Zakonito preseljenje u inozemstvo s djecom

Italija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 U kojim okolnostima roditelj može zakonito odvesti dijete u drugu državu bez suglasnosti drugog roditelja?

Roditelj može preseliti dijete u drugu državu članicu bez suglasnosti drugog roditelja ili protivno željama drugog roditelja ako roditelj koji izvršava preseljenje ima isključivu roditeljsku skrb nad djetetom ili ako je takvo preseljenje dopušteno na temelju sudske mjere.

2 U kojim je okolnostima potrebna suglasnost drugog roditelja za odvođenje djeteta u drugu državu?

Kada su oba roditelja odgovorna za dijete i imaju zajedničko skrbništvo nad njime, za preseljenje djeteta u drugu državu potrebna je suglasnost oba roditelja.

3 Ako drugi roditelj nije suglasan s odvođenjem djeteta u drugu državu, iako je ono nužno, kako se dijete može na zakonit način odvesti u drugu državu?

Ako drugi roditelj ne pristane na preseljenje djeteta ili ako mu se protivi, roditelj koji želi preseliti dijete mora od nadležnog pravosudnog tijela zatražiti dopuštenje za preseljenje. To može bit sud nadležan za skrbništvo prema mjestu boravišta djeteta ili sud pred kojim se vodi postupak o roditeljskoj odgovornosti.

4 Primjenjuju li se ista pravila i na privremeno (npr. praznici, zdravstvena skrb itd.) i na trajno odvođenje? Ako je potrebno, priložite odgovarajuće obrasce suglasnosti.

Za privremeno preseljenje djeteta u inozemstvo potrebno je razmotriti razloge. Ako je riječ o kratkom odmoru, to se može smatrati svakodnevnim pitanjem o kojem se može odlučiti bez pristanka obaju roditelja.

Ako su razlozi za privremeno preseljenje važniji, kao što je liječenje djeteta, potrebno je odobrenje obaju roditelja s roditeljskom odgovornošću. U slučaju neslaganja, pitanje rješava sud.

Posljednji put ažurirano: 29/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.