Teisėtas persikėlimas gyventi į užsienį su vaikais

Čekija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokiomis aplinkybėmis vienas iš tėvų be kito iš tėvų sutikimo gali teisėtai išsivežti vaiką į užsienį?

Vienas iš tėvų, kuris neturi kito iš tėvų sutikimo dėl vaiko išvežimo, turėtų turėti teismo leidimą.

Jei, įgyvendindami savo pareigas, tėvai, visų pirma atsižvelgiant į vaiko interesus, nesusitaria dėl vaikui svarbaus klausimo, sprendimą vieno iš tėvų prašymu priima teismas (Įstatymo Nr. 89/2012 (Civilinio kodekso) su pakeitimais 877 straipsnis). Vaiko išvežimas į kitą šalį taip pat laikomas svarbiu klausimu.

2 Kokiais atvejais, norint išsivežti vaiką į užsienį, reikia turėti kito iš tėvų sutikimą?

Jei vaiką ketinama išvežti ilgam laikui (t. y. ne vien tam tikromis progomis, pavyzdžiui, atostogoms), visada reikalingas kito iš tėvų sutikimas, nebent kitas iš tėvų yra visiškai arba iš dalies atleistas nuo savo, kaip vieno iš tėvų, pareigų įgyvendinimo. Tėvų sutikimas reikalingas neatsižvelgiant į tai, ar teismas jau yra priėmęs sprendimą dėl tėvų pareigų (vaiko priežiūros), ar sprendimas dėl vaiko priežiūros dar turi būti priimtas. Nesvarbu, ar tėvai susituokę, ar ne.

3 Kaip būtų galima teisėtai išsivežti vaiką į užsienį, jei kitas iš tėvų su tuo nesutinka, nors tai yra reikalinga?

Jei vienas iš tėvų nesutinka su persikėlimu, vietoj vieno iš tėvų sutikimo priimamas teismo sprendimas (Įstatymo Nr. 89/2012 (Civilinio kodekso) su pakeitimais 877 straipsnis).

4 Ar laikino vaiko išsivežimo atveju (pvz., atostogoms, dėl sveikatos priežiūros ir pan.) taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir nuolatinio vaiko išsivežimo atveju? Jei yra atitinkamos sutikimo formos, pateikite jas.

Ne, laikinas išvežimas, pavyzdžiui, kad vaikas galėtų praleisti atostogas su vienu iš tėvų, paprastai nelaikomas svarbiu klausimu, kaip apibrėžta Įstatymo Nr. 89/2012 (Civilinio kodekso) su pakeitimais 877 straipsnyje.

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.