Zakonito preseljenje u inozemstvo s djecom

Francuska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 U kojim okolnostima roditelj može zakonito odvesti dijete u drugu državu bez suglasnosti drugog roditelja?

Ako roditelji zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, svaki roditelj može putovati s djetetom bez izričite suglasnosti drugog roditelja, osim u iznimnim okolnostima. Međutim, ako jedan roditelj izričito povuče svoju suglasnost i dogovor nije moguć, potrebno je podnijeti zahtjev obiteljskom sudu radi rješavanja spora.

Ako roditelji zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, jedan od njih ne može bez pristanka drugog odlučiti trajno se preseliti u drugu državu.

Ako jedan roditelj samostalno ostvaruje roditeljsku skrb, nije potrebna suglasnost drugog roditelja za odlazak na praznike ili preseljenje u drugu državu. Međutim, mora o tome obavijestiti drugog roditelja u skladu s člankom 373. stavkom 2. točkom 1. Građanskog zakonika, kojim se propisuje da roditelj koji ne ostvaruje roditeljsku skrb mora biti obaviješten o važnim odlukama koje utječu na život djeteta.

2 U kojim je okolnostima potrebna suglasnost drugog roditelja za odvođenje djeteta u drugu državu?

Protivljenje ili zabrana napuštanja države

Kako bi spriječio da drugi roditelj odvede dijete u inozemstvo, roditelj koji ostvaruje roditeljsku skrb može od prefekture zatražiti zabranu djetetova napuštanja države koja vrijedi 15 dana i/ili od suca obiteljskog suda zatražiti zabranu napuštanja države bez odobrenja obaju roditelja (članak 373. stavak 2. točka 6. Građanskog zakonika), koja vrijedi dok dijete ne postane punoljetno, određeno vrijeme ili do donošenja nove odluke. Mjera zabrane napuštanja države bez odobrenja obaju roditelja sprječava dijete da napusti zemlju. Međutim, roditelji mogu dati suglasnost za određeno putovanje na koje dijete ide samostalno ili s jednim roditeljem tako da daju izjavu pred službenikom pravosudne policije (koja se načelno daje pet dana prije putovanja). Ako jedan roditelj odbije dati suglasnost, drugi roditelj može od suda zatražiti da ukine zabranu napuštanja države ili davanje posebnog dopuštenja da dijete može napustiti državu.

Putovanje radi promjene mjesta boravišta:

Čak i ako ne postoji protivljenje putovanju s djetetom u inozemstvo ili zabrana napuštanja države, ako je svrha takvog putovanja u inozemstvo promjena mjesta boravišta djeteta, potrebna je suglasnost drugog roditelja, osim ako roditelj koji se želi preseliti u inozemstvo samostalno ostvaruje roditeljsku skrb. Samo u potonjem slučaju roditelj se može odseliti bez suglasnosti drugog roditelja, ali ga mora obavijestiti o toj velikoj promjeni za dijete.

Ako roditelj zanemari nesuglasnost drugog roditelja, potonji može podnijeti zahtjev za vraćanje djeteta zbog nezakonitog odvođenja u skladu s Haškom konvencijom od 25. listopada 1980. o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece. Postupak se pokreće u državi u koju je dijete odvedeno i, ako je potrebno, uz pomoć središnjih tijela uspostavljenih na temelju Konvencije.

Neovisno o naravi odvođenja te osim u određenim slučajevima zabrane napuštanja države i protivljenja putovanju u inozemstvo, potrebno je napomenuti da se od roditelja koji napušta zemlju s djetetom ne traži da dokaže izričitu suglasnost drugog roditelja, za koju se pretpostavlja da postoji u odnosu na treće strane.

3 Ako drugi roditelj nije suglasan s odvođenjem djeteta u drugu državu, iako je ono nužno, kako se dijete može na zakonit način odvesti u drugu državu?

Ako roditelj koji ostvaruje roditeljsku skrb odbije dati suglasnost za putovanje, roditelj koji želi putovati s djetetom ima pravo pokrenuti postupak pred obiteljskim sudom, koji može izdati dopuštenje za djetetov odlazak iz države. Isto vrijedi i ako je djetetu zabranjen odlazak iz države bez dopuštenja obaju roditelja.

Slično tomu, ako je odvođenje djeteta zapravo promjena mjesta boravišta, ako drugi roditelj koji ostvaruje roditeljsku skrb odbije dati suglasnost, roditelj koji se želi preseliti s djetetom mora se obratiti obiteljskom sudu nadležnom prema mjestu boravišta djeteta prije njegova odvođenja.

4 Primjenjuju li se ista pravila i na privremeno (npr. praznici, zdravstvena skrb itd.) i na trajno odvođenje? Ako je potrebno, priložite odgovarajuće obrasce suglasnosti

Kako je prethodno navedeno, treba razlikovati privremeno od trajnog odvođenja. Upućivat će se na prethodne točke.

Posljednji put ažurirano: 08/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.