Laillinen ulkomaille muuttaminen lasten kanssa

Slovenia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Millaisissa tapauksissa vanhempi voi laillisesti viedä lapsen toiseen valtioon ilman toisen vanhemman suostumusta?

Toinen vanhemmista voi viedä lapsen toiseen valtioon ilman toisen vanhemman suostumusta, jos toinen vanhemmista on menettänyt huoltajuutensa tai oikeustoimikelpoisuutensa. Jos toinen vanhemmista on menettänyt huoltajuutensa tai oikeustoimikelpoisuutensa, huoltajuus on yksinomaan toisella vanhemmalla (avioliitosta ja perhesuhteista annettu laki, zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 115 §).

2 Millaisissa tapauksissa toisen vanhemman suostumus on välttämätön lapsen viemiseksi toiseen valtioon?

Toisen vanhemman suostumus lapsen viemiseksi toiseen valtioon tarvitaan aina paitsi silloin, kun toisella vanhemmista on yksinhuoltajuus.

Avioliitosta ja perhesuhteista annetun lain mukaan huoltajuus on isällä ja äidillä yhdessä (lain 4 §:n kolmas momentti).

Vanhemmat toimivat yhdessä lapsen huoltajina lapsen edun mukaisesti (lain 113 §:n ensimmäinen momentti). Huoltajuuteen kuuluu myös päättäminen siitä, missä valtiossa lapsi asuu.

Jos vanhemmat eivät asu yhdessä eikä heillä ole lapsen yhteishuoltajuutta, heidän on päätettävä yhteisymmärryksessä ja lapsen etua ajatellen asioista, jotka ovat lapsen kehityksen kannalta merkittäviä (lain 113 §:n toinen momentti). Lapsen kehityksen kannalta merkittäviin kysymyksiin kuuluu myös lapsen vieminen toiseen valtioon.

3 Jos toinen vanhempi ei anna suostumustaan lapsen viemiseen toiseen valtioon, vaikka tämä on välttämätöntä, miten lapsi voidaan viedä laillisesti?

Jos vanhemmat eivät pysty sopimaan lapsen huoltajuudesta, sosiaaliviranomaiset auttavat heitä sovinnon löytämisessä. Myös jos vanhemmat eivät asu yhdessä eikä heillä ole lapsen yhteishuoltajuutta eivätkä he pysty yhteisymmärryksessä päättämään asioista, jotka ovat lapsen kehityksen kannalta merkittäviä, sosiaaliviranomaiset auttavat heitä sovinnon löytämisessä.

Jos vanhemmat eivät edes sosiaaliviranomaisten avulla pysty sopimaan asioista, jotka ovat lapsen kehityksen kannalta merkittäviä, aluetuomioistuin (okrožno sodišče) ratkaisee asiat jommankumman tai molempien vanhempien pyynnöstä riidattomiin asioihin sovellettavassa menettelyssä. Hakemukseen on liitettävä toimivaltaisen sosiaaliviranomaisen lausunto, jossa todistetaan vanhempien yrittäneen päästä sopimukseen huoltajuudesta sosiaaliviranomaisten avulla. Ennen kuin tuomioistuin tekee ratkaisun, sen on saatava sosiaaliviranomaisilta lausunto lapsen edusta. Tuomioistuin ottaa huomioon myös lapsen mielipiteen, jos lapsi on sen itse ilmaissut tai sen on ilmoittanut henkilö, johon lapsi luottaa ja jonka hän on itse valinnut, ja jos lapsi pystyy ymmärtämään asian merkityksen ja seuraukset.

Edellä olevista seikoista säädetään avioliitosta ja perhesuhteista annetun lain 113 §:ssä.

4 Sovelletaanko väliaikaiseen poisviemiseen (esim. loma, terveydenhuolto) ja pysyvään poisviemiseen samoja sääntöjä? Jos sovelletaan, toimittakaa suostumuksen antamista varten tarvittavat lomakkeet.

Jos lapsen väliaikainen poisvieminen on lapsen kehityksen kannalta merkittävää, sovelletaan samoja sääntöjä kuin pidempiaikaiseen poisviemiseen.

Päivitetty viimeksi: 05/03/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.