Zakonito preseljenje u inozemstvo s djecom

Rumunjska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 U kojim okolnostima roditelj može zakonito odvesti dijete u drugu državu bez suglasnosti drugog roditelja?

U skladu s člankom 30. stavkom 1. točkom (c) Zakona br. 248/2005 o režimu slobodnog kretanja rumunjskih državljana u inozemstvu, dijete koje je maloljetnik i nositelj vlastite putne isprave ili prema potrebi osobne iskaznice, jednostavne osobne iskaznice ili elektroničke osobne iskaznice te koje putuje u inozemstvo zajedno s jednim roditeljem može napustiti državno područje Rumunjske bez potrebe za izjavom o suglasnosti drugog roditelja, pod uvjetom da roditelj u čijoj je dijete pratnji predoči dokaz da mu je dijete povjereno na temelju pravomoćne i neopozive sudske presude ili da ima isključivu roditeljsku skrb na temelju pravomoćne i/ili neopozive sudske presude, kad je riječ o postupcima pokrenutima 15. veljače 2013.

Izjavu o suglasnosti nije potrebno predočiti ni ako je drugi roditelj lišen prava na roditeljsku skrb ili je, ovisno o slučaju, u skladu sa zakonom proglašen nestalim ako roditelj u čijoj je dijete pratnji predoči dokaz o toj činjenici.

Isto tako, u skladu s člankom 30. stavkom 6. prvom alinejom Zakona br. 248/2005, izjava o suglasnosti drugog roditelja, obaju roditelja ili, ovisno o slučaju, roditelja kojemu je povjeren maloljetnik, roditelja koji ima isključivu roditeljsku skrb, nadživjelog roditelja ili njegova pravnog zastupnika za odlazak djeteta iz Rumunjske nije potrebna kada rumunjski maloljetnik s domicilom ili boravištem u zemlji odredišta putuje u pratnji, kako je utvrđeno Zakonom br. 248/2005.

Granična policija dopustit će izlazak iz Rumunjske maloljetnicima koji su u pratnji ako roditelj u čijoj je dijete pratnji opravda potrebu za putovanjem u inozemstvo činjenicom da maloljetno dijete treba ići na liječenje koje nije dostupno u Rumunjskoj, a bez kojeg je život ili zdravlje tog maloljetnika ozbiljno ugroženo te ako predoči dokaze u tom pogledu, koje su izdala ili ovjerila rumunjska zdravstvena tijela i u kojima je navedeno razdoblje i jedna država ili više njih u kojima će se liječenje obaviti, čak i ako suglasnost nisu dala oba roditelja, drugi roditelj, preživjeli roditelj ili pravni zastupnik. Slično tome, granična policija dopustit će izlazak iz Rumunjske maloljetnicima koji su u pratnji ako roditelj u čijoj je dijete pratnji dokaže da dijete putuje radi školovanja ili službenih natjecanja predočenjem odgovarajućih dokumenata u kojima je navedeno razdoblje i jedna država ili više njih u kojima će se odvijati školovanje ili održati natjecanja, čak i ako je suglasnost dao samo jedan roditelj.

2 U kojim je okolnostima potrebna suglasnost drugog roditelja za odvođenje djeteta u drugu državu?

Suglasnost drugog roditelja potrebna je za odvođenje djeteta u drugu državu članicu ako oba roditelja imaju zajedničku roditeljsku skrb.

Stoga roditelji imaju zajedničku i jednaku roditeljsku skrb, bez obzira na to jesu li bili u braku kad je dijete rođeno (članak 503. stavak 1. Građanskog zakonika).

U slučaju razvoda braka, roditelji imaju zajedničku roditeljsku skrb, osim ako sud odluči drukčije. Ako postoje opravdani razlozi te uzimajući u obzir najbolje interese djeteta, sud može odlučiti da bi roditeljsku skrb trebao imati samo jedan roditelj (članak 397. i članak 398. stavak 1. Građanskog zakonika).

U skladu s člankom 30. stavkom 1. točkom (b) Zakona br. 248/2005, kako bi se rumunjski maloljetnik izveo iz zemlje, roditelj koji ga prati mora graničnoj policiji dostaviti izjavu o suglasnosti drugog roditelja za putovanje u inozemstvo u trajanju od najviše tri godine od datuma njezina sastavljanja.

Izjavu mora ovjeriti javni bilježnik u Rumunjskoj, a u inozemstvu rumunjske diplomatske misije ili konzularni uredi. Alternativno, ako je podnesena stranim tijelima, izjava mora ispunjavati uvjete za supralegalizaciju utvrđenu zakonom ili imati zahtjev za apostil u skladu s Konvencijom o ukidanju zahtjeva legalizacije stranih službenih isprava, donesenom u Haagu 5. listopada 1961., osim dokumenata koji potječu iz države s kojom je Rumunjska sklopila ugovore, konvencije ili sporazume koji se odnose na pravnu pomoć u građanskim ili obiteljskim stvarima, kojima se predviđa izuzeće od supralegalizacije. Izjava se mora izdati strankama u dva primjerka, od kojih jedan zadržava osoba u čijoj je dijete pratnji, a drugi se prilaže uz putovnicu maloljetnika.

3 Ako drugi roditelj nije suglasan s odvođenjem djeteta u drugu državu, iako je ono nužno, kako se dijete može na zakonit način odvesti u drugu državu?

Kad god među roditeljima nastanu nesporazumi u pogledu ostvarivanja njihovih prava ili izvršavanja njihovih roditeljskih dužnosti, obiteljski sud presuđuje u najboljem interesu djeteta, nakon što je saslušao roditelje i uzeo u obzir izvješće o psihosocijalnom vještačenju (članak 486. Građanskog zakonika). Stoga se suglasnost drugog roditelja za putovanje djeteta u inozemstvo može zamijeniti presudom suda.

4 Primjenjuju li se ista pravila i na privremeno (npr. praznici, zdravstvena skrb itd.) i na trajno odvođenje? Ako je potrebno, priložite odgovarajuće obrasce suglasnosti.

Suglasnost drugog roditelja potrebna je ako je svrha putovanja u inozemstvo s djetetom promjena djetetova boravišta, osim ako roditelj koji se želi preseliti ima isključivu roditeljsku skrb.

Stoga je Građanskim zakonikom predviđeno da se, u slučaju utjecaja na ostvarivanje roditeljske skrbi ili roditeljskih prava, promjena djetetova boravišta, zajedno s roditeljem s kojim živi, može izvršiti samo uz prethodnu suglasnost drugog roditelja. Obiteljski sud odlučuje postoji li spor između roditelja (članak 497. Građanskog zakonika).

Zakonom br. 248/2005 ne pravi se razlika između privremenog i trajnog odlaska u inozemstvo.

U skladu s člankom 34. Odluke Vlade br. 94/2006 o odobrenju provedbenih pravila za Zakon br. 248/2005, obrazac izjava potrebnih za odlazak maloljetnika iz zemlje utvrđuje se odredbom glavnog inspektora Općeg inspektorata granične policije.

Tekst Zakona br. 248/2005 dostupan je ovdje.

Relevantne datoteke

Predložak obrasca izjave o suglasnosti jednog roditelja kojom se maloljetnom djetetu dopušta da napusti državu u pratnji drugog roditelja  PDF (100 Kb) ro

Predložak obrasca izjave o suglasnosti roditelja kojom se maloljetnom djetetu dopušta da napusti državu u pratnji druge odrasle osobe  PDF (194 Kb) ro

Posljednji put ažurirano: 14/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.