Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Zakonito preseljenje u inozemstvo s djecom

Rumunjska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 U kojim okolnostima roditelj može zakonito odvesti dijete u drugu državu bez suglasnosti drugog roditelja?

U skladu s člankom 30. Zakona br. 248/2005 o režimu slobodnog kretanja rumunjskih građana u inozemstvu, dijete koje je maloljetnik i nositelj vlastite putne isprave ili osobne iskaznice te koje putuje u inozemstvo zajedno s bilo kojim roditeljem može napustiti državno područje Rumunjske bez potrebe za dobivanjem suglasnosti drugog roditelja, pod uvjetom da roditelj koji je u pratnji predoči dokaz da mu je dijete povjereno na temelju pravomoćne i neopozive sudske presude (definitivă şi irevocabilă) ili da on sam izvršava roditeljska prava na temelju pravomoćne i neopozive sudske presude (ili na temelju pravomoćne sudske presude u postupku koji je pokrenut od 15. veljače 2013. nadalje).

Nije potrebno predočiti izjavu roditelja čija su roditeljska prava prestala ili je u skladu sa zakonom roditelj zakonski proglašen nestalim ako roditelj koji je u pratnji predoči dokaz o toj činjenici.

Granična policija dopušta izlazak iz Rumunjske maloljetnicima koji imaju pratnju ako roditelj koji je u pratnji opravda potrebu za putovanjem u inozemstvo činjenicom da maloljetno dijete treba ići na liječenje koje nije dostupno na državnom području Rumunjske, a bez kojeg je život ili zdravlje tog maloljetnika ozbiljno ugroženo te ako predoči popratne dokumente u tom pogledu, koje su izdala ili ovjerila rumunjska zdravstvena tijela i u kojima je navedeno razdoblje i jedna država ili više njih u kojima će se liječenje obaviti, čak i ako suglasnost nisu dala oba roditelja, drugi roditelj, preživjeli roditelj ili pravni zastupnik. Slično tome, granična policija dopušta izlazak iz Rumunjske maloljetnicima koji imaju pratnju ako roditelj koji je u pratnji dokaže da dijete putuje radi školovanja ili službenih natjecanja predočenjem odgovarajućih dokumenata u kojima je navedeno razdoblje i jedna država ili više njih u kojima će se odvijati školovanje ili održati natjecanja, čak i ako je suglasnost dao samo jedan od roditelja.

2 U kojim je okolnostima potrebna suglasnost drugog roditelja za odvođenje djeteta u drugu državu?

Suglasnost drugog roditelja potrebna je za odvođenje djeteta u drugu državu članicu ako roditeljska prava zajednički izvršavaju oba roditelja.

Stoga roditelji izvršavaju roditeljska prava zajednički i jednako, bez obzira na to jesu li bili u braku kad je dijete rođeno.

U slučaju razvoda braka, roditelji imaju zajednička roditeljska prava, osim ako sud odluči drukčije. Ako postoje opravdani razlozi te uzimajući u obzir najbolje interese djeteta, sud može odlučiti da bi roditeljska prava trebao izvršavati samo jedan od roditelja.

3 Ako drugi roditelj nije suglasan s odvođenjem djeteta u drugu državu, iako je ono nužno, kako se dijete može na zakonit način odvesti u drugu državu?

Kad god među roditeljima nastanu nesporazumi u pogledu ostvarivanja njihovih prava ili izvršavanja njihovih roditeljskih dužnosti, sud nadležan za skrbništvo presuđuje u najboljem interesu djeteta, nakon što je saslušao roditelje i uzeo u obzir izvješće o psihološkom i socijalnom stanju. Stoga se suglasnost drugog roditelja za putovanje djeteta u inozemstvo može zamijeniti presudom suda.

4 Primjenjuju li se ista pravila i na privremeno (npr. praznici, zdravstvena skrb itd.) i na trajno odvođenje? Ako je potrebno, priložite odgovarajuće obrasce suglasnosti.

U Zakonu br. 248/2005 o režimu slobodnog kretanja rumunjskih građana u inozemstvu ne razlikuje se privremeno i trajno odvođenje. Ne postoji standardni obrazac suglasnosti roditelja za odvođenje maloljetnog djeteta u pratnji drugog roditelja. Zakonom se propisuje da u izjavi mora biti navedena suglasnost roditelja za predmetno putovanje u jednu državu odredišta ili više njih te za razdoblje putovanja.

Ako dijete napusti državno područje Rumunjske zajedno s osobom koje nije njegov roditelj, mora se predočiti izjava koja mora uključivati suglasnost obaju roditelja za putovanje na koje dijete ide u jednu državu odredišta ili više njih, za razdoblje putovanja te podatke o pratitelju. Osim svrhe putovanja, izjava mora uključivati i rutu do države odredišta, izjavu o tome hoće li maloljetno dijete ostati u državi odredišta, u kojem se slučaju isto tako navodi osoba kojoj će maloljetno dijete biti povjereno, te hoće li se dijete vratiti zajedno s pratiteljem, čiji se podaci isto tako moraju navesti ako se ne radi o osobi s kojom je dijete napustilo Rumunjsku. Standardni obrazac izjave o roditeljskoj suglasnosti kojom se maloljetnom djetetu dopušta da napusti državu u pratnji druge odrasle osobe nalazi se u nastavku.

Izjave navedene u nastavku moraju biti sastavljene u dva izvornika te ih mora ovjeriti javni bilježnik u Rumunjskoj, a u inozemstvu diplomatske misije ili konzularni uredi Rumunjske ili, ako su takve izjave dane pred stranim tijelima, one moraju ispunjivati zahtjeve za legalizaciju u skladu sa zakonom ili imati pričvršćen apostil u skladu s Haškom konvencijom od 5. listopada 1961. o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Izvornik izjave treba čuvati pratitelj, a drugi se izvornik prilaže putovnici maloljetnika.

Relevantne datoteke

Obrazac izjave o roditeljskoj suglasnosti kojom se maloljetnom djetetu dopušta da napusti državu u pratnji druge odrasle osobe PDF (23 Kb) ro

Posljednji put ažurirano: 03/07/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.