Teisėtas persikėlimas gyventi į užsienį su vaikais

Italija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokiomis aplinkybėmis vienas iš tėvų be kito iš tėvų sutikimo gali teisėtai išsivežti vaiką į užsienį?

Tėvas (motina) gali išsivežti vaiką į kitą valstybę be kito tėvo (motinos) sutikimo arba prieš kito tėvo (motinos) valią, jeigu vaiką išsivežančiam (-iai) tėvui (motinai) priklauso išimtinė atsakomybė už vaiką arba jeigu vaiką galima išsivežti remiantis teismo dokumentu.

2 Kokiais atvejais, norint išsivežti vaiką į užsienį, reikia turėti kito iš tėvų sutikimą?

Kai tėvų atsakomybė priklauso abiem tėvams ir jie kartu globoja vaiką, norint vaiką išvežti į kitą valstybę reikalingas abiejų tėvų sutikimas.

3 Kaip būtų galima teisėtai išsivežti vaiką į užsienį, jei kitas iš tėvų su tuo nesutinka, nors tai yra reikalinga?

Jeigu vienas iš tėvų nesutinka, kad vaikas būtų išvežtas, arba tam prieštarauja, vaiką išsivežti norintis (-i) tėvas (motina) turi šiuo klausimu kreiptis į kompetentingą teisminę instituciją ir gauti tam leidimą. Tokia institucija gali būti vaiko gyvenamosios vietos teismas, besirūpinantis vaiko globa, arba teismas, kuriame vyksta teismo procesas dėl tėvų valdžios.

4 Ar laikino vaiko išsivežimo atveju (pvz., atostogoms, dėl sveikatos priežiūros ir pan.) taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir nuolatinio vaiko išsivežimo atveju? Jei yra atitinkamos sutikimo formos, pateikite jas.

Norint laikinai išvežti vaiką į užsienį, turi būti išnagrinėtos tokio išvežimo priežastys. Jeigu vaikas išvežamas trumpų atostogų, tai laikoma įprasto gyvenimo dalimi ir dėl jų nuspręsti galima be abiejų tėvų sutikimo.

Jeigu laikinai išvežti vaiką paskatina rimtesnės priežastys, pvz., vaikui reikalinga medicininė priežiūra, būtinas abiejų tėvų valdžią turinčių tėvų sutikimas. Jeigu tėvams nepavyksta susitarti, sprendimą priima teismas.

2019-04-16

Paskutinis naujinimas: 21/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.