Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Zakonito preseljenje u inozemstvo s djecom

Francuska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 U kojim okolnostima roditelj može zakonito odvesti dijete u drugu državu bez suglasnosti drugog roditelja?

Ako roditelji zajednički izvršavaju roditeljsko pravo, svaki roditelj može putovati s djetetom bez izričite suglasnosti drugog roditelja, osim u iznimnim okolnostima. Međutim, ako jedan roditelj izričito povuče svoju suglasnost te dogovor nije moguć, potrebno je podnijeti zahtjev obiteljskom sudu radi rješavanja spora.

Ako roditelji zajednički izvršavaju roditeljsko pravo, jedan od njih ne može bez pristanka drugog odlučiti trajno se preseliti u drugu zemlju. Ako jedan roditelj sam izvršava roditeljsko pravo, nije potrebna implicitna ili izričita suglasnost drugog roditelja za odlazak na praznike ili preseljenje u drugu državu. Međutim, moraju o tome obavijestiti drugog roditelja u skladu s člankom 373. stavkom 2. točkom 1. Građanskog zakonika kojim se propisuje da roditelj koji ne izvršava roditeljsko pravo mora biti obaviješten o važnim odlukama koje utječu na život djeteta.

2 U kojim je okolnostima potrebna suglasnost drugog roditelja za odvođenje djeteta u drugu državu?

Putovanje na praznike:

kako bi spriječio da drugi roditelj odvede dijete u inozemstvo, roditelj koji izvršava roditeljsko pravo može od prefekture zatražiti zabranu djetetova napuštanja državnog području koja vrijedi 15 dana i/ili od suca obiteljskog suda zatražiti zabranu napuštanja državnog područja bez odobrenja obaju roditelja (članak 373. stavak 2. točka 6. Građanskog zakonika), koja vrijedi dok dijete ne postane punoljetno ili do donošenja nove odluke. Mjera zabrane napuštanja zemlje bez odobrenja obaju roditelja sprječava dijete da napusti zemlju. Međutim, roditelji mogu dati suglasnost za određeno putovanje na koje dijete ide samostalno ili s jednim roditeljem, na način da daju izjavu pred službenikom pravosudne policije (koja se načelno daje pet dana prije putovanja). Ako jedan od roditelja odbije dati suglasnost, drugi roditelj može od suda zatražiti da ukine zabranu napuštanja zemlje ili davanje posebnog dopuštenja djetetu za napuštanje zemlje.

Putovanje radi promjene mjesta boravišta:

čak i ako ne postoji protivljenje putovanju s djetetom u inozemstvo ili zabrana napuštanja zemlje, ako je svrha takvog putovanja u inozemstvo promjena mjesta boravišta djeteta, potrebna je suglasnost drugog roditelja, osim ako roditelj koji želi preseliti u inozemstvo ima isključivo roditeljsko pravo. Samo u potonjem slučaju roditelj može odseliti bez suglasnosti drugog roditelja, ali ga mora obavijestiti o toj velikoj promjeni za dijete.

Ako roditelj zanemari nesuglasnost drugog roditelja, ovaj potonji može podnijeti zahtjev za vraćanje djeteta zbog nezakonitog odvođenja u skladu s Haškom konvencijom od 25. listopada 1980. o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece. Postupak se pokreće u državi u koju je dijete odvedeno, ako je potrebno uz pomoć središnjih tijela osnovanih na temelju Konvencije.

Neovisno o naravi odvođenja te osim u određenim slučajevima zabrane napuštanja zemlje i protivljenja putovanju u inozemstvo, potrebno je napomenuti da se od roditelja koji napušta zemlju s djetetom ne traži da dokaže izričitu suglasnost drugog roditelja, koja se pretpostavlja u pogledu trećih osoba.

3 Ako drugi roditelj nije suglasan s odvođenjem djeteta u drugu državu, iako je ono nužno, kako se dijete može na zakonit način odvesti u drugu državu?

Ako roditelj koji izvršava roditeljsko pravo odbije dati suglasnost za putovanje, roditelj koji želi putovati s djetetom ima pravo pokrenuti postupak na sudu koji može izdati dopuštenje za djetetov odlazak iz zemlje. Isto vrijedi i ako je djetetu zabranjen odlazak iz zemlje bez dopuštenja oba roditelja.

Slično tomu, ako odvođenje djeteta zapravo predstavlja promjenu mjesta boravišta, u slučaju da drugi roditelj koji izvršava roditeljsko pravo odbije dati suglasnost, roditelj koji se želi preseliti s djetetom mora se obratiti obiteljskom sudu nadležnom za mjesto boravišta djeteta prije njegova odvođenja.

4 Primjenjuju li se ista pravila i na privremeno (npr. praznici, zdravstvena skrb itd.) i na trajno odvođenje? Ako je potrebno, priložite odgovarajuće obrasce suglasnosti.

Kako je prethodno navedeno, treba razlikovati između privremenog i trajnog odvođenja. Upućivat će se na prethodne točke.

Posljednji put ažurirano: 24/07/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.