Teisėtas persikėlimas gyventi į užsienį su vaikais

Lietuva
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokiomis aplinkybėmis vienas iš tėvų be kito iš tėvų sutikimo gali teisėtai išsivežti vaiką į užsienį?

Išvykti į užsienį be tėvo/motinos sutikimo galima tik laikinai (pavyzdžiui, atostogų metu). Keičiant vaiko gyvenamosios vietos valstybę būtinas arba kito iš tėvų sutikimas, arba teismo sprendimas, kuriame yra nustatyta vaiko gyvenamoji vieta užsienio valstybėje.

2 Kokiais atvejais, norint išsivežti vaiką į užsienį, reikia turėti kito iš tėvų sutikimą?

Jeigu tėvai susituokę, santuoka nenutraukta, nepriklausomai nuo to, ar jie gyvena kartu, ar skyrium, tokiu atveju būtinas abiejų tėvų sutikimas, kad vaikas keistų savo gyvenamosios vietos valstybę.

Jeigu tėvai išsiskyrę, vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš tėvų, siekiant išvykti su vaiku į užsienio valstybę gyventi nuolat, yra būtinas ir kito tėvo (motinos) sutikimas, kadangi vaiko gyvenamosios vietos nustatymas su vienu iš tėvų, nesuteikia šiam tėvui (motinai) daugiau teisių vaiko atžvilgiu, nebent teismo sprendimu nustatyta kitaip.

Jeigu tėvai nesusituokę, vaiko gyvenamoji vieta nenustatyta nei su vienu iš tėvų, tokiu atveju preziumuojama, kad tėvo ir motinos teisės yra lygios ir abu tėvai turi duoti sutikimą keisti vaiko gyvenamosios vietos valstybę.

3 Kaip būtų galima teisėtai išsivežti vaiką į užsienį, jei kitas iš tėvų su tuo nesutinka, nors tai yra reikalinga?

Jei nėra galimybės gauti tėvo/motinos sutikimą, išvykstantis tėvas (motina) turi kreiptis į teismą dėl vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo. Jei gyvenamoji vieta buvo nustatyta, tada – dėl bendravimo tvarkos pakeitimo.

4 Ar laikino vaiko išsivežimo atveju (pvz., atostogoms, dėl sveikatos priežiūros ir pan.) taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir nuolatinio vaiko išsivežimo atveju? Jei yra atitinkamos sutikimo formos, pateikite jas.

Lietuvos teisės aktai nenustato pareigos turėti papildomą tėvo/motinos sutikimą dėl laikino vaiko išvykimo į užsienį.

Paskutinis naujinimas: 21/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.