Laillinen ulkomaille muuttaminen lasten kanssa

Romania
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Millaisissa tapauksissa vanhempi voi laillisesti viedä lapsen toiseen valtioon ilman toisen vanhemman suostumusta?

Romanian kansalaisten vapaata liikkuvuutta ulkomaille koskevista edellytyksistä annetun lain nro 248/2005 30 §:n 1 momentin c kohdan nojalla alaikäinen, jolla on oma matkustusasiakirja tai tarvittaessa (tavallinen tai sähköinen) henkilökortti ja joka matkustaa ulkomaille yhdessä toisen vanhempansa kanssa, voi poistua Romanian alueelta ilman toisen vanhemman suostumusta, mikäli hänen mukanaan matkustava vanhempi esittää todisteen siitä, että lapsi on uskottu hänelle tai että hän on lapsen ainoa huoltaja lopullisen ja peruuttamattoman oikeuden päätöksen nojalla tai, mikäli asia on aloitettu 15. helmikuuta 2013 jälkeen, oikeuden lopullisen päätöksen nojalla.

Jos lapsen saattaja esittää nämä todisteet, ei ole tarpeen esittää ilmoitusta vanhemmalta, joka on menettänyt vanhemmuuteen perustuvat oikeutensa tai joka on julistettu kadonneeksi lain nojalla.

Lain nro 248/2005 30 §:n 6 momentin 1 kohdan mukaan ilmoitusta Romaniasta poistuttaessa toiselta tai molemmilta vanhemmilta tai tapauksen mukaan alaikäisen lapsen huoltajalta, yksinhuoltajavanhemmalta, eloonjääneeltä vanhemmalta tai hänen lailliselta edustajaltaan ei vaadita myöskään, kun alaikäinen, joka on Romanian kansalainen mutta jolla on kotipaikka tai asuinpaikka määrämaassa, matkustaa saattajan kanssa kyseiseen maahan lain nro 248/2005 mukaisesti.

Rajapoliisi sallii alaikäisten poistumisen Romaniasta, vaikka siihen ei ole molempien vanhempien, toisen vanhemman, elossa olevan vanhemman tai oikeudellisen edustajan lupaa, jos lapsen saattaja perustelee ulkomaanmatkan tarpeen alaikäisen lääketieteellisellä hoidolla, jonka saaminen ei ole mahdollista Romanian alueella ja jota ilman alaikäisen henki tai terveys vaarantuu vakavasti. Edellytyksenä on, että tästä esitetään Romanian lääkintäviranomaisten laatimat tai hyväksymät asiakirjat, joista käy ilmi lääketieteellisen hoidon ajanjakso ja antamisvaltio(t). Rajapoliisi sallii myös saattajan seurassa olevan alaikäisen poistumisen Romaniasta ilman toisen vanhemman suostumusta, jos saattaja esittää asianmukaisin asiakirjoin todisteet, että alaikäinen on menossa ulkomaille opintoja tai virallista kilpailua varten. Asiakirjoista on käytävä ilmi opintojen tai kilpailun ajankohta ja asianomainen valtio tai asianomaiset valtiot.

2 Millaisissa tapauksissa toisen vanhemman suostumus on välttämätön lapsen viemiseksi toiseen valtioon?

Lapsen matkustaessa toiseen jäsenvaltioon toisen vanhemman suostumus on tarpeen, jos vanhemmilla on yhteishuoltajuus.

Vanhemmilla on tasavertainen yhteishuoltajuus riippumatta siitä, ovatko vanhemmat olleet avioliitossa lapsen syntyessä (siviililain 503 §:n 1 momentti).

Vanhempien yhteishuoltajuus jatkuu avioeron jälkeenkin, mikäli tuomioistuin ei päätä toisin. Tuomioistuin saattaa päättää antaa huoltajuuden vain toiselle vanhemmista perustelluista syistä ja katsoessaan tämän olevan lapsen edun mukaista (siviililain 397 ja 398 §:n 1 momentti).

