Laillinen ulkomaille muuttaminen lasten kanssa

Bulgaria
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Millaisissa tapauksissa vanhempi voi laillisesti viedä lapsen toiseen valtioon ilman toisen vanhemman suostumusta?

Silloin kun vanhemmilla on yhteishuoltajuus, heidän on yhdessä tehtävä päätös lapsen viemisestä toiseen valtioon.

Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, he voivat keskenään sopia lapsen asuinpaikasta, huollosta ja tapaamisoikeuksista sekä pyytää lapsen nykyisen asuinpaikan mukaan määräytyvää piirituomioistuinta (rayonen sad) vahvistamaan sopimuksen.

Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen, asian ratkaisee lapsen nykyisen asuinpaikan mukaan määräytyvä piirituomioistuin, joka tekee päätöksen lapsen asuinpaikasta, huollosta ja tapaamisoikeuksista.

2 Millaisissa tapauksissa toisen vanhemman suostumus on välttämätön lapsen viemiseksi toiseen valtioon?

Riippumatta siitä, onko vanhemmilla yhteishuoltajuus, onko tuomioistuin vahvistanut vanhempien keskinäisen sopimuksen vai onko tuomioistuin antanut päätöksessään lapsen huoltajuuden vain toiselle vanhemmista ja määrännyt lapsen asumaan kyseisen vanhemman luona, lapsen viemiseen pois Bulgariasta tarvitaan myös sen vanhemman suostumus, joka ei ole lapsen huoltaja. Suostumus on annettava kirjallisesti, ja notaarin on vahvistettava vanhemman allekirjoitus (bulgarialaisista henkilöllisyysasiakirjoista annetun lain (Zakon za balgarskite lichni dokumenti) 76 §:n 9 momentti).

3 Jos toinen vanhempi ei anna suostumustaan lapsen viemiseen toiseen valtioon, vaikka tämä on välttämätöntä, miten lapsi voidaan viedä laillisesti?

Jos vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen lapsen viemisestä toiseen valtioon, kiista ratkaistaan perhelain (Semeen kodeks) 127a §:n mukaisessa menettelyssä. Jos taas vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen asuinpaikasta, sovelletaan perhelain 127 §:n 2 momenttia tai 59 §:ää.

Jos tuomioistuin antaa toisen vanhemman puolesta suostumuksen passin myöntämiseen lapselle tai lapsen matkustamiseen ulkomaille (matkan kestosta riippumatta), edellytyksenä on, että lapsen viemiseen ulkomaille on jokin erityinen, lapsen edun mukainen tarve. Lupa maasta poistumiseen myönnetään määräajaksi, ja se koskee vain erikseen mainittua yhtä tai useampaa maata tietyllä määritellyllä alueella (esim. Euroopan unionin jäsenvaltiot) tai määrittämätöntä määrää matkoja tietyn määritellyn ajanjakson aikana ja tiettyihin maihin.

Lainsäädännön tulkintaa koskevien sitovien ohjeiden mukaisesti tuomioistuin ei voi korvata toisen vanhemman suostumusta lopullisesti eikä antaa matkustuslupaa määrittämätöntä ajanjaksoa tai matkustusaluetta varten. Nämä ohjeet sisältyvät tulkintapäätökseen nro 1/2016, joka annettiin 3. heinäkuuta 2017 korkeimman kassaatiotuomioistuimen (Varhoven kasatsionen sad) siviiliasioiden jaoston yleiskokouksen vuoden 2016 asialuettelossa olevassa tulkinta-asiassa nro 1.

4 Sovelletaanko väliaikaiseen poisviemiseen (esim. loma, terveydenhuolto) ja pysyvään poisviemiseen samoja sääntöjä? Jos sovelletaan, toimittakaa suostumuksen antamista varten tarvittavat lomakkeet.

Bulgarialaisista henkilöllisyysasiakirjoista annetussa laissa ei eritellä lapsen ulkomaille viemiseen liittyviä olosuhteita. Vanhemmalta, joka ei matkusta lapsen mukana, vaaditaan aina kirjallinen, notaarin vahvistama suostumus.

Kyseessä voi olla lyhytaikainen oleskelu, jonka jälkeen lapsi palaa Bulgariaan eikä hänen asuinpaikkansa vaihdu toiseen valtioon. Jos lapsi matkustaa ulkomaille luokkaretkeä, lomanviettoa, perhevierailua, opiskelua, kulttuuri- tai urheilutapahtumaa, kilpailua, lääketieteellistä hoitoa tai muuta vastaavaa tarkoitusta varten eivätkä vanhemmat pääse asiasta yksimielisyyteen, tuomioistuin arvioi pyynnön perustelut. Jos ei ole esitetty näyttöä siitä, että matkustaminen aiheuttaisi lapselle konkreettisen ja todellisen riskin, tuomioistuin vahvistaa luvan edellytykset. Jos lapsi on tarkoitus viedä tilapäisesti toiseen valtioon, on epätodennäköistä, että lapsen matkustusoikeus olisi ristiriidassa vanhemman tapaamisoikeuden kanssa. Jos tällainen ristiriita syntyy, mutta ulkomaille matkustaminen on lapsen edun mukaista, vanhemman oletetaan hyväksyvän tällaisen tapaamisoikeuksien väliaikaisen rajoittamisen.

Lapsen maasta viemisen tarkoituksena voi myös olla lapsen asuinpaikan vaihtaminen toiseen valtioon. Tarkastellessaan lapsen ulkomaille viemiseen ja tarvittavien henkilöllisyysasiakirjojen myöntämiseen liittyviä kysymyksiä tuomioistuin ei saisi matkustuslupaa antaessaan sallia lapsen pysyvän asuinpaikan vaihtamista, ellei matkustuslupaa koskevaan hakemukseen ole erikseen liitetty pyyntöä lapsen asuinpaikan vaihtamisesta. Asuinpaikan vahvistamisessa on otettava huomioon lapsen etu eli ennen kaikkea lapsen tarve integroitua pysyvästi perheeseen ja sosiaaliseen ympäristöön.

Päivitetty viimeksi: 22/07/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.