Laillinen ulkomaille muuttaminen lasten kanssa

Unkari
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Millaisissa tapauksissa vanhempi voi laillisesti viedä lapsen toiseen valtioon ilman toisen vanhemman suostumusta?

A) Yleensä vanhempi voi viedä lapsen ulkomaille ilman toisen vanhemman suostumusta, kun on kyse lyhytaikaisesta, ei pysyväksi tarkoitetusta oleskelusta. Tämä koskee muun muassa seuraavia tapauksia:

  • Vanhemmat ovat yhdessä lapsensa huoltajia.
  • Vain toinen vanhempi on lapsen huoltaja joko vanhempien keskinäisen sopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen nojalla. Tuomioistuin ei kuitenkaan ole rajoittanut tai kumonnut toisen vanhemman huoltajuutta.
  • Vanhempi vie tapaamisoikeutensa puitteissa ja tapaamisvuorollaan lapsen ulkomaille, paitsi jos toisen vanhemman suostumus vaaditaan joko tuomioistuimen tai holhousviranomaisen päätöksen mukaisesti.

B) Vanhempi voi viedä lapsen ulkomaille ilman toisen vanhemman suostumusta myös pitkäaikaista tai pysyväksi tarkoitettua oleskelua varten, jos tuomioistuin on rajoittanut toisen vanhemman huoltajuutta tai kumonnut sen.

C) Seuraavissa tapauksissa myös holhooja voi viedä lapsen ulkomaille laillisesti ilman vanhemman suostumusta, mikäli holhousviranomainen ei ole rajoittanut tätä oikeutta:

  • lyhytaikaista, ei pysyväksi tarkoitettua oleskelua varten silloin, kun lapsi sijoitetaan sijaisperheeseen
  • jos lapsi sijoitetaan kolmannen osapuolen luo ja vanhemman huoltajuus lakkaa.

2 Millaisissa tapauksissa toisen vanhemman suostumus on välttämätön lapsen viemiseksi toiseen valtioon?

A) Jos vanhempi vie lapsen ulkomaille pitkäaikaista tai pysyväksi tarkoitettua oleskelua varten, hän tarvitsee toisen vanhemman suostumuksen. Tämä koskee muun muassa seuraavia tapauksia:

  • Vanhemmat ovat yhdessä lapsensa huoltajia.
  • Vain toinen vanhempi on lapsen huoltaja joko vanhempien keskinäisen sopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen nojalla. Tuomioistuin ei kuitenkaan ole rajoittanut tai kumonnut toisen vanhemman huoltajuutta.

B) Jos lapsi sijoitetaan sijaisperheeseen, holhooja voi viedä lapsen ulkomaille pitkäaikaista tai pysyväksi tarkoitettua oleskelua varten ainoastaan vanhemman suostumuksella.

Pitkäaikaiseksi oleskeluksi voidaan katsoa esimerkiksi opintojen suorittaminen, työnteko tai muu vastaava ulkomailla oleskelu.

3 Jos toinen vanhempi ei anna suostumustaan lapsen viemiseen toiseen valtioon, vaikka tämä on välttämätöntä, miten lapsi voidaan viedä laillisesti?

Jos toinen vanhempi ei anna suostumustaan lapsen viemiseen ulkomaille, vanhempi voi pyytää holhousviranomaista antamaan asiassa päätöksen. Tällöin holhousviranomaisen päätös, jossa annetaan lupa viedä lapsi ulkomaille, korvaa toisen vanhemman suostumuksen.

Jos toinen vanhempi haluaa muuttaa lapsen asuinpaikan toiseen valtioon, hänen on liitettävä asiaa koskevaan hakemukseen asiakirjat, jotka osoittavat, että lapsen kasvatuksesta, elatuksesta, huolenpidosta ja koulunkäynnistä huolehditaan myös ulkomailla (erityisesti tarvitaan toisen valtion viranomaisen myöntämä todistus asuinolosuhteista, koulunkäyntitodistus, todistus vanhemman tuloista sekä majoitustodistus). Holhousviranomainen hankkii vanhemman pyynnöstä asuinolosuhteita koskevan todistuksen. Jos vanhemmalla ei vielä ole työpaikkaa toisessa valtiossa, holhousviranomainen voi tulotodistuksen asemesta hyväksyä vanhemman antaman ilmoituksen odotettavissa olevista tuloista.

Ratkaistessaan riita-asiaa holhousviranomainen tarkastelee, voidaanko lapsen ja etävanhemman tapaamisjärjestelyjä koskevan tuomioistuimen tai holhousviranomaisen päätöksen täytäntöönpano turvata siinä tapauksessa, että ei ole olemassa kansainvälistä sopimusta eikä maiden välistä vastavuoroista järjestelyä.

4 Sovelletaanko väliaikaiseen poisviemiseen (esim. loma, terveydenhuolto) ja pysyvään poisviemiseen samoja sääntöjä? Jos sovelletaan, toimittakaa suostumuksen antamista varten tarvittavat lomakkeet.

Kuten edellä 1 kohdassa esitetään, jos lapsi on tarkoitus viedä ulkomaille vain lyhyeksi ajaksi, vanhempi ei tarvitse toisen vanhemman suostumusta. Tällöin sovelletaan yleisiä rajanylityksen ehtoja (esim. lapsella on oltava voimassa oleva passi).

Päivitetty viimeksi: 15/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.