Lain nro 248/2005 30 §:n 1 momentin b kohdan mukaan alaikäisen Romanian kansalaisen matkustaessa maan ulkopuolelle häntä saattavan vanhemman on esitettävä rajavartijoille toisen vanhemman suostumus, jonka mukaan lapsi voi matkustaa ulkomaille. Suostumus voi olla voimassa enintään kolmen vuoden ajan laatimispäivästä.

Se on todistettava oikeaksi. Romaniassa oikeaksi todistamisesta vastaa julkinen notaari ja ulkomailla Romanian diplomaatti- ja konsuliedustustot. Jos ilmoituksen ovat laatineet ulkomaan viranomaiset, niiden on noudatettava laissa asetettuja laillistamisedellytyksiä tai liitettävä ilmoitukseen apostille-todistus ulkomaisten yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta 5 päivänä lokakuuta 1961 tehdyn Haagin yleissopimuksen mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan koske valtioita, joiden kanssa Romania on tehnyt oikeudellista yhteistyötä yksityis- tai perheoikeudellisissa asioissa koskevan sopimuksen, jossa määrätään kyseisen vaatimuksen poistamisesta. Ilmoitus on annettava osapuolille kahtena kappaleena, joista toisen pitää hallussaan saattaja ja toisen on oltava alaikäisen passin mukana.

3 Jos toinen vanhempi ei anna suostumustaan lapsen viemiseen toiseen valtioon, vaikka tämä on välttämätöntä, miten lapsi voidaan viedä laillisesti?

Jos vanhemmilla on erimielisyyttä oikeuksiensa tai velvollisuuksiensa täyttämisestä, asiasta vastaava tuomioistuin tekee päätöksen lapsen edusta kuultuaan vanhempia ja tarkasteltuaan psykososiaalisesta tutkimuksesta laadittua raporttia (siviililain 486 §). Näin ollen lapsen matkustamista koskeva toisen vanhemman lupa voidaan korvata tuomioistuimen päätöksellä.

4 Sovelletaanko väliaikaiseen poisviemiseen (esim. loma, terveydenhuolto) ja pysyvään poisviemiseen samoja sääntöjä? Jos sovelletaan, toimittakaa suostumuksen antamista varten tarvittavat lomakkeet.

Jos lapsen toiseen valtioon viemisen tarkoituksena on muuttaa lapsen asuinpaikkaa, tarvitaan toisen vanhemman suostumus, paitsi jos mukana muuttavalla vanhemmalla on yksinhuoltajuus.

Siviililaissa säädetään tämän vuoksi, että jos tästä aiheutuu lapsen huoltajuuteen tai vanhempainoikeuksiin vaikutuksia, lapsen ja hänen asuinpaikkansa muuttaminen yksinhuoltajan kanssa voi tapahtua vain toiselta vanhemmalta ennakolta saadulla suostumuksella. Jos vanhemmat ovat asiasta erimielisiä, ratkaisun asiassa tekee holhousasioista vastaava tuomioistuin (siviililain 497 §).

Romanian kansalaisten vapaata liikkuvuutta ulkomaille koskevista edellytyksistä annetussa laissa nro 248/2005 ei erotella väliaikaista ja pysyvää muuttamista.

Lain nro 248/2005 täytäntöönpanosääntöjen hyväksymisestä tehdyn hallituksen päätöksen nro 94/2006 34 §:n mukaan alaikäisen maasta poistumista varten vaadittavien ilmoitusten malli vahvistetaan rajavartioston määräyksellä.

Lakiin nro 248/2005 voi tutustua täällä.

Asiaan liittyvät asiakirjat

Malli ilmoituksesta, jolla vanhemmat antavat suostumuksen alaikäisen poistumiseen maasta toisen vanhemman kanssa  PDF (100 Kb) ro

Malli ilmoituksesta, jolla vanhemmat antavat suostumuksen alaikäisen poistumiseen maasta muun täysi-ikäisen henkilön kanssa  PDF (194 Kb) ro

Päivitetty viimeksi: 14/12/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.