Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Zakonito preseljenje u inozemstvo s djecom

Sjeverna Irska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 U kojim okolnostima roditelj može zakonito odvesti dijete u drugu državu bez suglasnosti drugog roditelja?

U pravu Sjeverne Irske predviđena je mogućnost zakonitog odvođenja djeteta iz Ujedinjene Kraljevine. U članku 13. stavku 1. Uredbe o djeci (Sjeverna Irska) iz 1995. propisuje se da osoba u čiju je korist izdano rješenje o boravištu djeteta može odvesti dijete iz Ujedinjene Kraljevine na razdoblje kraće od jednog mjeseca.

To je u skladu s člankom 3. stavkom 2.A Uredbe o otmici djece (Sjeverna Irska) iz 1985., kojim se predviđa da osoba nije počinila kazneno djelo time što je odvela dijete iz Ujedinjene Kraljevine ili mu omogućila odlazak ako je riječ o osobi kojoj su dodijeljena prava rješenjem o boravištu djeteta koje je na snazi i ako je riječ o razdoblju kraćem od jednog mjeseca (pod uvjetom da ne postoji rješenje kojim se zabranjuje odvođenje djeteta).

Ako ne postoji rješenje o boravištu koje je na snazi i majka ima isključivu roditeljsku odgovornost, ona može zakonito odvesti dijete iz Ujedinjene Kraljevine bez dopuštenja oca djeteta. Međutim, otac djeteta koji nema roditeljsku odgovornost može pokušati spriječiti odvođenje djeteta iz Sjeverne Irske tako što će se obratiti sudovima u svrhu izdavanja rješenja o zabrani određenih radnji. Otac djeteta može sudovima podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja kojim se njemu dodjeljuje roditeljska odgovornost (pojam „roditeljska odgovornost” definiran je u članku 6. stavku 1. Uredbe o djeci (Sjeverna Irska) iz 1995.) ili rješenja o boravištu djeteta (ako sud izda rješenje o boravištu, mora ocu djeteta dodijeliti i roditeljsku odgovornost).

2 U kojim je okolnostima potrebna suglasnost drugog roditelja za odvođenje djeteta u drugu državu?

Člankom 13. Uredbe o djeci (Sjeverna Irska) iz 1995. propisano je da ako je na snazi rješenje o boravištu djeteta, nitko ne može odvesti to dijete iz Ujedinjene Kraljevine na razdoblje dulje od jednog mjeseca bez pisane suglasnosti svake osobe koja ima roditeljsku odgovornost u odnosu na to dijete ili bez dopuštenja suda.

Osim toga, člankom 3. stavkom 1. Uredbe o otmici djece (Sjeverna Irska) iz 1985. propisano je da je osoba koja je povezana s djetetom počinila kazneno djelo (otmica djeteta) ako odvede dijete iz Ujedinjene Kraljevine ili mu omogući odlazak bez odgovarajuće suglasnosti.

Ako nije izdano rješenje o boravištu djeteta, a više osoba izvršava roditeljsku odgovornost u odnosu na dijete, nijedna osoba koja ima roditeljsku odgovornost u odnosu na to dijete ne smije ga odvesti iz Ujedinjene Kraljevine bez pristanka drugih nositelja roditeljske odgovornosti ili dopuštenja suda.

3 Ako drugi roditelj nije suglasan s odvođenjem djeteta u drugu državu, iako je ono nužno, kako se dijete može na zakonit način odvesti u drugu državu?

Roditelj u čiju je korist izdano rješenje o boravištu djeteta i koji želi trajno odvesti dijete iz Ujedinjene Kraljevine može se zakonito preseliti s djetetom bez posredovanja suda ako ima pisanu suglasnost drugog roditelja s roditeljskom odgovornošću ili bilo koje druge osobe s roditeljskom odgovornošću. Ako ne dobije suglasnost, morat će podnijeti zahtjev sudu u svrhu dobivanja dopuštenja za trajno odvođenje djeteta iz Sjeverne Irske (članak 13. stavak 1. Uredbe o djeci (Sjeverna Irska) iz 1995.).

U Ujedinjenoj Kraljevini glavni i odlučujući čimbenik koji se uzima u obzir u slučaju preseljenja u inozemstvo uvijek će biti dobrobit djeteta. Suci obiteljskih sudova u Sjevernoj Irskoj uzet će u obzir sve informacije koje su im dostupne u svakom predmetu prije donošenja neovisne presude. Prije svega će nastojati donositi odluke koje su u najboljem interesu djeteta.

Ako nije izdano rješenje o boravištu djeteta, osoba koja ima roditeljsku odgovornost i koja želi trajno odvesti dijete iz Ujedinjene Kraljevine uvijek bi trebala zatražiti suglasnost drugog roditelja ili dopuštenje suda da to učini. U protivnom se može podnijeti pritužba zbog otmice djeteta.

4 Primjenjuju li se ista pravila i na privremeno (npr. praznici, zdravstvena skrb itd.) i na trajno odvođenje? Ako je potrebno, priložite odgovarajuće obrasce suglasnosti.

U odgovoru na prethodno pitanje 1. navedene su odredbe o zakonitom odvođenju djeteta iz Ujedinjene Kraljevine na razdoblje kraće od jednog mjeseca. Osoba u čiju je korist izdano rješenje o boravištu djeteta može odvesti dijete u inozemstvo na razdoblje kraće od jednog mjeseca i pritom joj nije potrebno dopuštenje drugog roditelja da dijete odvede na odmor.

Posljednji put ažurirano: 10/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.