Teisėtas persikėlimas gyventi į užsienį su vaikais

Estija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokiomis aplinkybėmis vienas iš tėvų be kito iš tėvų sutikimo gali teisėtai išsivežti vaiką į užsienį?

Apskritai tėvai savo valdžią įgyvendina bendrai, t. y. abu tėvai kartu, bendru sutarimu, atsižvelgdami į bendrą vaiko gerovę. Svarbus principas yra tas, kad tėvai savo valdžią įgyvendina lygiomis teisėmis, t. y. jų teisės ir pareigos savo vaikų atžvilgiu yra lygios. Tėvų valdžia apima teisę nuspręsti, kur vaikas turėtų gyventi, įskaitant tai, ar vaikas gali keliauti į užsienį.

Taigi jei tėvai bendrai įgyvendina tėvų valdžią, abu tėvai turi lygias teises nuspręsti, ar vaiką galima išvežti į kitą šalį. Todėl paprastai vaiko negalima išvežti be kito iš tėvų sutikimo.

2 Kokiais atvejais, norint išsivežti vaiką į užsienį, reikia turėti kito iš tėvų sutikimą?

Jei tėvai bendrai įgyvendina tėvų valdžią, pagal bendrą principą kito iš tėvų sutikimas visada būtinas.

3 Kaip būtų galima teisėtai išsivežti vaiką į užsienį, jei kitas iš tėvų su tuo nesutinka, nors tai yra reikalinga?

Jei bendrai įgyvendindami tėvų valdžią tėvai nesusitaria dėl vaikui svarbaus klausimo, kuris, jei to reikia, taip pat galėtų apimti vaiko išvežimą į kitą valstybę, teismas vienam iš tėvų gali suteikti teisę priimti sprendimą šiuo klausimu.

Taigi, jei vienas iš tėvų nesutinka su vaiko išvežimu į kitą valstybę, nors tai yra būtina, kitas iš tėvų gali konkrečiu atveju kreiptis į teismą leidimo, kad teismas priimtų nepriklausomą sprendimą dėl vaiko išvežimo į kitą valstybę. Taip teismas gali nustatyti papildomas pareigas vienam iš tėvų, kuriam buvo suteikta teisė konkrečiu atveju priimti sprendimą.

4 Ar laikino vaiko išsivežimo atveju (pvz., atostogoms, dėl sveikatos priežiūros ir pan.) taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir nuolatinio vaiko išsivežimo atveju? Jei yra atitinkamos sutikimo formos, pateikite jas.

Jei tėvai savo valdžią įgyvendina bendrai, taikomos tos pačios taisyklės, neatsižvelgiant į tai, kiek trunka sprendimo dėl vaiko gyvenamosios vietos priėmimas, ar kokia šio sprendimo priežastis. Kol bendras tėvų valdžios įgyvendinimas nėra nutrauktas arba kol teismas, pavyzdžiui, nėra suteikęs vienam iš tėvų teisės nuspręsti, kur vaikas turėtų gyventi, abu tėvai turi lygias teises priimti sprendimą dėl vaiko laikino ar nuolatinio išvežimo į kitą valstybę.

Paskutinis naujinimas: 22/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.