Zakonito preseljenje u inozemstvo s djecom

Luksemburg
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 U kojim okolnostima roditelj može zakonito odvesti dijete u drugu državu bez suglasnosti drugog roditelja?

Svaki roditelj u pravilu može odvesti dijete radi privremenog putovanja u drugu državu bez pristanka drugog roditelja. Ako roditelji imaju zajednička roditeljska prava, svaki od njih može putovati s djetetom bez izričitog pristanka drugog roditelja. Ako jedan roditelj iznimno ima isključivo roditeljsko pravo, nije mu potreban prešutan ni izričit pristanak drugog roditelja.

Ako jedan roditelj nema roditeljsko pravo, ali ima pravo na kontakt s djetetom i ono može boraviti kod njega, on može bez pristanka drugog roditelja odvesti dijete radi privremenog putovanja u drugu državu tijekom ostvarivanja prava na kontakt s djetetom i boravka djeteta kod njega. Kratkotrajno privremeno odvođenje (npr. prelaženje granice radi kupnje) ili dulje privremeno odvođenje (npr. za vrijeme praznika) mogu se ostvariti bez pristanka drugog roditelja uz uvjet da do njih dođe tijekom ostvarivanja prava na kontakt s djetetom i boravka djeteta kod tog roditelja.

Osobni dokumenti i drugi dokumenti koje treba ponijeti za vrijeme privremenog odvođenja razlikuju se ovisno o pravnim zahtjevima koji su na snazi u odredišnoj zemlji.

2 U kojim je okolnostima potrebna suglasnost drugog roditelja za odvođenje djeteta u drugu državu?

Ako imaju zajednička roditeljska prava, oba roditelja moraju pristati na svako trajno odvođenje djeteta i na svako privremeno odvođenje djeteta iz ozbiljnih razloga (npr. liječenje teške bolesti). Promjena prebivališta (domicile) ili uobičajenog boravišta (résidence) smatra se trajnim odvođenjem te iziskuje pristanak oba roditelja. Ako jedan roditelj ima isključivo roditeljsko pravo, nije potreban pristanak drugog roditelja. No, pravo na kontakt može se prilagoditi na zahtjev drugog roditelja.

Radi pružanja dokaza pristanak roditelja mora biti u pisanom obliku. Roditelji mogu sastaviti taj dokument. U slučaju da to zahtijeva država domaćin, roditelji mogu od suca zatražiti da službeno potvrdi njihov pristanak.

3 Ako drugi roditelj nije suglasan s odvođenjem djeteta u drugu državu, iako je ono nužno, kako se dijete može na zakonit način odvesti u drugu državu?

Ako jedan od roditelja odbije dati pristanak na odvođenje djeteta u drugu državu, potrebno je podnijeti zahtjev za odobravanje odvođenja djeteta u inozemstvo sucu za obiteljska pitanja (juge aux affaires familiales) na okružnom sudu (tribunal d’arrondissement).

4 Primjenjuju li se ista pravila i na privremeno (npr. praznici, zdravstvena skrb itd.) i na trajno odvođenje? Ako je potrebno, priložite odgovarajuće obrasce suglasnosti.

Kao što je navedeno u točkama od 1. do 3., propisi se razlikuju ovisno o tome je li riječ o privremenom ili trajnom odvođenju djeteta.

Za svako putovanje dijete koje nije u pratnji roditelja mora imati dopuštenje za izlazak iz zemlje (u obliku dokumenta kojim roditelj dopušta svojem djetetu napuštanje Luksemburga).

Obrasci dopuštenja dostupni su roditeljima u jedinicama lokalne samouprave (commune). U većini slučajeva jedinice lokalne samouprave zahtijevaju plaćanje pristojbe za administrativne troškove izdavanja takvog obrasca. Iznos te pristojbe može se razlikovati od jedne do druge jedinice lokalne samouprave.

Iako ti obrasci nisu obvezni, mnoge ih inozemne vlasti traže i bez njih ne dopuštaju djeci ulazak na svoje državno područje.

Čak i ako je dijete u pratnji jednog roditelja, potrebno je imati sa sobom odobrenje drugog roditelja jer ga neke zemlje mogu tražiti.

Poveznice

http://www.legilux.lu/
https://justice.public.lu/fr.html

Posljednji put ažurirano: 11/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.