A gyermekek jogszerű külföldre vitele

Románia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Milyen körülmények között viheti gyermekét jogszerűen külföldre egy szülő a másik szülő hozzájárulása nélkül?

A román állampolgárok külföldön való szabad mozgásáról szóló 248/2005. sz. törvény 30. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint a saját úti okmánnyal vagy adott esetben személyazonosító igazolvánnyal, egyszerűsített személyazonosító igazolvánnyal vagy elektronikus személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, az egyik szülőjével külföldre utazó kiskorú anélkül hagyhatja el Románia területét, hogy szükség lenne a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatára, feltéve, hogy a kísérő szülő igazolja, hogy a gyermeket jogerős bírósági ítélet bízta rá, illetve a 2013. február 15-én vagy azt követően kezdődő ügyekben azt, hogy jogerős bírósági ítélet alapján egyedül gyakorolja a szülői felügyeletet.

Akkor sincs szükség hozzájáruló nyilatkozatra, ha a másik szülőt megfosztották a szülői jogaitól, vagy adott esetben a jogszabályok szerint eltűntnek nyilvánították, feltéve, hogy a kísérő szülő erre vonatkozóan bizonyítékot szolgáltat.

Ezenkívül a 248/2005. sz. törvény 30. cikke (6) bekezdésének 1. franciabekezdése szerint a gyermek Romániából való távozásához szintén nem kell hozzájáruló nyilatkozatot beszerezni a másik vagy mindkét szülőtől, illetve adott esetben attól a szülőtől, akire a kiskorút bízták, vagy aki önállóan gyakorolja a szülői felügyeletet, továbbá a túlélő házastárstól vagy annak jogi képviselőjétől, ha a célországban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező román kiskorú a 248/2005. sz. törvény értelmében kísérővel utazik oda.

A határőrség mindkét szülő, a másik szülő, a túlélő szülő vagy a jogi képviselő hozzájárulásának hiányában is engedélyezi a kísérővel utazó kiskorúak Romániából való távozását, ha a kísérő szülő azzal támasztja alá a külföldi utazás szükségességét, hogy a kiskorú gyermeknek olyan Romániában elérhetetlen orvosi kezelésben kell részesülnie, amelynek hiányában élete vagy egészsége súlyos veszélynek lenne kitéve, feltéve, hogy a szülő erre vonatkozóan a román egészségügyi hatóságok által kiállított vagy hitelesített bizonyítékot mutat be, amely feltünteti az orvosi kezelés időtartamát és országát (országait). Hasonlóképpen, a határőrség kizárólag az egyik szülő hozzájárulása esetén is engedélyezi a kísérővel utazó kiskorúak Romániából való kilépését, ha a kísérő szülő a tanulmányok vagy a versenyek időtartamát és országát (országait) feltüntető megfelelő dokumentumok bemutatásával igazolja, hogy a kiskorú gyermek tanulmányok folytatása vagy hivatalos versenyeken való részvétel céljából utazik külföldre.

2 Milyen körülmények között szükséges a másik szülő hozzájárulása a gyermek külföldre viteléhez?

A másik szülő hozzájárulására van szükség a gyermek más tagállamba viteléhez, ha a szülői felelősséget mindkét szülő közösen gyakorolja.

A szülők tehát közösen és egyenlő mértékben gyakorolják a szülői felelősséget, függetlenül attól, hogy a kiskorú házasságon kívül született-e (a polgári törvénykönyv 503. cikkének (1) bekezdése).

A házasság felbontása esetén a két szülő közösen gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, kivéve, ha a bíróság ettől eltérően határoz. Alapos okból és a gyermek mindenek felett álló érdekére figyelemmel a bíróság úgy határozhat, hogy a szülői felelősséget csak az egyik szülő gyakorolhatja (a polgári törvénykönyv 397. cikke és 398. cikkének (1) bekezdése).

A 248/2005. sz. törvény 30. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint a román kiskorú külföldre viteléhez a kísérő szülő köteles benyújtani a határőrséghez a másik szülő nyilatkozatát, amelyben az hozzájárul ahhoz, hogy a kiskorú a nyilatkozat keltétől számított legfeljebb 3 éves időtartamra külföldre utazzon.

A nyilatkozatot Romániában közjegyzővel, külföldön pedig a román diplomáciai vagy konzuli képviseletekkel kell hitelesíttetni. Ha a nyilatkozatot külföldi hatóságokhoz nyújtják be, meg kell felelnie a felülhitelesítés jogszabályban előírt feltételeinek, vagy diplomáciai felülhitelesítéssel (apostille) kell rendelkeznie a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok hitelesítésének mellőzéséről szóló, 1961. október 5-én Hágában elfogadott egyezménynek megfelelően, kivéve az olyan országból származó okiratokat, amellyel Románia a polgári vagy családjogi ügyekben történő jogi segítségnyújtással kapcsolatos, a felülhitelesítés tekintetében mentességet biztosító szerződést, egyezményt vagy megállapodást kötött. A nyilatkozatot két példányban kell kiállítani a felek számára, amelyek közül az egyiket a kísérőnek kell magánál tartania, a másikat pedig a kiskorú útleveléhez kell csatolni.

3 Amennyiben a másik szülő nem járul hozzá, hogy a gyermeket egy másik államba vigyék, bár erre szükség van, hogyan vihető a gyermek jogszerűen egy másik államba?

Ha a szülők nem értenek egyet a szülői jogok gyakorlása, illetve a szülői kötelezettségek teljesítése tekintetében, a családjogi bíróság a szülők meghallgatását követően a gyermek mindenek felett álló érdekének megfelelően dönt, figyelembe véve a pszichoszociális vizsgálatról szóló jelentés megállapításait (a polgári törvénykönyv 486. cikke). A bíróság ítélete tehát pótolhatja a másik szülőnek a gyermek külföldre utazásához való hozzájárulását.

4 Ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e az ideiglenes külföldre vitelre (pl. nyaralás, orvosi ellátás) és a tartós letelepedés céljából történő külföldre vitelre? Adott esetben kérjük, mellékeljék a szükséges hozzájárulási formanyomtatványokat.

Akkor van szükség a másik szülő hozzájárulására, ha a gyermekkel történő külföldre utazás célja a gyermek tartózkodási helyének a megváltoztatása, kivéve, ha a költözni kívánó szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeletet.

A polgári törvénykönyv ennek megfelelően úgy rendelkezik, hogy amennyiben az érinti a szülői felügyelet vagy jogok gyakorlását, a gyermek és a vele együtt élő szülő tartózkodási helyének a megváltoztatására kizárólag a másik szülő előzetes hozzájárulásával kerülhet sor. Ha a szülők nem értenek egyet, a családjogi bíróság hoz döntést (a polgári törvénykönyv 497. cikke).

A 248/2005. sz. törvény nem tesz különbséget az ideiglenes és a tartós külföldre költözés között.

A 248/2005. sz. törvény végrehajtási szabályait jóváhagyó 94/2006. sz. kormányhatározat 34. cikke szerint a kiskorúak országból való távozásához szükséges nyilatkozatok mintáit a határőrség főfelügyeletének vezetője állapítja meg.

A 248/2005. sz. törvény szövege itt érhető el.

Kapcsolódó fájlok

Az ország másik szülő által kísért kiskorú gyermek általi elhagyására vonatkozó szülői hozzájáruló nyilatkozat mintája PDF (100 Kb) ro

Az ország másik felnőtt által kísért kiskorú gyermek általi elhagyására vonatkozó szülői hozzájáruló nyilatkozat mintája PDF (194 Kb) ro

Utolsó frissítés: 14/12/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.