Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Laillinen ulkomaille muuttaminen lasten kanssa

Pohjois-Irlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Millaisissa tapauksissa vanhempi voi laillisesti viedä lapsen toiseen valtioon ilman toisen vanhemman suostumusta?

Pohjois-Irlannin lainsäädännössä on säännöksiä, jotka koskevat lapsen poisviemistä Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Lastenhuollosta annetun (Pohjois-Irlannin) lain (1995) 13§:n 1 momentissa sallitaan henkilön, jolla on lasta koskeva asuinpaikkamääräys (huoltajuus) (residence (custody) order), viedä kyseinen lapsi pois Yhdistyneestä kuningaskunnasta alle kuukauden ajaksi.

Tämä on yhdenmukaista lapsikaappauksista annetun (Pohjois-Irlannin) lain (1985) 3 §:n 2A momentin kanssa, jossa säädetään, että henkilö, joka vie tai lähettää lapsen pois Yhdistyneestä kuningaskunnasta, ei tee rikosta, jos henkilöllä on itselleen myönnetty voimassa oleva lasta koskeva asuinpaikkamääräys (residence order) ja lapsi on poissa maasta alle kuukauden (sillä edellytyksellä, että lapsen poisviemistä ei ole kielletty määräyksellä).

Jos asuinpaikkamääräystä ei ole ja äidillä on yksinomainen vanhempainvastuu (sole parental responsibility), hän voi viedä lapsen laillisesti pois Yhdistyneestä kuningaskunnasta ilman isän lupaa. Isä, jolla ei ole vanhempainvastuuta, voi kuitenkin yrittää estää lapsensa viemisen pois kyseiseltä oikeudenkäyttöalueelta hakemalla Pohjois-Irlannin tuomioistuimilta tiettyjen toimenpiteiden kieltämistä (prohibited steps order). Hän voi myös hakea tuomioistuimelta määräystä, jolla hänelle annetaan vanhempainvastuu (”vanhempainvastuu” määritellään lastenhuollosta annetun (Pohjois-Irlannin) lain (1995) 6§:n 1 momentissa), tai asuinpaikkamääräystä (jos tuomioistuin antaa hänelle asuinpaikkamääräyksen, sen on annettava myös vanhempainvastuuta koskeva määräys).

2 Millaisissa tapauksissa toisen vanhemman suostumus on välttämätön lapsen viemiseksi toiseen valtioon?

Lastenhuollosta annetun (Pohjois-Irlannin) lain (1995) 13 §:ssä säädetään, että jos voimassa on lasta koskeva asuinpaikkamääräys, kukaan ei voi viedä kyseistä lasta pois Yhdistyneestä kuningaskunnasta yli kuukauden ajaksi ilman jokaisen sellaisen henkilön lupaa, jolla on vanhempainvastuu kyseisestä lapsesta, tai ilman oikeuden antamaa lupaa.

Lisäksi lapsikaappauksista annetun (Pohjois-Irlannin) lain (1985) 3 §:n 1 momentissa säädetään, että lapseen liittyvä henkilö tekee rikoksen (syyllistyy lapsen kaappaukseen), jos hän vie tai lähettää lapsen Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle ilman asianmukaista suostumusta.

Jos asuinpaikkamääräystä ei ole, mutta useammalla kuin yhdellä henkilöllä on lapsesta vanhempainvastuu, kukaan niistä, joilla on vanhempainvastuu, ei voi viedä lasta pois Yhdistyneestä kuningaskunnasta ilman muiden vanhempainvastuussa olevien henkilöiden tai tuomioistuimen lupaa.

3 Jos toinen vanhempi ei anna suostumustaan lapsen viemiseen toiseen valtioon, vaikka tämä on välttämätöntä, miten lapsi voidaan viedä laillisesti?

Vanhempi, jolla on kyseistä lasta koskeva asuinpaikkamääräys ja joka pyrkii viemään lapsen pysyvästi pois Yhdistyneestä kuningaskunnasta, voi muuttaa laillisesti lapsen kanssa ilman tuomioistuimen väliintuloa, jos hänellä on toisen vanhempainvastuussa olevan vanhemman tai muun vanhempainvastuussa olevan henkilön kirjallinen suostumus. Jos suostumus evätään, lupaa viedä lapsi pysyvästi pois Pohjois-Irlannista on haettava tuomioistuimelta (lastenhuollosta annetun (Pohjois-Irlannin) lain (1995) 13 §:n 1 momentti).

Yhdistyneessä kuningaskunnassa etusijalla ja määräävänä tekijänä kansainvälisissä muuttoasioissa on aina lapsen hyvinvointi. Pohjois-Irlannin perhetuomioistuinten tuomarit ottavat huomioon kaikki kussakin tapauksessa käytettävissään olevat tiedot ennen riippumattoman tuomion antamista. He pyrkivät ennen kaikkea tekemään päätöksiä, jotka ovat asianomaisen lapsen edun mukaisia.

Jos asuinpaikkamääräystä ei ole, henkilön, jolla on lapsesta vanhempainvastuu ja joka pyrkii viemään lapsen pysyvästi pois Yhdistyneestä kuningaskunnasta, olisi aina pyydettävä siihen toisen vanhemman suostumusta tai haettava tuomioistuimelta lupaa. Muussa tapauksessa hänestä voidaan tehdä ilmoitus lapsikaappauksesta.

4 Sovelletaanko väliaikaiseen poisviemiseen (esim. loma, terveydenhuolto) ja pysyvään poisviemiseen samoja sääntöjä? Jos sovelletaan, toimittakaa suostumuksen antamista varten tarvittavat lomakkeet.

Kohtaan 1 annetussa vastauksessa esitetään säännökset, jotka koskevat lapsen poisviemistä Yhdistyneestä kuningaskunnasta alle kuukauden ajaksi. Henkilö, jolla on kyseistä lasta koskeva asuinpaikkamääräys, voi viedä lapsen ulkomaille alle kuukauden ajaksi eikä näin ollen tarvitse toisen vanhemman lupaa lapsen viemiseen lomalle.

Päivitetty viimeksi: 10/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.