Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Laillinen ulkomaille muuttaminen lasten kanssa

Gibraltar
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Millaisissa tapauksissa vanhempi voi laillisesti viedä lapsen toiseen valtioon ilman toisen vanhemman suostumusta?

Lapsia koskevan lain (2009) 30§:ssä sallitaan henkilön, jolla on lasta koskeva asuinpaikkamääräys (residence order), viedä kyseinen lapsi pois Gibraltarilta alle kuukauden ajaksi.

Jos voimassa olevaa asuinpaikkamääräystä ei ole, vanhempi, jolla on yksinomainen vanhempainvastuu (sole parental responsibility), voi viedä lapsen laillisesti pois Gibraltarilta ilman toisen vanhemman lupaa. Toinen vanhempi, jolla ei ole vanhempainvastuuta, voi kuitenkin estää lapsen viemisen pois kyseiseltä oikeudenkäyttöalueelta hakemalla tuomioistuimelta tiettyjen toimenpiteiden kieltämistä (prohibited steps order).

2 Millaisissa tapauksissa toisen vanhemman suostumus on välttämätön lapsen viemiseksi toiseen valtioon?

Lapsia koskevan lain (2009) 30 §:ssä edellytetään, että jos voimassa on lasta koskeva asuinpaikkamääräys, kukaan ei voi viedä kyseistä lasta pois Gibraltarilta (muutoin kuin enintään yhden kuukauden ajaksi) ilman jokaisen sellaisen henkilön lupaa, jolla on vanhempainvastuu kyseisestä lapsesta, tai ilman oikeuden antamaa lupaa.

Lisäksi rikoslain (2011) 184 §:ssä säädetään, että vanhempi (ja tietyt muut henkilöt, kuten lapsen holhooja, henkilö, jolle on myönnetty voimassa oleva kyseistä lasta koskeva asuinpaikkamääräys, tai henkilö, jolla on lapsen huoltajuus) tekee rikoksen (syyllistyy lapsen kaappaukseen), jos hän vie tai lähettää lapsen Gibraltarin ulkopuolelle ilman asianmukaista suostumusta (eli suostumusta lapsen äidiltä ja lapsen isältä, jos tällä on vanhempainvastuu – tai suostumusta edellä tarkoitetuilta muilta henkilöiltä).

Jos asuinpaikkamääräystä ei ole, mutta useammalla kuin yhdellä henkilöllä on lapsesta vanhempainvastuu, kukaan niistä, joilla on vanhempainvastuu, ei voi viedä lasta pois Gibraltarilta ilman muiden vanhempainvastuussa olevien henkilöiden tai tuomioistuimen lupaa.

3 Jos toinen vanhempi ei anna suostumustaan lapsen viemiseen toiseen valtioon, vaikka tämä on välttämätöntä, miten lapsi voidaan viedä laillisesti?

Vanhempi, jolla on kyseistä lasta koskeva asuinpaikkamääräys ja joka pyrkii viemään lapsen pysyvästi pois Gibraltarilta, voi muuttaa laillisesti lapsen kanssa ilman tuomioistuimen väliintuloa, jos hänellä on toisen vanhempainvastuussa olevan vanhemman tai muun vanhempainvastuussa olevan henkilön kirjallinen suostumus. Jos suostumus evätään, lupaa viedä lapsi pysyvästi pois Gibraltarilta on haettava tuomioistuimelta (lapsia koskevan lain (2009) 30 §).

Etusijalla ja määräävänä tekijänä kansainvälisissä muuttoasioissa on aina lapsen hyvinvointi. Tuomarit ottavat huomioon kaikki kussakin tapauksessa käytettävissään olevat tiedot ennen riippumattoman tuomion antamista. He pyrkivät ennen kaikkea tekemään päätöksiä, jotka ovat asianomaisen lapsen edun mukaisia.

Lisäksi, jos asuinpaikkamääräystä ei ole, henkilön, jolla on lapsesta vanhempainvastuu ja joka pyrkii viemään lapsen pysyvästi pois Gibraltarilta, on haettava tuomioistuimelta lupaa, jos muut vanhempainvastuussa olevat henkilöt eivät sitä anna.

4 Sovelletaanko väliaikaiseen poisviemiseen (esim. loma, terveydenhuolto) ja pysyvään poisviemiseen samoja sääntöjä? Jos sovelletaan, toimittakaa suostumuksen antamista varten tarvittavat lomakkeet.

Kohtaan 1 annetussa vastauksessa esitetään säännökset, jotka koskevat lapsen poisviemistä Gibraltarilta alle kuukauden ajaksi. Henkilö, jolla on kyseistä lasta koskeva asuinpaikkamääräys, voi viedä lapsen ulkomaille alle kuukauden ajaksi eikä näin ollen tarvitse toisen vanhemman lupaa lapsen viemiseen lomalle.

Päivitetty viimeksi: 09/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.