Teisėtas persikėlimas gyventi į užsienį su vaikais

Slovėnija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokiomis aplinkybėmis vienas iš tėvų be kito iš tėvų sutikimo gali teisėtai išsivežti vaiką į užsienį?

Tėvas (motina) gali teisėtai išvežti vaiką į kitą šalį be kito tėvo (motinos) sutikimo, kai tam kitam tėvui (motinai) buvo panaikintos tėvystės teisės arba sutartinis veiksnumas. Kai vienam iš tėvų panaikintos tėvystės teisės arba sutartinis veiksnumas, tėvystės (motinystės) teisės priklauso tik kitam tėvui (motinai) (Santuokos ir šeimos santykių įstatymo 115 straipsnis, slov. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih).

2 Kokiais atvejais, norint išsivežti vaiką į užsienį, reikia turėti kito iš tėvų sutikimą?

Kito tėvo (motinos) sutikimas išvežti vaiką į kitą šalį visada yra būtinas, išskyrus atvejus, kai tėvystės teisės priklauso tik vienam iš tėvų.

Pagal Santuokos ir šeimos santykių įstatymą tėvystės teisės priklauso tėvui ir motinai kartu (4 straipsnio trečia pastraipa).

Tėvai savo tėvystės teises įgyvendina bendru sutarimu, atsižvelgdami į vaiko interesus (Santuokos ir šeimos santykių įstatymo 113 straipsnio pirma pastraipa). Įgyvendinant tėvystės teises taip pat nusprendžiama, kurioje šalyje vaikas gyvens.

Kai tėvai negyvena kartu ir kartu neatsako už vaiko globą ir auginimą, jie abu bendru sutarimu, atsižvelgdami į vaiko interesus (Santuokos ir šeimos santykių įstatymo 113 straipsnio antra pastraipa), sprendžia klausimus, kurie turi didelę reikšmę vaiko raidai; šiems klausimams priklauso ir vaiko išvežimo į kitą šalį klausimas.

3 Kaip būtų galima teisėtai išsivežti vaiką į užsienį, jei kitas iš tėvų su tuo nesutinka, nors tai yra reikalinga?

Jeigu tėvai neįstengia susitarti dėl tėvystės teisių įgyvendinimo, pasiekti susitarimą jiems padeda Socialinio darbo centras. Socialinio darbo centras taip pat padeda tėvams pasiekti susitarimą, kai jie neįstengia susitarti didelę reikšmę vaiko raidai turinčiais klausimais ir kai negyvena kartu ir nėra kartu atsakingi už vaiko globą ir auginimą.

Jeigu net ir Socialinio darbo centro padedami tėvai neįstengia susitarti didelę reikšmę vaiko raidai turinčiais klausimais, teismas šiuos klausimus išsprendžia ne ginčo tvarka vieno iš tėvų arba abiejų jų prašymu. Prie prašymo reikia pridėti kompetentingo Socialinio darbo centro įrodymus, kad tėvai, padedami šio centro, bandė susitarti dėl tėvystės teisių įgyvendinimo. Prieš priimdamas sprendimą teismas turi pareigą gauti Socialinio darbo centro išvadą dėl vaiko interesų. Teismas taip pat atsižvelgia į vaiko nuomonę, jeigu ją išsako pats vaikas arba ją išsako asmuo, kuriuo vaikas pasitiki, ir jeigu vaikas sugeba suprasti savo nuomonės reikšmę ir pasekmes.

Visa tai nustatyta Santuokos ir šeimos santykių įstatymo 113 straipsnyje.

4 Ar laikino vaiko išsivežimo atveju (pvz., atostogoms, dėl sveikatos priežiūros ir pan.) taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir nuolatinio vaiko išsivežimo atveju? Jei yra atitinkamos sutikimo formos, pateikite jas.

Jeigu klausimas dėl didelės įtakos vaiko raidai kyla laikinai išvežant vaiką į kitą šalį, laikinam išvežimui taikomos tokios pat taisyklės, kokios taikomos vaiką išvežant į kitą šalį ilgesniam laikotarpiui.

Paskutinis naujinimas: 05/03/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.