Teisėtas persikėlimas gyventi į užsienį su vaikais

Belgija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokiomis aplinkybėmis vienas iš tėvų be kito iš tėvų sutikimo gali teisėtai išsivežti vaiką į užsienį?

Pagal Belgijos teisės aktus, teisė keisti nepilnamečio gyvenamąją vietą priklauso tėvų valdžią vykdantiems asmenims. Todėl tik tėvų valdžią vaiko atžvilgiu vykdantis (-ys) asmuo (-ys) gali keisti vaiko gyvenamąją vietą.

Iš esmės, neatsižvelgiant į tėvų statusą, t. y. į tai, ar jie gyvena kartu ar skyrium, vaiko interesų labui tėvai kartu vykdo tėvų valdžią (žr. Civilinio kodekso 373 ir 374 straipsnius).

Vis dėlto, jei tėvai gyvena skyrium, galima teisminiu būdu prašyti nukrypti nuo bendro tėvų valdžios vykdymo principo. Tokiu atveju teismo sprendimu vienam iš tėvų patikėta tėvų valdžios vykdymo teisė bus laikoma išimtine. Jei suteikiama išimtinė teisė vykdyti tėvų valdžią, tai reiškia, kad tokią teisę turinčiam vienam iš tėvų gali būti patikėtos visos tėvų valdžios teisės, įskaitant vaiko gyvenamosios vietos parinkimą. Taigi vaikas gali būti išvežtas į kitą valstybę be kito iš tėvų sutikimo. Tokiu atveju, vienam iš tėvų, kuris neturi bendro tėvų valdžios vykdymo teisių, vis dėlto gali būti suteikta teisė bendrauti su vaiku. Tačiau teisėjas gali iš dalies keisti išimtinės tėvų valdžios vykdymo sąlygas ir nustatyti išimtis, kai dėl tam tikrų su vaiku susijusių sprendimų reikalingas kito iš tėvų sutikimas. Vaiko gyvenamosios vietos parinkimas gali būti vienas iš tokių klausimų, kurį derėtų priimti bendrai, jei vienam iš tėvų skirtos išimtinės tėvų valdžios vykdymo teisės.

Be to, reikia pažymėti, kad jei vaikui taikomas sprendimas dėl apsaugos, kuriame įtrauktos nuostatos dėl tėvų valdžios vykdymo sąlygų pakeitimo, tuomet tas sprendimas turi viršenybę. Taigi gali būti, kad nė vienam iš tėvų nebus leista išsivežti vaiko į kitą valstybę.

2 Kokiais atvejais, norint išsivežti vaiką į užsienį, reikia turėti kito iš tėvų sutikimą?

Jei tėvų valdžią bendrai vykdo abu tėvai, norint keisti bendro vaiko gyvenamąją vietą reikalingas abiejų tėvų sutikimas.

Jeigu vienam iš tėvų suteikta išimtinė tėvų valdžios vykdymo teisė, taikant išimtis dėl tam tikrų sprendimų, pvz., dėl vaiko gyvenamosios vietos parinkimo, tuomet reikalingas kito iš tėvų sutikimas. Vis dėlto sąžiningai veikiančių trečiųjų šalių atžvilgiu taikoma tėvų sutikimo prezumpcija.

3 Kaip būtų galima teisėtai išsivežti vaiką į užsienį, jei kitas iš tėvų su tuo nesutinka, nors tai yra reikalinga?

Jei tėvų valdžią vykdantys asmenys nesusitaria dėl bendro vaiko gyvenamosios vietos, teritorinę jurisdikciją turintis teismas sprendžia leisti arba neleisti išsivežti vaiką į kitą valstybę.

Į kompetentingą teismą a priori gali kreiptis vienas iš bendrą tėvų valdžią vykdančių tėvų, jei numano, kad bus priimtas sprendimas, kuriam jis nepritars. Be to, a posteriori gali būti pateikiamas skundas prieš vieną iš bendrą tėvų valdžią vykdančių tėvų, jei norima užginčyti kito iš tėvų jau priimtą sprendimą.

4 Ar laikino vaiko išsivežimo atveju (pvz., atostogoms, dėl sveikatos priežiūros ir pan.) taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir nuolatinio vaiko išsivežimo atveju? Jei yra atitinkamos sutikimo formos, pateikite jas.

Jeigu tėvų valdžios vykdymo teisė suteikta vienam iš tėvų, tik tėvų valdžios vykdymo teisę turintis vienas iš tėvų gali laikinai išsivežti vaiką atostogoms į kitą valstybę.

Tas iš tėvų, kuris nevykdo tėvų valdžios vaiko atžvilgiu, bet turi teisę bendrauti su vaiku, vaiką išsivežti į užsienį gali tik gavęs išankstinį raštišką tėvų valdžią vykdančio vieno iš tėvų sutikimą arba aiškų kompetentingo teismo leidimą.

Bendro tėvų valdžios vykdymo atveju, kai nėra priimtas sprendimas dėl vaiko apgyvendinimo, kiekvienam iš tėvų leidžiama keliauti į užsienį su vaiku. Vis dėlto vaiko gyvenamoji vieta negali būti keičiama.

Jeigu teismo sprendime reglamentuojamos vaiko apgyvendinimo sąlygos, kiekvienam iš tėvų leidžiama keliauti su vaiku tik to apgyvendinimo laikotarpiu, nebent teismas tai aiškiai draustų.

Vis dėlto šiais pirmiau minėtais dviem atvejais, norėdamas išvengti bet kokių nesklandumų, su vaiku keliaujantis vienas iš tėvų turėtų pasirūpinti gauti kito iš tėvų pasirašytą leidimą keliauti.

Paskutinis naujinimas: 10/01/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.