Zakonito preseljenje u inozemstvo s djecom

Bugarska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 U kojim okolnostima roditelj može zakonito odvesti dijete u drugu državu bez suglasnosti drugog roditelja?

Ako roditelji ostvaruju prava skrbništva zajednički i zasebno, trebali bi zajedno odlučiti o odvođenju djeteta u drugu državu.

Ako roditelji ne žive zajedno, mogu se sporazumjeti u pogledu mjesta boravišta, skrbništva i kontakta s djetetom te se obratiti okružnom sudu nadležnom u mjestu trenutačnog boravišta djeteta kako bi odobrio njihov sporazum.

Ako roditelji ne mogu postići sporazum, spor rješava okružni sud nadležan u mjestu trenutačnog boravišta djeteta, koji odlučuje o mjestu boravišta djeteta, ostvarivanju prava skrbništva i kontakta s djetetom.

2 U kojim je okolnostima potrebna suglasnost drugog roditelja za odvođenje djeteta u drugu državu?

Neovisno o tome ostvaruju li roditelji prava skrbništva zajednički ili je sud odobrio njihov sporazum ili izdao odluku kojom prava skrbništva dodjeljuje samo jednom roditelju te određuje da mjesto boravišta djeteta bude kod tog roditelja, za odvođenje djeteta s državnog područja Bugarske potrebna je i suglasnost roditelja koji ne ostvaruje prava skrbništva, a ta suglasnost mora biti u pisanom obliku s potpisom roditelja ovjerenim kod javnog bilježnika (članak 76. točka 9. Zakona o bugarskim osobnim ispravama (Zakon za bulgarskite lichni dokumenti)).

3 Ako drugi roditelj nije suglasan s odvođenjem djeteta u drugu državu, iako je ono nužno, kako se dijete može na zakonit način odvesti u drugu državu?

Ako se roditelji ne slažu oko odvođenja djeteta u drugu državu, spor se rješava u skladu s postupkom iz članka 127.a Obiteljskog zakonika (Semeen kodeks), a ako se ne slažu oko mjesta boravišta djeteta, primjenjuje se postupak iz članka 127. stavka 2. ili članka 59. Obiteljskog zakonika.

Kad odluka suda zamjenjuje suglasnost roditelja za izdavanje putovnice i odvođenje djeteta u drugu državu (bez obzira na trajanje putovanja), uvjet je postojanje posebno zaštićenog interesa djeteta za njegovo odvođenje u drugu državu, što zauzvrat zahtijeva da se takvo odvođenje dopusti na određeno razdoblje, za određenu državu ili jasno određen opseg država (npr. države članice Europske unije) ili za neograničen broj putovanja tijekom određenog razdoblja, ali i u određene države.

U skladu s obvezujućim uputama za tumačenje zakona koje se navode u Interpretativnoj odluci br. 1/2016 od 3. srpnja 2017. u Interpretativnom predmetu br. 1 na popisu predmeta Glavne skupštine Kolegija za građansko pravo Vrhovnog kasacijskog suda za 2016. sud ne može trajno zamijeniti suglasnost roditelja i dopustiti putovanje na neodređeno razdoblje i za neodređene države.

4 Primjenjuju li se ista pravila i na privremeno (npr. praznici, zdravstvena skrb itd.) i na trajno odvođenje? Ako je potrebno, priložite odgovarajuće obrasce suglasnosti.

Zakonom o bugarskim osobnim ispravama zahtijeva se suglasnost roditelja koji ne prati dijete na putovanju u obliku izjave koju je ovjerio javni bilježnik neovisno o posebnim okolnostima odvođenja djeteta u drugu državu.

Takvo odvođenje djeteta u drugu državu može biti privremeno, nakon čega se dijete vraća u Bugarsku bez promjene njegova mjesta boravišta. Kad dijete putuje u inozemstvo radi izleta, provođenja praznika, posjeta rodbini, obrazovanja, kulturnih ili sportskih događanja, natjecanja, zdravstvene skrbi itd., a stranke se ne slažu, sud ocjenjuje razlog za zahtjev. Ako nema razloga za smatranje da je dijete izloženo konkretnom i stvarnom riziku, sud određuje okvire dopuštenja. U slučajevima koji uključuju privremeno odvođenje djeteta u drugu državu malo je vjerojatno da bi djetetovo pravo na putovanje bilo u sukobu s roditeljevim pravom kontakta s djetetom, ali čak i da dođe do takvog sukoba, a putovanje je djeteta u njegovu najboljem interesu, roditelj na kojeg to utječe trebao bi prihvatiti takvo privremeno ograničavanje njegovih prava.

Svrha odvođenja djeteta u drugu državu može biti i prebacivanje njegova mjesta boravišta u tu državu. Pri razmatranju pitanja koja se odnose na odvođenje djeteta u drugu državu i, prema tome, izdavanje potrebnih osobnih isprava, sud ne smije dopustiti da njegovo dopuštenje za odvođenje dovede do promjene mjesta boravišta djeteta, osim ako je zahtjev za dopuštenje popraćen zahtjevom za promjenu mjesta boravišta djeteta. Određivanje mjesta boravišta djeteta odražava najbolje interese djeteta u pogledu njegove integracije u obiteljsko i društveno okruženje te pretpostavlja trajni karakter tog boravišta.

Posljednji put ažurirano: 22/07/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.