Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (ispanų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Teisėtas persikėlimas gyventi į užsienį su vaikais

Ispanija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokiomis aplinkybėmis vienas iš tėvų be kito iš tėvų sutikimo gali teisėtai išsivežti vaiką į užsienį?

Jeigu tėvų valdžią įgyvendina tik vienas iš tėvų (tėvų valdžia yra tėvų teisės ir pareigos savo neemancipuotų vaikų atžvilgiu). Jei santykiai nutrūksta, tai neturi jokios įtakos globos ir bendravimo teisėms.

2 Kokiais atvejais, norint išsivežti vaiką į užsienį, reikia turėti kito iš tėvų sutikimą?

Jeigu tėvai savo valdžią įgyvendina bendrai, neatsižvelgiant į tai, kuris iš tėvų turi teisę bendrauti ir kuriam priklauso vaiko globos teisės.

3 Kaip būtų galima teisėtai išsivežti vaiką į užsienį, jei kitas iš tėvų su tuo nesutinka, nors tai yra reikalinga?

Jei būtinas kito iš tėvų sutikimas, tačiau tėvai tarpusavyje nesutaria ir tas kitas iš tėvų neduoda sutikimo, sprendimą dėl išvežimo turi priimti teisminė institucija.

4 Ar laikino vaiko išsivežimo atveju (pvz., atostogoms, dėl sveikatos priežiūros ir pan.) taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir nuolatinio vaiko išsivežimo atveju? Jei yra atitinkamos sutikimo formos, pateikite jas.

Laikinam išvežimui taikomos kitokios taisyklės nei nuolatiniam išvežimui. Jei kyla klausimas dėl vaiko išvežimo įprastinės sveikatos priežiūros, atostogų ar pan. tikslais, sprendimą priima vienas iš tėvų, su kuriuo vaikas tuo metu yra, nesvarbu, ar jam priklauso globos teisės, ar teisė bendrauti, tačiau jis taip pat turi paisyti bendravimo ar pasimatymų su kitu tėvu laiko. Tėvų valdžią įgyvendinantys asmenys turi duoti leidimą tik dėl svarbių vaiko gyvenimo sprendimų, pavyzdžiui, išvežimo nuolat gyventi į kitą valstybę.

Abiejų nepilnamečio tėvų abipusio sutikimo dėl jo išvykimo iš valstybės teritorijos liudijimą galima pateikti civilinės gvardijos poste (isp. Puesto de la Guardia Civil) arba nacionalinės policijos nuovadoje (isp. Comisaría de Policía Nacional). Reikia naudoti vieną iš šių formų:

(https://www.guardiacivil.es/documentos/pdfs/autorizacion_menor_extranjero/PRC_197953_Formulario_declaracixn_firmada_permiso_viaje_fuer.pdf o https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_ciudadania_documentacionviajar.php).

Paskutinis naujinimas: 11/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.