tekivad oma õiguste teostamise või vanemlike kohustuste täitmise asjus lahkarvamused, teeb perekonnakohus pärast vanemate ärakuulamist ja psühholoogilis-sotsiaalset aruannet arvesse võttes otsuse lapse parimates huvides (tsiviilseadustiku artikkel 486). Seega võib teise vanema nõusolekut lapse välisriiki viimiseks asendada kohtuotsus.

4 Kas ajutise äraviimise (nt puhkus, ravi) ja püsiva äraviimise korral kohaldatakse samu eeskirju? Võimaluse korral esitage asjaomased nõusoleku vormid.

Teise vanema nõusolekut on tarvis juhul, kui välismaale reisitakse selleks, et vahetada lapse elukohta. Kui elukohta vahetada soovival vanemal on ainuhooldusõigus, siis sellist nõusolekut vaja ei ole.

Tsiviilseadustikus on ette nähtud, et juhul kui see mõjutab vanemlike õiguste kasutamist, võib laps koos vanemaga, kelle juures ta elab, elukohta vahetada ainult teise vanema eelneval nõusolekul. Kui vanemad on selles küsimuses lahkarvamusel, otsustab elukohavahetuse üle perekonnakohus (tsiviilseadustiku artikkel 497).

Seaduses nr 248/2005 ajutisel ja püsival äraviimisel vahet ei tehta.

Kooskõlas valitsuse otsuse nr 94/2006 (millega kiidetakse heaks seaduse nr 248/2005 rakenduseeskirjad) artikliga 34 kehtestatakse nõusolekuavalduse vorm alaealise riigist lahkumiseks piiripolitseiameti peainspektsiooni peainspektori korraldusega.

Seaduse nr 248/2005 teksti võib leida siit.

Failid

Näidisavaldus, millega vanem annab nõusoleku oma alaealise lapse riigist lahkumiseks teise vanema saatel (100 KB)  PDF (100 Kb) ro

Näidisavaldus, millega vanem annab nõusoleku oma alaealise lapse riigist lahkumiseks teise täiskasvanu saatel (194 KB)  PDF (194 Kb) ro

Viimati uuendatud: 14/12/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.