Teisėtas persikėlimas gyventi į užsienį su vaikais

Malta
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokiomis aplinkybėmis vienas iš tėvų be kito iš tėvų sutikimo gali teisėtai išsivežti vaiką į užsienį?

Kiekvienu atveju aplinkybės skirtingos, tačiau kito iš tėvų sutikimo dažniausiai nereikia gauti, jeigu šio gyvenamoji vieta nežinoma. Civilinio kodekso 56 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad teismas gali iš bet kurio iš tėvų atimti tėvystės teises, todėl tuo atveju globos teises turintis vienas iš tėvų neprivalo prašyti kito iš tėvų, iš kurio atimtos šios teisės, sutikimo.

Tačiau vienas iš tėvų, siekdamas išvežti vaiką į kitą valstybę be kito iš tėvų sutikimo, visada turėtų paprašyti kompetentingo teismo, t. y. Civilinio teismo (Šeimos skyriaus), leidimo.

2 Kokiais atvejais, norint išsivežti vaiką į užsienį, reikia turėti kito iš tėvų sutikimą?

Kad vienas iš tėvų galėtų išvežti vaiką pagal nacionalinę teisę, kito iš tėvų sutikimas visada reikalingas, ypač kai kitas iš tėvų turi teisę, kuri išvežant vaiką bus pažeista. Tokios teisės apima teisę bendrauti su vaiku ir teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl vaiko gyvenimo (įskaitant vietą, aplinką ir kultūrą, kurioje planuojama auginti vaiką). Šiuo atveju vienas iš tėvų, neduodantis sutikimo, gali nesutikti su išvežimu dėl daugelio priežasčių, pavyzdžiui, dėl to, kad taip išvežus vaiką jis negalės su juo bendrauti.

3 Kaip būtų galima teisėtai išsivežti vaiką į užsienį, jei kitas iš tėvų su tuo nesutinka, nors tai yra reikalinga?

Vaikus į kitą valstybę galima išvežti be kito iš tėvų sutikimo, jeigu leidimą tam duoda kompetentingas teismas.

4 Ar laikino vaiko išsivežimo atveju (pvz., atostogoms, dėl sveikatos priežiūros ir pan.) taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir nuolatinio vaiko išsivežimo atveju? Jei yra atitinkamos sutikimo formos, pateikite jas.

Taip, tos pačios taisyklės taikomos laikinam išvežimui. Vieno iš tėvų sutikimas gali būti duodamas taip:

Aš, toliau pasirašiusysis (-ioji), būdamas (-a)__________________________________________(nepilnamečio vardas, pavardė, gimimo data, tapatybės kortelės numeris) tėvas (motina), leidžiu, kad mano sūnus / duktė (pasirinkti, kas tinka) išvyktų iš Maltos salos dėl _________________ _______________________________________ (išvykimo iš salos priežastis) ir kad išvykimo laikotarpis būtų neribojamas / truktų_______________(laikotarpis)(pasirinkti, kas tinka).

_________________________________

Vieno iš tėvų parašas, vardas, pavardė ir tapatybės kortelės numeris

Paskutinis naujinimas: 17/07/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.