Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Laillinen ulkomaille muuttaminen lasten kanssa

Englanti ja Wales
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Millaisissa tapauksissa vanhempi voi laillisesti viedä lapsen toiseen valtioon ilman toisen vanhemman suostumusta?

Englannin ja Walesin lainsäädännössä on säännöksiä, jotka koskevat lapsen poisviemistä Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Lasta koskeva järjestelymääräys (child arrangements order) on tuomioistuimen määräys, jossa määritellään, kenen luona lapsen olisi asuttava tai vietettävä aikaa. Lapsia koskevan lain (1989) 13 §:n 2 momentissa sallitaan henkilön, jolla on lasta koskeva järjestelymääräys (tunnettiin aiemmin määräyksinä asuinpaikasta ja tapaamisoikeudesta), viedä kyseinen lapsi pois Yhdistyneestä kuningaskunnasta alle kuukauden ajaksi (esimerkiksi lomalle).

Tämä on yhdenmukaista lapsikaappauksista annetun lain (1984) 1 §:n 4 momentin kanssa, jossa säädetään, että henkilö, joka vie tai lähettää lapsen pois Yhdistyneestä kuningaskunnasta, ei tee rikosta, jos henkilöllä on itselleen myönnetty voimassa oleva lasta koskeva järjestelymääräys ja lapsi on poissa maasta alle kuukauden.

Jos lasta koskevaa voimassa olevaa järjestelymääräystä ei ole, vanhempi, jolla on yksinomainen vanhempainvastuu, voi viedä lapsen laillisesti pois Yhdistyneestä kuningaskunnasta ilman toisen vanhemman lupaa. Toinen vanhempi, jolla ei ole vanhempainvastuuta, voi kuitenkin estää lapsen viemisen pois kyseiseltä oikeudenkäyttöalueelta hakemalla Englannin ja Walesin tuomioistuimilta tiettyjen toimenpiteiden kieltämistä (prohibited steps order). Hän voi myös hakea tuomioistuimelta vanhempainvastuuseen liittyvää määräystä. ”Vanhempainvastuu” (parental responsibility) määritellään lapsia koskevan lain (1989) 3 §:n 1 momentissa.

2 Millaisissa tapauksissa toisen vanhemman suostumus on välttämätön lapsen viemiseksi toiseen valtioon?

Lapsia koskevan lain (1989) 13 §:ssä edellytetään, että jos voimassa on lasta koskeva järjestelymääräys, kukaan ei voi viedä kyseistä lasta pois Yhdistyneestä kuningaskunnasta ilman jokaisen sellaisen henkilön lupaa, jolla on vanhempainvastuu kyseisestä lapsesta, tai ilman oikeuden antamaa lupaa.

Lisäksi lapsikaappauksista annetun lain (1984) 1 §:ssä säädetään, että vanhempi (ja tietyt muut henkilöt, kuten lapsen holhooja, henkilö, jolle on myönnetty voimassa oleva kyseistä lasta koskeva järjestelymääräys, tai henkilö, jonka kanssa lapsi asuu) tekee rikoksen (syyllistyy lapsen kaappaukseen), jos hän vie tai lähettää lapsen Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle ilman asianmukaista suostumusta (eli suostumusta lapsen äidiltä ja lapsen isältä, jos tällä on vanhempainvastuu – tai suostumusta edellä tarkoitetuilta muilta henkilöiltä).

Jos lasta koskevaa järjestelymääräystä ei ole, mutta useammalla kuin yhdellä henkilöllä on lapsesta vanhempainvastuu, kukaan niistä, joilla on vanhempainvastuu, ei voi viedä lasta pois Yhdistyneestä kuningaskunnasta ilman muiden vanhempainvastuussa olevien henkilöiden tai tuomioistuimen lupaa.

3 Jos toinen vanhempi ei anna suostumustaan lapsen viemiseen toiseen valtioon, vaikka tämä on välttämätöntä, miten lapsi voidaan viedä laillisesti?

Vanhempi, jolla on kyseistä lasta koskeva järjestelymääräys ja joka pyrkii viemään lapsen pysyvästi pois Yhdistyneestä kuningaskunnasta, voi muuttaa laillisesti lapsen kanssa ilman tuomioistuimen väliintuloa, jos hänellä on toisen vanhempainvastuussa olevan vanhemman tai muun vanhempainvastuussa olevan henkilön kirjallinen suostumus. Jos suostumus evätään, lupaa viedä lapsi pysyvästi pois Englannista ja Walesista on haettava tuomioistuimelta (lapsia koskevan lain (1989) 13 §:n 1 momentti).

Jos lasta koskevaa järjestelymääräystä ei ole, henkilön, jolla on lapsesta vanhempainvastuu ja joka pyrkii viemään lapsen pysyvästi pois Yhdistyneestä kuningaskunnasta, on haettava tuomioistuimelta lupaa, jos muut vanhempainvastuussa olevat henkilöt eivät sitä anna.

Englannissa ja Walesissa etusijalla ja määräävänä tekijänä kansainvälisissä muuttoasioissa on aina lapsen hyvinvointi. Perhetuomioistuinten tuomarit ottavat huomioon kaikki kussakin tapauksessa käytettävissään olevat tiedot ennen riippumattoman tuomion antamista. He pyrkivät ennen kaikkea tekemään päätöksiä, jotka ovat asianomaisen lapsen edun mukaisia. Tuomioistuimet asettavat tällaisten tapausten ratkaisemisessa aina etusijalle lapsen hyvinvoinnin. Lapsia koskevassa laissa (1989) säädetään lakisääteisestä suojelusta lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi tapauksissa, joissa lapsi muuttaa pois Englannista ja Walesista.

4 Sovelletaanko väliaikaiseen poisviemiseen (esim. loma, terveydenhuolto) ja pysyvään poisviemiseen samoja sääntöjä? Jos sovelletaan, toimittakaa suostumuksen antamista varten tarvittavat lomakkeet.

Kohtaan 1 annetussa vastauksessa esitetään säännökset, jotka koskevat lapsen poisviemistä Yhdistyneestä kuningaskunnasta alle kuukauden ajaksi. Henkilö, jolla on kyseistä lasta koskeva järjestelymääräys, voi viedä lapsen ulkomaille alle kuukauden ajaksi eikä näin ollen tarvitse toisen vanhemman lupaa lapsen viemiseen lomalle.

Päivitetty viimeksi: 10/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.