Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Teisėtas persikėlimas gyventi į užsienį su vaikais

Rumunija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokiomis aplinkybėmis vienas iš tėvų be kito iš tėvų sutikimo gali teisėtai išsivežti vaiką į užsienį?

Pagal Įstatymo Nr. 248/2005 dėl Rumunijos piliečių laisvo judėjimo tvarkos užsienyje 30 straipsnį vaikas (kuris yra nepilnametis ir) turi savo kelionės dokumentą ar tapatybės kortelę ir keliauja į užsienį su bet kuriuo iš tėvų, gali išvykti iš Rumunijos teritorijos, nereikalaujant kito iš tėvų sutikimo, jei vaiką lydintis vienas iš tėvų pateikia įrodymus, kad vaikas jam patikėtas galutiniu ir neatšaukiamu (definitivă şi irevocabilă) teismo sprendimu ar kad jis vienas įgyvendina tėvų valdžią galutiniu ir neatšaukiamu teismo sprendimu (arba galutiniu teismo sprendimu bylose, iškeltose nuo 2013 m. vasario 15 d.).

Vieno iš tėvų, kurio tėvų valdžia nutraukta arba kuris teisės aktų nustatyta tvarka teisiškai paskelbtas dingusiu be žinios, sutikimo pateikti nereikia, jei vaiką lydintis kitas iš tėvų pateikia šios aplinkybės įrodymus.

Pasienio policija leidžia lydimiems nepilnamečiams išvykti iš Rumunijos, jei jį lydintis vienas iš tėvų pagrindžia poreikį keliauti į užsienį, nes vaikas turi gauti medicininį gydymą, kurio neįmanoma gauti Rumunijos teritorijoje ir, jei jo negavus, nepilnamečio gyvybei ar sveikatai grėstų didelis pavojus, jei lydintis vienas iš tėvų šiuo klausimu pateikia patvirtinamuosius dokumentus, kuriuos išdavė ar patvirtino Rumunijos sveikatos priežiūros institucijos ir kuriuose nurodytas laikotarpis bei valstybė (-ės), kurioje (-iose) vaikas turi būti gydomas, net jei ne abu tėvai davė sutikimą, jei sutikimo nedavė kitas iš tėvų, gyvas likęs vienas iš tėvų ar teisėtas atstovas. Be to, pasienio policija leidžia lydimiems nepilnamečiams išvykti iš Rumunijos, jei jį lydintis vienas iš tėvų pateikia įrodymus, kad nepilnametis vaikas keliauja dėl studijų arba į oficialias varžybas, parodydamas atitinkamus dokumentus, kuriuose nurodytas laikotarpis ir valstybė (-ės), kuriose bus studijuojama arba kuriose bus rengiamos varžybos, net jei sutikimą davė tik vienas iš tėvų.

2 Kokiais atvejais, norint išsivežti vaiką į užsienį, reikia turėti kito iš tėvų sutikimą?

Kito iš tėvų sutikimas reikalingas norint išvežti vaiką į kitą valstybę narę, jei tėvų valdžią bendrai įgyvendina abu tėvai.

Taigi tėvai tėvų valdžią įgyvendina kartu ir lygiomis teisėmis, neatsižvelgiant į tai, ar, kai gimė vaikas, jo tėvai buvo susituokę.

Santuokos nutraukimo atveju tėvai įgyvendina tėvų valdžią bendrai, nebent teismas nusprendžia kitaip. Jei yra pagrįstų priežasčių ir atsižvelgdamas į vaiko interesus, teismas gali nuspręsti, kad tėvų valdžią turi įgyvendinti tik vienas iš tėvų.

3 Kaip būtų galima teisėtai išsivežti vaiką į užsienį, jei kitas iš tėvų su tuo nesutinka, nors tai yra reikalinga?

Jei tėvai nesutaria tarpusavyje dėl savo teisių įgyvendinimo arba tėvų pareigų vykdymo, priežiūrą vykdantis teismas sprendimą priima atsižvelgdamas į vaiko interesus, išklausęs tėvus ir susipažinęs su psichologo ir socialinio darbuotojo ataskaita. Taigi vietoj kito iš tėvų sutikimo dėl vaiko išvykimo į užsienį gali būti priimtas teismo sprendimas.

4 Ar laikino vaiko išsivežimo atveju (pvz., atostogoms, dėl sveikatos priežiūros ir pan.) taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir nuolatinio vaiko išsivežimo atveju? Jei yra atitinkamos sutikimo formos, pateikite jas.

Įstatyme Nr. 248/2005 dėl laisvo Rumunijos piliečių judėjimo užsienyje tvarkos nedaroma skirtumo tarp laikino ir nuolatinio išvežimo. Standartinės vieno iš tėvų sutikimo dėl nepilnamečio vaiko, lydimo kito iš tėvų, išvežimo formos nėra. Įstatyme numatyta, jog pažymoje turi būti nurodytas vieno iš tėvų sutikimas dėl atitinkamos kelionės į paskirties šalį (-is) ir dėl kelionės laikotarpio.

Jei vaikas išvyksta iš Rumunijos teritorijos kartu su kitu asmeniu nei jo tėvai, turi būti parengta pažyma, kurioje turi būti išreikštas abiejų tėvų sutikimas dėl vaiko kelionės į paskirties šalį (-is), kelionės laikotarpio ir nurodyti lydinčiojo asmens duomenys. Pažymoje taip pat turi būti nurodytas kelionės tikslas, maršrutas į paskirties šalį, pareiškimas, ar nepilnametis vaikas pasiliks paskirties šalyje, tokiu atveju taip pat nurodant asmenį, kuriam bus patikėta nepilnamečio vaiko priežiūra, ir ar vaikas grįš kartu su jį lydinčiu asmeniu, kurio duomenis taip pat reikia nurodyti, jei šis asmuo nėra tas, su kuriuo vaikas išvyko iš Rumunijos. Standartinė tėvų sutikimo dėl nepilnamečio vaiko išvykimo į užsienį lydint kitam suaugusiajam pažymos forma pateikiama toliau.

Pirmiau nurodytos pažymos turi būti surašytos dviem originaliais egzemplioriais ir patvirtintos Rumunijoje notaro, o užsienyje – Rumunijos diplomatinės atstovybės ar konsulato, o jei šios pažymos parengtos užsienio valdžios institucijose, jos turi tenkinti įstatymo nustatytus legalizavimo reikalavimus arba jose turi būti apostilė pagal 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvenciją dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo. Pažymos originalą saugo lydintis asmuo, o antras originalas prisegamas prie nepilnamečio paso.

Atitinkamos rinkmenos

Tėvų sutikimo dėl vaiko išvykimo iš šalies lydint kitam suaugusiajam forma. PDF (23 Kb) ro

Paskutinis naujinimas: 03/07/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.