Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Teisėtas persikėlimas gyventi į užsienį su vaikais

Šiaurės Airija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokiomis aplinkybėmis vienas iš tėvų be kito iš tėvų sutikimo gali teisėtai išsivežti vaiką į užsienį?

Šiaurės Airijos teisėje yra numatytas teisėtas vaiko išvežimas iš Jungtinės Karalystės. 1995 m. Įsakymo dėl vaikų (Šiaurės Airija) 13 straipsnio 1 dalyje asmeniui, turinčiam dėl vaiko priimtą nutartį dėl gyvenamosios vietos (globos) nustatymo, leidžiama išsivežti vaiką iš Jungtinės Karalystės trumpesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui.

Ši nuostata atitinka 1985 m. Įsakymo dėl vaikų grobimo (Šiaurės Airija) 3 straipsnio 2A dalį, kurioje numatyta, kad asmuo, išsiveždamas arba išsiųsdamas vaiką iš Jungtinės Karalystės, nepadaro nusikalstamos veikos, jei to asmens naudai yra priimta nutartis dėl gyvenamosios vietos nustatymo, o vaikas išvežamas trumpiau nei vienam mėnesiui (jei nėra nutarties, kuria draudžiama išsivežti vaiką).

Jei nutarties dėl gyvenamosios vietos nustatymo nėra, o motina turi išimtinę tėvų valdžią, ji gali teisėtai išsivežti vaiką iš Jungtinės Karalystės be tėvo leidimo. Tačiau tėvas, neturintis tėvų valdžios, gali bandyti neleisti išsivežti jo vaiko iš jurisdikcijos prašydamas Šiaurės Airijos teismų priimti nutartį dėl draudžiamų veiksmų. Jis taip pat gali prašyti teismų priimti nutartį dėl tėvų valdžios suteikimo (sąvoka „tėvų valdžia“ apibrėžta 1995 m. Įsakymo dėl vaikų (Šiaurės Airija) 6 straipsnio 1 dalyje) arba nutartį dėl gyvenamosios vietos nustatymo (jei teismas tėvo naudai priima nutartį dėl gyvenamosios vietos nustatymo, jis taip turi priimti nutartį dėl tėvų valdžios).

2 Kokiais atvejais, norint išsivežti vaiką į užsienį, reikia turėti kito iš tėvų sutikimą?

1995 m. Įsakymo dėl vaikų (Šiaurės Airija) 13 straipsnyje numatyta, kad, jei dėl vaiko yra priimta nutartis dėl gyvenamosios vietos nustatymo, joks asmuo negali išsivežti vaiko iš Jungtinės Karalystės ilgiau nei vienam mėnesiui be rašytinio kiekvieno asmens, kuris vaiko atžvilgiu turi tėvų valdžią, sutikimo arba teismo leidimo.

Be to, 1985 m. Įsakymo dėl vaikų grobimo (Šiaurės Airija) 3 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmuo, turintis ryšį su vaiku, padaro nusikalstamą veiką (vaiko pagrobimą), jei jis išsiveža arba išsiunčia vaiką iš Jungtinės Karalystės neturėdamas reikiamo sutikimo.

Kai nutarties dėl gyvenamosios vietos nustatymo nėra, tačiau tėvų valdžią vaiko atžvilgiu turi daugiau nei vienas asmuo, jokiam asmeniui, turinčiam tėvų valdžią to vaiko atžvilgiu, neleidžiama išsivežti vaiko iš Jungtinės Karalystės be kitų tėvų valdžią turinčių asmenų sutikimo arba teismo leidimo.

3 Kaip būtų galima teisėtai išsivežti vaiką į užsienį, jei kitas iš tėvų su tuo nesutinka, nors tai yra reikalinga?

Vienas iš tėvų, turintis nutartį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir norintis visam laikui išsivežti vaiką iš Jungtinės Karalystės, gali teisėtai perkelti vaiką be teismo įsikišimo, jei jis turi rašytinį kito iš tėvų, turinčio tėvų valdžią, arba bet kurio asmens, turinčio tėvų valdžią, sutikimą. Jei sutikimą duoti atsisakoma, teismui reikės pateikti prašymą suteikti leidimą visam laikui išsivežti vaiką iš Šiaurės Airijos (1995 m. Įsakymo dėl vaikų (Šiaurės Airija) 13 straipsnio 1 dalis).

Jungtinėje Karalystėje bylose dėl tarptautinio perkėlimo svarbiausias dalykas ir lemiamas veiksnys visada yra vaiko interesai. Šiaurės Airijos šeimos bylų teismų teisėjai atsižvelgia į visą kiekvienoje byloje jiems prieinamą informaciją, o tada priima nepriklausomą sprendimą. Visų pirma jie siekia priimti sprendimus, atitinkančius vaiko interesus.

Jei nutarties dėl gyvenamosios vietos nustatymo nėra, asmuo, kuris turi tėvų valdžią vaiko atžvilgiu ir nori visam laikui išsivežti vaiką iš Jungtinės Karalystės, visada turėtų prašyti kito iš tėvų sutikimo arba teismo leidimo tai padaryti. Priešingu atveju gali būti pateiktas skundas dėl vaiko pagrobimo.

4 Ar laikino vaiko išsivežimo atveju (pvz., atostogoms, dėl sveikatos priežiūros ir pan.) taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir nuolatinio vaiko išsivežimo atveju? Jei yra atitinkamos sutikimo formos, pateikite jas.

Atsakyme į 1 klausimą nurodytos nuostatos dėl teisėto vaiko išsivežimo iš Jungtinės Karalystės trumpesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui. Asmuo, turintis nutartį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, gali išsivežti vaiką į užsienį trumpiau nei vienam mėnesiui, todėl norint išsivežti vaiką atostogų jam nereikės kito iš tėvų leidimo.

Paskutinis naujinimas: 10/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.