Teisėtas persikėlimas gyventi į užsienį su vaikais

Suomija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokiomis aplinkybėmis vienas iš tėvų be kito iš tėvų sutikimo gali teisėtai išsivežti vaiką į užsienį?

Vaiko globėjų klausimai ir sprendimų dėl vaiko priėmimas reglamentuojama Įstatyme dėl vaiko globos ir teisės bendrauti (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta) (361/1983).

Jei vaiko globa priklauso tik vienam iš tėvų, būtent jis priima su vaiku susijusius sprendimus, įskaitant sprendimus dėl vaiko gyvenamosios vietos, todėl iš esmės jis gali išvežti vaiką į kitą valstybę be kito iš tėvų sutikimo.

Jei tėvai bendrai globoja vaiką, jie yra bendrai atsakingi už su globa susijusias teises ir kartu priima sprendimus dėl vaiko.

Jei tėvai bendrai globoja vaiką, teismas gali priimti sprendimą dėl jų tarpusavio pareigų pasiskirstymo. Kitaip tariant, jis gali priimti sprendimą, kuriuo teisė priimti sprendimus dėl konkrečių globos pareigų suteikiama tik vienam iš tėvų. Teismas sprendime dėl globos gali nurodyti, kad vienas iš tėvų gali pats spręsti, kur vaikas gyvens.

Jei teismas savo sprendime nurodo, kad teisę nuspręsti dėl vaiko gyvenamosios vietos gali įgyvendinti tik vienas globėjas, šis globėjas gali išsivežti vaiką į kitą valstybę be kito iš tėvų sutikimo.

2 Kokiais atvejais, norint išsivežti vaiką į užsienį, reikia turėti kito iš tėvų sutikimą?

Jei tėvai bendrai globoja vaiką, iš esmės nė vienas iš jų negali vaiko išsivežti į kitą valstybę be kito iš tėvų sutikimo.

Taip pat žr. atsakymą į ankstesnį klausimą.

3 Kaip būtų galima teisėtai išsivežti vaiką į užsienį, jei kitas iš tėvų su tuo nesutinka, nors tai yra reikalinga?

Jei vienas iš tėvų nesutinka su vaiko išvežimu į kitą valstybę, galima prašyti, kad sprendimą šiuo klausimu priimtų teismas.

4 Ar laikino vaiko išsivežimo atveju (pvz., atostogoms, dėl sveikatos priežiūros ir pan.) taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir nuolatinio vaiko išsivežimo atveju? Jei yra atitinkamos sutikimo formos, pateikite jas.

Suomijoje nėra specialių taisyklių, susijusių su laikinu išvežimu, pvz., atostogoms, ir nėra sutikimui naudojamų formų.

Teismo sprendime dėl bendravimo su vaiku teisės gali būti nuostatų, kuriomis apibrėžiama, ar per šį bendravimo laikotarpį vienas iš tėvų gali su vaiku vykti į užsienį.

Paskutinis naujinimas: 19/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.