Teisėtas persikėlimas gyventi į užsienį su vaikais

Liuksemburgas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokiomis aplinkybėmis vienas iš tėvų be kito iš tėvų sutikimo gali teisėtai išsivežti vaiką į užsienį?

Paprastai vienas iš tėvų neprašo kito iš tėvų sutikimo, kad laikinai išvežtų vaiką į kitą valstybę. Jeigu tėvai bendrai įgyvendina tėvų valdžią, bet kuris iš jų gali keliauti su vaiku be aiškaus kito iš tėvų sutikimo. Jeigu išimties tvarka vienas iš tėvų vienas pats įgyvendina tėvų valdžią, preziumuojamas arba aiškus kito iš tėvų sutikimas nėra būtinas.

Jeigu vienas iš tėvų neįgyvendina tėvų valdžios, bet turi teisę bendrauti su vaiku ir vaikas gali būti pas jį, šis vienas iš tėvų neprivalo gauti kito iš tėvų sutikimo, kad laikinai išvežtų vaiką lankytis į kitą valstybę tuo metu, kai jis bendrauja su vaiku ir kai vaikas būna pas jį. Kito iš tėvų sutikimo nereikalaujama, jei vaikas išvežamas trumpam laikui (pavyzdžiui, sienos kirtimas siekiant nuvykti apsipirkti) arba ilgesniam laikui, bet laikinai (pavyzdžiui, atostogoms), jeigu vaikas išvežamas per tą laiką, kai jį išvežantis vienas iš tėvų įgyvendina bendravimo su vaiku teisę ir vaikas gali būti pas jį.

Tapatybės ar kiti dokumentai, kuriuos reikia turėti su savimi išvežant vaiką laikinai, skiriasi, atsižvelgiant į šalies, į kurią išvežamas vaikas, teisės aktų reikalavimus.

2 Kokiais atvejais, norint išsivežti vaiką į užsienį, reikia turėti kito iš tėvų sutikimą?

Jeigu tėvai bendrai įgyvendina tėvų valdžią, abu tėvai turi sutikti su bet kokiu nuolatiniu vaiko išvežimu ir su bet kokiu laikinu vaiko išvežimu dėl rimtų priežasčių (pavyzdžiui, dėl svarbaus medicininio gydymo). Adreso (domicile) arba nuolatinės gyvenamosios vietos (résidence) perkėlimas laikomas nuolatiniu persikėlimu ir tam reikalingas abiejų tėvų sutikimas. Jeigu tėvų valdžią įgyvendina tik vienas iš tėvų, kito iš tėvų sutikimo nereikalaujama. Vis dėlto, kito iš tėvų prašymu, teisė bendrauti gali būti pritaikyta.

Įrodinėjimo tikslais tėvų sutikimas turi būti rašytinis. Dokumentą gali parengti tėvai. Jeigu to reikalauja priimančioji valstybė, tėvai gali prašyti teismo užfiksuoti sutikimą.

3 Kaip būtų galima teisėtai išsivežti vaiką į užsienį, jei kitas iš tėvų su tuo nesutinka, nors tai yra reikalinga?

Jeigu vienas iš tėvų atsisako duoti sutikimą vaiko išvežimui į kitą valstybę, prašymą dėl leidimo išsivežti vaiką į užsienį reikės pateikti teisėjui, kuris specializuojasi šeimos bylose (juge aux affaires familiales) apylinkės teisme (tribunal d’arrondissement).

4 Ar laikino vaiko išsivežimo atveju (pvz., atostogoms, dėl sveikatos priežiūros ir pan.) taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir nuolatinio vaiko išsivežimo atveju? Jei yra atitinkamos sutikimo formos, pateikite jas.

Kaip minėta 1–3 skirsniuose, nuostatos skiriasi atsižvelgiant į tai, ar vaiką numatoma išvežti laikinai, ar visam laikui.

Vieno iš tėvų nelydimas į užsienį keliaujantis vaikas turi turėti leidimą išvykti iš šalies (tai yra dokumentas, kuriuo vienas iš tėvų leidžia savo vaikui išvykti iš Liuksemburgo).

Tėvai gali gauti sutikimo formą iš savivaldybės (commune) tarnybų. Dauguma savivaldybių prašo sumokėti mokestį, kuriuo padengiamos administracinės šių formų išdavimo išlaidos. Mokesčio dydis priklauso nuo savivaldybės.

Nors šios formos nėra privalomos, dauguma užsienio valdžios institucijų jų reikalauja tam, kad vaikas būtų įleistas į jų teritoriją.

Net jeigu vaikas yra lydimas vieno iš tėvų, vis dėlto vertėtų pasiimti kito iš tėvų sutikimą, nes kai kuriose šalyse jo gali būti reikalaujama.

Nuorodos

http://www.legilux.lu/
https://justice.public.lu/fr.html

Paskutinis naujinimas: 11/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.