Laillinen ulkomaille muuttaminen lasten kanssa

Belgia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Millaisissa tapauksissa vanhempi voi laillisesti viedä lapsen toiseen valtioon ilman toisen vanhemman suostumusta?

Belgian lainsäädännön mukaan lapsen asuinpaikasta päättää lapsen huoltaja, joten myös asuinpaikan muuttamisesta voi(vat) päättää vain lapsen huoltaja(t).

Periaatteessa vanhemmat ovat yhdessä lapsensa huoltajia riippumatta siitä, mikä on heidän asemansa tai asuvatko he yhdessä, ja heidän tehtävänään on huolehtia lapsen edusta (siviiliprosessilain 373–374 §).

Jos vanhemmat ovat eronneet, on kuitenkin mahdollista pyytää tuomioistuimelta poikkeusta yhteishuoltajuutta koskevaan periaatteeseen. Jos tuomioistuin päättää myöntää huoltajuuden vain toiselle vanhemmalle, tämä voi käyttää yksin huoltajuuteen liittyviä oikeuksia eli esimerkiksi päättää lapsen asuinpaikasta. Hän voi esimerkiksi viedä lapsen toiseen jäsenvaltioon ilman toisen vanhemman suostumusta. Siinä tapauksessa toiselle vanhemmalle, joka ei ole lapsen huoltaja, voidaan myöntää tapaamisoikeus. Tuomioistuin voi kuitenkin määrätä, että yksinhuoltajan on saatava tiettyihin lasta koskeviin päätöksiin myös toisen vanhemman suostumus. Tällainen päätös voi koskea esimerkiksi lapsen asuinpaikan valintaa.

Lisäksi on huomattava, että jos on tehty lapsen suojelua koskeva päätös, joka edellyttää huoltajuuteen liittyvien oikeuksien mukauttamista, suojelupäätöstä sovelletaan ensisijaisesti. Tällaisessa tapauksessa on mahdollista, että kumpikaan vanhemmista ei saa lupaa viedä lasta toiseen jäsenvaltioon.

2 Millaisissa tapauksissa toisen vanhemman suostumus on välttämätön lapsen viemiseksi toiseen valtioon?

Kun vanhemmat ovat yhdessä yhteisen lapsensa huoltajia, lapsen asuinpaikan muuttamiseen tarvitaan kummankin vanhemman suostumus.

Jos toinen vanhemmista toimii yksin lapsen huoltajana, mutta tiettyihin päätöksiin, kuten lapsen asuinpaikan valintaan, sovelletaan poikkeusta, tarvitaan myös toisen vanhemman suostumus. Vilpittömässä mielessä toimivien kolmansien osalta oletetaan kuitenkin, että vanhempien suostumus on saatu.

3 Jos toinen vanhempi ei anna suostumustaan lapsen viemiseen toiseen valtioon, vaikka tämä on välttämätöntä, miten lapsi voidaan viedä laillisesti?

Jos vanhemmat, jotka ovat yhdessä yhteisen lapsensa huoltajia, eivät pääse yhteisymmärrykseen lapsen asuinpaikasta, alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin voi joko hyväksyä tai kieltää lapsen viemisen toiseen jäsenvaltioon.

Jos toinen yhteishuoltajana toimivista vanhemmista ei ole toisen vanhemman kanssa samaa mieltä lapsen viemisestä toiseen jäsenvaltioon, hän voi viedä kysymyksen tuomioistuimen ratkaistavaksi jo etukäteen. Eri mieltä oleva vanhempi voi myös jälkikäteen riitauttaa tuomioistuimessa toisen vanhemman tekemän päätöksen, josta hän ei ole samaa mieltä.

4 Sovelletaanko väliaikaiseen poisviemiseen (esim. loma, terveydenhuolto) ja pysyvään poisviemiseen samoja sääntöjä? Jos sovelletaan, toimittakaa suostumuksen antamista varten tarvittavat lomakkeet.

Kun toinen vanhemmista toimii yksin lapsen huoltajana, vain hän voi viedä lapsen väliaikaisesti toiseen jäsenvaltioon lomalle.

Toinen vanhempi, joka ei ole lapsen huoltaja mutta jolle on myönnetty tapaamisoikeus, voi viedä lapsen ulkomaille vain jos lapsen huoltajana toimiva vanhempi tai toimivaltainen tuomioistuin on antanut siihen etukäteen luvan kirjallisesti.

Kun vanhemmat toimivat yhdessä lapsensa huoltajina eikä lapsen asumisesta ole tehty erillistä päätöstä, kumpikin vanhemmista voi matkustaa lapsen kanssa ulkomaille. Lapsen asuinpaikkaa ei kuitenkaan ole mahdollista muuttaa.

Jos lapsen asumisesta on tehty tuomioistuimen päätös, kumpikin vanhemmista voi matkustaa lapsen kanssa vain silloin kun tämä asuu hänen luonaan, paitsi jos tuomioistuin on sen nimenomaisesti kieltänyt.

Kahdessa viimeksi mainitussa tapauksessa lapsen kanssa matkustavan vanhemman on kuitenkin vaikeuksien välttämiseksi hyvä ottaa mukaansa myös toisen vanhemman allekirjoittama matkustuslupa.

Päivitetty viimeksi: 10/01/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.