Laillinen ulkomaille muuttaminen lasten kanssa

Ranska
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Millaisissa tapauksissa vanhempi voi laillisesti viedä lapsen toiseen valtioon ilman toisen vanhemman suostumusta?

Jos vanhemmat ovat yhdessä lapsensa huoltajia, kumpikin voi matkustaa lapsen kanssa ilman toisen vanhemman nimenomaista suostumusta, poikkeustilanteita lukuun ottamatta. Jos toinen vanhemmista kuitenkin nimenomaisesti kieltää matkustamisen eivätkä vanhemmat pääse asiasta sovintoon, riita voidaan viedä perhetuomioistuimen (juge aux affaires familiales) ratkaistavaksi.

Jos vanhemmat ovat yhdessä lapsensa huoltajia, toinen vanhempi ei voi yksin päättää muuttavansa lapsen kanssa toiseen valtioon ilman toisen vanhemman suostumusta.

Jos toinen vanhemmista on lapsen yksinhuoltaja, toisen vanhemman suostumusta ei tarvita, olipa kyseessä lomamatka tai muutto ulkomaille. Sille vanhemmalle, joka ei ole lapsen huoltaja, on kuitenkin ilmoitettava kaikista lapsen elämään liittyvistä merkittävistä asioista (siviililain 373-2-1 §).

2 Millaisissa tapauksissa toisen vanhemman suostumus on välttämätön lapsen viemiseksi toiseen valtioon?

Maasta poistumisen vastustaminen tai maasta poistumisen kieltäminen

Jos vanhemmat ovat yhdessä lapsensa huoltajia ja toinen heistä vastustaa sitä, että toinen veisi lapsen ulkomaille, hän voi pyytää prefektuuria vahvistamaan vastustuksensa määräyksellä (opposition à sortie de territoire), joka on voimassa 15 päivää, ja/tai hakea perhetuomioistuimelta maastapoistumiskiellon (interdiction de sortie de territoire), jossa kielletään lapsen vieminen pois maasta ilman kummankin vanhemman suostumusta (siviililain 373-2-6 §). Kielto on voimassa, kunnes lapsi tulee täysi-ikäiseksi, kunnes kiellon määräaika umpeutuu tai kunnes asiassa annetaan uusi päätös. Kielto viedä lapsi pois maasta ilman kummankin vanhemman lupaa estää lapsen maasta poistumisen. Vanhemmat voivat kuitenkin antaa lapselle erillisen luvan tiettyyn matkaan joko yksin tai jommankumman vanhemman kanssa tekemällä asiaa koskevan ilmoituksen rikospoliisille (police judiciaire). Ilmoitus on tehtävä lähtökohtaisesti viimeistään viisi päivää ennen matkaa. Jos toinen vanhemmista kieltäytyy antamasta matkustuslupaa, toinen vanhempi voi pyytää tuomioistuinta kumoamaan maastapoistumiskiellon tai antamaan erillisen luvan tiettyä matkaa varten.

Asuinpaikan muuttaminen:

Vaikka lapsen maasta poistumista ei olisi estetty edellä kuvatulla tavalla, hänen viemiseensä ulkomaille tarvitaan kummankin vanhemman lupa siinä tapauksessa, että tarkoituksena on lapsen asuinpaikan muuttaminen, paitsi jos lapsen kanssa muuttava vanhempi on yksinhuoltaja. Vain yksinhuoltaja voi muuttaa lapsen kanssa ulkomaille ilman toisen vanhemman suostumusta, mutta toiselle vanhemmalle on aina kerrottava tällaisesta merkittävästä muutoksesta lapsen elämässä.

Jos vanhempi on vienyt lapsen ulkomaille ilman toisen vanhemman suostumusta, tämä toinen vanhempi voi vaatia lapsen palauttamista luvattoman poisviemisen perusteella kansainvälisestä lapsikaappauksesta 25. lokakuuta 1980 tehdyn Haagin yleissopimuksen nojalla. Menettely lapsen palauttamiseksi on pantava vireille siinä valtiossa, johon lapsi on viety, tarvittaessa yleissopimuksen nojalla nimettyjen keskusviranomaisten avustuksella.

On huomattava, että matkan luonteesta riippumatta lapsen kanssa matkustavan vanhemman ei tarvitse esittää toisen vanhemman nimenomaista suostumusta, vaan suhteessa kolmansiin se voidaan olettaa myönnetyn. Tämä ei kuitenkaan päde niihin erityistapauksiin, joissa on annettu maasta poistumisen estävä määräys tai kielto.

3 Jos toinen vanhempi ei anna suostumustaan lapsen viemiseen toiseen valtioon, vaikka tämä on välttämätöntä, miten lapsi voidaan viedä laillisesti?

Jos toinen vanhemmista ei anna lupaa matkaan, matkaa suunnitteleva vanhempi voi pyytää perhetuomioistuimelta luvan viedä lapsi pois maasta. Sama pätee siinä tapauksessa, että on annettu kielto viedä lapsi pois maasta ilman kummankin vanhemman suostumusta.

Myös siinä tapauksessa, että matkan tarkoituksena on tosiasiallisesti lapsen asuinpaikan muuttaminen, lapsen kanssa muuttamista suunnittelevan vanhemman on vietävä asia lapsen asuinpaikan perhetuomioistuimen ratkaistavaksi ennen muuttoa, jos toinen lapsen huoltajana toimiva vanhempi vastustaa muuttoa.

4 Sovelletaanko väliaikaiseen poisviemiseen (esim. loma, terveydenhuolto) ja pysyvään poisviemiseen samoja sääntöjä? Jos sovelletaan, toimittakaa suostumuksen antamista varten tarvittavat lomakkeet.

Kuten edellä todetaan, väliaikaiseen ja pysyvään poisviemiseen sovelletaan eri menettelyjä. Ks. vastaukset edellisiin kohtiin.

Päivitetty viimeksi: 08/03/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.